HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2010    2/2010    3/2010    4/2010    5-6/2010    7-8/2010    9-10/2010    11/2010    12/2010   

Listy cukrovarnické a řepařské, 126, 2010
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Jako příloha LCaŘ vychází přehled článků z domácího i zahraničního řepařsko-cukrovarnického tisku INFOHLÍDKA.

Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      12/2010 (prosinec)
 • Reinbergr O.:
  Světová konference o bioetanolu: World Ethanol 2010 = World Conference on Bioethanol: World Ethanol 2010   full text (PDF)
 • Pojer J.:
  První příspěvek CEFS do veřejné debaty o Společné zemědělské politice po roce 2013 = CEFS first Contribution to the Public Debate on the Common Agriculture Policy post 2013   full text (PDF)
 • Tobiašová E., Šimanský V.:
  Pôdna štruktúra v pestovateľskom systéme repy cukrovej = Soil Structure in Sugar Beet Farming System
  full text (PDF)   abstract
 • Landová M., Soukup J., Hamouzová K., Holec J., Kolářová M.:
  Výskyt plevelné řepy v České republice a faktory ovlivňující její šíření = Occurrence of Weed Beet in the Czech Republic and the Factors Influencing its Spread   full text (PDF)   abstract
 • Největší a nejvýkonnější nakladač cukrovky   full text (PDF)
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Venclová V.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy lipidů – Inhibitory ACCasy (listové graminicidy) = Herbicide Mode of Actions and Symptoms of Plant Injury by Herbicides: Inhibitors of Lipids Biosynthesis – ACCase Inhibitor   full text (PDF)   abstract
 • Bennár M., Bojňanská T., Hambálková J., Lovas V., Richter A.:
  Vplyv dezinfekčných činidiel na extrakciu sacharózy z cukrovej repy = Influence on Extraction of Sacarose from Sugar Beet by Desinfection Agents   full text (PDF)   abstract
 • Froněk D.:
  K výročí Karla Weinricha = The Anniversary of Karl Weinrich   full text (PDF)
 • Kizek R., Adam V.:
  Impakt faktor Listů cukrovarnických a řepařských v roce 2009 = The Impact Factor of Listy Cukrovarnicke a Reparske in 2009
  full text (PDF)   abstract
 • Duffek K.:
  Nové knihy: Luboš Antonín – Bílé zlato: historie cukru v kostce   full text (PDF)

 • ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK – 2010   full text (PDF)
TOP

      11/2010 (listopad)
 • Froněk D.:
  200 let řepného cukrovarnictví v České republice = 200 years of the beet-sugar industry in the Czech Republic   full text (PDF)
 • Honsová H., Štranc P., Bečka D., Bečková L.:
  Energetická hodnota krmné řepy a cukrovky v ekologickém zemědělství = Energetic value of fodder and sugar beet in organic farming   full text (PDF)   abstract
 • Žitňák M., Macák M., Jech J.:
  Zhodnotenie kvality práce čistiacich nakladačov cukrovej repy = Evaluation of the quality work of sugar-beet cleaning loader
  full text (PDF)   abstract
 • Scholtz V.:
  Zajímavá alternativa produkce bioetanolu z okřehku = Interesting alternative of bioetanol production from duckweed
  full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Zastavení u cukrové a krmné řepy ve Slovči = Stopping for sugar and fodder beet in Sloveč   full text (PDF)
 • Ondrišík P., Urminská J., Porhajašová J., Pačuta V., Černý I., Sovišová M.:
  Dynamika anorganického dusíka v pôde pod repou cukrovou v závislosti od aplikovaných hnojív = Dynamic of inorganic nitrogen in the soil under sugar beat in dependence on fertilizer application   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Andr J.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory acetolaktát syntázy (ALS inhibitory) = Herbicide mode of actions and symptoms of plant injury by herbicides: Inhibitors of acetolactate synthase (ALS inhibitors)
  full text (PDF)   abstract
 • Šárka E., Bubník Z.:
  Příklady použití obrazové analýzy v řepařství a cukrovarnictví = Examples of image analysis applications in beet cultivation and sugar technology   full text (PDF)   abstract
 • Perlín C., Gebler J., Svoboda K., Celba J., Hotový H.:
  Stav integrované prevence a omezování znečišťování životního prostředí v zařízeních cukrovarnického průmyslu v ČR = State of integrated prevention and reducing of the environment pollution in devices of the sugar industry in the Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Kongres CHISA/ECCE 2010   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  6. mezinárodní konference Polysaccharides-Glycoscience 2010   full text (PDF)
TOP
      Příloha: REMEDIAČNÍ A FYTOREMEDIAČNÍ TECHNOLOGIE PRO 21. STOLETÍ
 • Babula P., Opatřilová R., Kohoutková V., Daňková I., Hubálek J., Zehnálek J., Adam V., Kizek R.:
  Možnosti histochemické a mikroskopické detekce mědi v rostlinných pletivech = Possibilities of histochemical and microscopical detection of copper in plant tissues   full text (PDF)   abstract
 • Kurzawová V., Uhlík O., Macek T., Macková M.:
  Interakce mikroorganismů a rostlin v zemině kontaminované PCB a jejich význam při fyto/rhizoremediaci = Interactions of microbes and plants and their importance in fyto/rhizoremediation in PCB contaminated soil   full text (PDF)   abstract
 • Babula P., Opatřilová R., Kryštofová O., Zehnálek J., Adam V., Havel L., Kizek R.:
  Význam a vliv mědi na rostliny = The importance and effects of copper on plants   full text (PDF)   abstract
 • Babula P., Beklová M., Svobodová Z., Majzlík P., Adam V., Kizek R.:
  Rychlé spektrofotometrické stanovení iontů lanthanu ve vzorcích vod = Rapid spectrophotometric determination of lanthanum(III) ions in water samples   full text (PDF)   abstract
 • Fišer J., Macková M., Nováková M., Macek T.:
  Genetické modifikace rostlin pro zvýšení akumulace těžkých kovů = Genetical modifications of plants to increase accumulation of heavy metals   full text (PDF)   abstract
 • Chomoucká J., Drbohlavová J., Hubálek J., Babula P., Adam V., Kizek R.:
  Toxicita nanočástic pro rostliny = Toxicity of nanoparticles for plants   full text (PDF)   abstract
 • Křížková S., Kryštofová O., Havel L., Beklová M., Kizek R.:
  Proteinové profily u rostlin vystavených beta-hexachlorcyklohexanu = Protein profiles in plants exposed to beta-hexachlorocyclohexane   full text (PDF)   abstract
 • Kryštofová O., Babula P., Kaiser, J., Novotný K., Zehnálek J., Adam V., Kizek R.:
  Využití laserem indukované ablační spektroskopie pro detekci kovů = An utilizing of laser induced breakdown spectroscopy for metal ions detection   full text (PDF)   abstract
 • Shestivska V., Křížková S., Kryštofová O., Zitka O., Macková M., Macek T., Kizek R.:
  Stanovení metalothioneinu a thiolových sloučenin v transgenním tabáku vystaveném působení CdCl2 = Metallothionein and low-molecular thiol compound determination in transgenic tobacco exposed to CdCl2   full text (PDF)   abstract
 • Osobová M., Sácký J., Kotrba P.:
  Role hub v biogeochemických cyklech kovů a implikace pro fytoremediace = The role of fungi in bio­chemical cycles of the metals and the implication to phytoremediation   full text (PDF)   abstract
 • Húska D., Adam V., Havel L., Zehnálek J., Hubálek J., Kizek R.:
  Transkriptomika pro posouzení efektu těžkých kovů na rostliny = Transcriptomic to assess the effect of heavy metals on plants   full text (PDF)   abstract
 • Viktorová J., Nováková M., Macková M., Demnerová K., Macek T.:
  Transgenní rostliny obsahující bakteriální dioxygenasu = Transgenic plants containing bacterial dioxygenase
  full text (PDF)   abstract
 • Šuman J., Kotrba P.:
  Obecné aspekty detoxikace iontů těžkých kovů v rostlinách = General insight into heavy metal ions detoxification in plant
  full text (PDF)   abstract
 • Kryštofová O., Zehnálek J., Adam V., Trnková L., Babula P., Kizek R.:
  Efekt kademnatých iontů na kalusovou kulturu slunečnice = Effect of cadmium(II) ions on sunflower callus culture
  full text (PDF)   abstract
 • Kryštofová O., Majzlík P., Zehnálek J., Havel L., Adam V., Kizek R.:
  Porovnání vlivu kademnatých iontů na raná somatická embrya jedle a smrku = Comparison of influence of cadmium(II) ions on early somatic embryos of spruce and fir   full text (PDF)   abstract
 • Kummerová M., Zezulka S., Váňová L.:
  Využití fluorescence chlorofylu pro hodnocení fytotoxicity organických polutantů = The use of chlorophyll fluorescence for evaluation of phytotoxicity of organic pollutants   full text (PDF)   abstract
 • Kryštofová O., Shestivska V., Zítka O., Havel L., Zehnálek J., Trnková L., Hubálek J., Adam V., Kizek R.:
  Tolerance rostlin lnu k působení kademnatých iontů = A study of tolerance of flax to cadmium(II) ions   full text (PDF)   abstract
 • Stursa P., Junková P., Strejček M., Macek T., Macková M.:
  MALDI-TOF MS snadný a rychlý způsob pro identifikaci bakterií izolovaných ze životního prostředí = MALDI-TOF MS simple and rapid tool for identification of bacteria isolated from the environment   full text (PDF)   abstract
 • Majzlík P., Prášek J., Trnková L., Zehnálek J., Adam V., Havel L., Hubálek J., Kizek R.:
  Biosenzory pro detekci těžkých kovů = Biosensors for detection of heavy metals   full text (PDF)   abstract
 • Sochor J., Majzlík P., Salaš P., Adam V., Trnková L., Hubálek J., Kizek R.:
  Studium dostupnosti iontů těžkých kovů pomocí různých extrakčních postupů a elektrochemické detekce = A study of availability of heavy metal ions by using various exracction procedures and electrochemical detection   full text (PDF)   abstract
 • Soukupová I., Kryštofová O., Šobrová P., Majzlík P., Zehnálek J., Adam V., Beklová M., Kizek R.:
  Vliv platinových kovů na systém půda-rostlina = An affecting of soil-plant system by platinum group elements
  full text (PDF)   abstract
 • Sochor J., Salaš P., Zehnálek J., Krška B., Adam V., Havel L., Kizek R.:
  Protokol pro fotometrické stanovení antioxidační aktivity v biologickém vzorku = An assay for spectrometric determination of antioxidant activity of a biological extract   full text (PDF)   abstract
 • Majzlík P., Stránsky A., Němec M., Trnková L., Havel L., Zehnálek J., Babula P., Kizek R.:
  Remediační potenciál bakterií pro odstranění těžkých kovů z prostředí = Remediation potential of bacteria for removing heavy metals from environment   full text (PDF)   abstract
 • Zitka O., Kryštofová O., Cernei N., Adam V., Hubálek J., Trnková L., Beklová M., Kizek R.:
  Vysoce účinná kapalinová chromatografie jako nástroj pro detekci fytochelatin syntázy = High performance liquid chromatographic assay for detection of phytochelatinsynthase   full text (PDF)   abstract
 • Zehnálek J., Kryštofová O., Adam V., Kizek R.:
  Zemědělské plodiny využitelné pro hyperakumulaci těžkých kovů a fytoremediace = Crops as metal-hyperaccumulators and their using for phytoremediation   full text (PDF)   abstract
 • Vrchotová B., Dražková M., Macková M., Demnerová K., Macek T.:
  Spolupráce rostlin a mikroorganismů na degradaci chlorbenzoových kyselin = Cooperation of plants and microorganisms on metabolisation of chlorobenzoic acids   full text (PDF)   abstract
 • Zítka O., Vodička O., Adam V., Babula P., Havel L., Kummerová M., Beklová M., Trnková L., Kizek R.:
  Kapalinová chromatografie s UV detekcí jako nástroj pro simultánní stanovení devíti polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) = Liquid chromatography with UV detection as a tool for simultaneous detection of nine polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)   full text (PDF)   abstract
 • Zitka O., Sochor J., Cernei N., Adam V., Zehnálek J., Horna A., Hubálek J., Trnková L., Havel L., Kizek R.:
  Studium interakce kademnatých iontů s cysteinem = A study of interaction of cadmium(II) ions with cysteine
  full text (PDF)   abstract
 • Zítka O., Najmanová J., Cernei N., Adam V., Macková M., Macek T., Zehnálek J., Havel L., Horna A., Kizek R.:
  Studium obsahu fytochelatinů v rostlinách lnu setého (Linum usitatissimum L.) = Detection of phytochelatins in flax (Linum usitatissimum L.)   full text (PDF)   abstract
TOP

      9-10/2010 (září-říjen)
 • Marek B.:
  Editorial: Cukrovarnictví a NTM   full text (PDF)
 • Hozák J.:
  Cukrovarnictví a Národní technické muzeum v Praze = Sugar Industry and the National Technical Museum in Prague
  full text (PDF)
 • Málek V.:
  České cukrovary v 50. letech 19. století = Czech Sugar Factories in 1850´s   full text (PDF)   abstract
 • Vyskočil A.:
  Bílé zlato a budování železniční sítě = Beet Sugar and the Building of a Railway Network   full text (PDF)   abstract
 • Z řepařských polních drah   full text (PDF)
 • Dudek F.:
  Kapitálové pozice Čechů a Němců v cukrovarech českých zemí do roku 1918 = The Capital Shares of Czechs and Germans in the Beet-Sugar Industry in the Czech Lands up to 1918   full text (PDF)   abstract
 • Šouša J.:
  České banky a cukrovarnické podnikání (v závěrečné třetině 19. a v první polovině 20. století) = The Czech Banks and Sugar Business   full text (PDF)   abstract
 • Smrček O.:
  Výroba strojů a technologického zařízení pro cukrovary v českých zemích v době průmyslové revoluce = The Manufacturing of Machinery and Technological Equipment for the Sugar Industry in the Czech Lands During the Industrial Revolution
  full text (PDF)   abstract
 • Stříteský H.:
  Počátky cukrovarnického strojírenství v První českomoravské továrně na stroje v Praze = The Beginnings of Sugar Engineering at The First Czech-Moravian Machinery Factory in Prague   full text (PDF)   abstract
 • Jouza L., Jouzová M.:
  Wiesnerové a cukrovarnictví ve středních a východních Čechách = The Wiesner Family and Sugar Industry in Middle and Eastern Bohemia   full text (PDF)   abstract
 • Palas J.:
  Model cukrovaru 1908 – první sbírkový předmět Národního technického muzea = Model of a Sugar Factory from 1908 – the First Collection Item of the National Technical Museum   full text (PDF)
 • Stříteský H., Vácha Z., Váchová P.:
  Prameny obrazové povahy k dějinám cukrovarnictví ve sbírkách NTM = Sources of Pictorial Nature Related to the History of the Sugar Industry in the Collections of the National Technical Museum   full text (PDF)   abstract
 • Hořejš M.:
  Podnikatelské aktivity šlechty v cukrovarnictví na příkladu Colloredo-Mannsfeldského cukrovaru v Opočně-Podzámčí = Colloredo-Mansfeld Sugar Factory in Opočno-Podzámčí as an Example of the Entrepreneurial Activities of the Aristocracy in the Sugar Industry   full text (PDF)   abstract
 • Viktořík M.:
  Dějiny litovelského cukrovaru = History of the Sugar Factory in the Town of Litovel   full text (PDF)   abstract
 • Linhartová K.:
  Nejstarší historie cukrovaru v Ovčárech = The Oldest History of the Sugar Factory in Ovčáry   full text (PDF)   abstract
 • Novotný M.:
  Cukrovar v Litoli a podnikatelská rodina Beniesů = The Sugar Factory in Litol and the Benies Entre­preneurial Family
  full text (PDF)   abstract
 • Stoklasová H.:
  Konec cukrovaru v Hrochově Týnci očima jeho zaměstnanců = The End of the Sugar Factory in Hrochův Týnec through the Eyes of its Staff   full text (PDF)   abstract
 • Smutný V.:
  První cukrovar v Hrochově Týnci = The First Sugar Factory in Hrochův Týnec   full text (PDF)   abstract
 • Sudová E.:
  Barón Karl Kuffner de Dioszegh a diószegský cukrovar = Baron Karl Kuffner de Dioszegh and the Sugar Factory of the Town of Diószeg   full text (PDF)   abstract
 • Stříteský H.:
  Nové knihy: Ľudovít Hallon a kol. – Barón Karl Kufner de Dioszegh a diószegský cukrovar   full text (PDF)
 • Jůn L.:
  Písemnosti Hanuše Karlíka v Archivu Národního muzea = Archival Documents of Hanuš Karlík in the National Museum Archives   full text (PDF)   abstract
 • Froněk D.:
  Osobní: Za Františkem Kničem   full text (PDF)
 • Jůnová Macková A.:
  Československé cukrovary a cukrovarníci v Íránu = Czechoslovak Sugar Industry in Iran   full text (PDF)   abstract
 • Šroller J.:
  Osobní: Profesor Josef Pulkrábek šedesátníkem   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA č. 25
TOP

      7-8/2010 (červenec-srpen)
 • Marek B.:
  Editorial: Výroba cukru na Slovensku   full text (PDF)
 • Pojer J.:
  Výsledek reformy cukerního režimu EU může být podkopán zahraničně-obchodní politikou EU = The result of the reform of the EU‘s Sugar Market Organisation can be undermined by the EU‘s foreign market policy   full text (PDF)
 • Tisková zpráva CIBE: Evropští pěstitelé cukrové řepy k budoucnosti evropského řepařství   full text (PDF)
 • Pojer J.:
  Reforma Společné zemědělské politiky EU po roce 2013 = The Reform of the EU‘s Common Agricultural Policy after 2013
  full text (PDF)
 • Chochola J.:
  72. kongres mezinárodního řepařského ústavu – IIRB = 72nd IIRB Congress   full text (PDF)
 • Tomkuljaková E.:
  Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska sa predstavuje = Slovak Sugar Beet Growers Association introduce oneself
  full text (PDF)
 • Kovács R., Tomkuljaková E.:
  Pestovanie cukrovej repy na Slovensku = Sugar Beet growing in Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Hallon L.:
  História slovenského cukrovarníctva do roku 1938 = History of the Slovak sugar industry until year 1938   full text (PDF)   abstract
 • Straka R.:
  História slovenského cukrovarníctva po roku 1938 = History of the Slovak sugar industry after year 1938   full text (PDF)   abstract
 • Fischer L.:
  Považský cukor – SweetFamily = Považský cukor – SweetFamily   full text (PDF)   abstract
 • Špílová M., Hambálek G., Kulich B., Benková S.:
  História výroby cukru v Seredi = History of sugar manufacturing in Sereď   full text (PDF)   abstract
 • Roba R.:
  Slovenský cukrovarnícky spolok a jeho vplyv na výrobu cukru na Slovensku po roku 1989 = Slovak association of sugar producers and its influence on slovak sugar production after year 1989   full text (PDF)   abstract
 • Dandár A.:
  Výchova cukrovarníckych odborníkov na Slovensku = Education of sugar specialists in Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Vyznamenaní pracovníci v cukrovarníckom priemysle   full text (PDF)
 • Černý I., Pačuta V.:
  Problematika repárstva v kontexte výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti Katedry rastlinnej výroby FAPZ v Nitre = Issue of sugar beet growing in the context of educational and scientific-research activities of Department of Crop Production FAFR in Nitra   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Venclová V.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy aminokyselin = Herbicide mode of actions and symptoms of plant injury by herbicides: Inhibitors of amino acid biosynthesis   full text (PDF)   abstract
 • Skalický J., Bradna J.:
  Experimentální určení velikosti vzorku potřebného k porovnání kvality práce dvou různých sklízečů cukrovky=
  Experimental determination of sample range necessary for comparison of two different sugar beet harvesters work quality
  full text (PDF)   abstract
 • Muška F., Rokos M., Jakl A.:
  Přehled škod způsobených mrazem a nízkými teplotami v cukrové a krmné řepě na území České republiky do roku 2005 = Historical overview of damage caused by frost in sugar and fodder beet in the Czech Republic until 2005   full text (PDF)   abstract
 • Konka W., Grabka J.:
  Technologické aspekty výroby sirupu z cukrovky pro potravinářský průmysl = Technological aspects of a sugar-beet syrup production for food industry   full text (PDF)   abstract
 • Hromádko J., Hromádko J., Miler P., Hönig V., Štěrba P.:
  Výroba bioetanolu = Bioethanol Production   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Seminář výrobních ředitelů 2010   full text (PDF)
 • Duffek K.:
  Osobní: Doc. Dr. Ing. Karel Číž, CSc., pětaosmdesátníkem   full text (PDF)
TOP

      5-6/2010 (květen-červen)
 • Marek B.:
  Editorial   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Slovo úvodem s pozváním k návštěvě Dobrovických muzeí = Foreword and Invitation to Visit the Dobrovice Museum
  full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Průvodce cukrovarnickou expozicí muzea v Dobrovici = Guidebook to the Dobrovice Museum Sugar Production Stand
  full text (PDF)   abstract
 • Diviš J.:
  Lihovarnická expozice v Dobrovických muzeích = Dobrovice Museum Distillery Stand   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J.:
  Řepařská expozice v Dobrovických muzeích = Sugar Beet Stand at the Dobrovice Museum   full text (PDF)   abstract
 • Sosnovec P.:
  Muzeum města Dobrovice = Dobrovice Town Museum   full text (PDF)
 • Hradiský J.:
  Rozhovor s ředitelkou Ludmilou Radkovou: Muzeum je komplexností informací v oboru cukrovka-cukr-líh unikátní = Museum Manager Ludmila Radková: The Museum Is Unique by its Exhaustive Information about Sugar Beet/Sugar/Alcohol
  full text (PDF)
 • Číž K., Gebler J., Kolář M., Valter V.:
  Jak se rodilo nové muzeum v Dobrovici = How the New Dobrovice Museum Was Founded   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Historie cukrovarnických expozic a muzeí v českých zemích = History of Czech Sugar Industry Displays and Museums
  full text (PDF)   abstract
 • Přehled zahraničních cukrovarnických muzeí a s výrobou cukru souvisejících expozic   full text (PDF)
 • Žďárská M.:
  Soudobá cukrovarnická muzea ve světě a jejich význam = Current Sugar Industry Museums around the World and their Importance   full text (PDF)
 • Bubník Z.:
  Osobní: K sedmdesátinám prof. Ing. Pavla Kadlece, DrSc.   full text (PDF)
 • Babuška P.:
  Amistar Top – nová úroveň ochrany cukrovky = Amistar Top – new level of sugar beet protection   full text (PDF)
TOP

      4/2010 (duben)
 • Byli zvoleni noví zástupci řepařů z Čech   full text (PDF)
 • Osobní: Představujeme předsedu Svazu pěstitelů cukrovky Čech ing. Otakara Šaška   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  České cukrovarnictví po reformě Společné organizace trhů s cukrem v EU = Czech sugar industry after the EU reform of Common Market Organization for sugar   full text (PDF)   abstract
 • Janíček D.:
  Výsledky cukrovarníckej kampane 2009/10 na Slovensku = Results of the sugar campaign 2009/10 in Slovakia
  full text (PDF)   abstract
 • Andr J.:
  Osvědčená fungicidní ochrana v cukrovce = Proven fungicidal protection of sugar beet   full text (PDF)
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Venclová V.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy karotenoidů = Herbicide mode of actions and symptoms of plant injury by herbicides: Carotenoid biosynthesis inhibitors   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H.:
  Huminové látky cukrovce prospějí = Humic substances are a benefit to sugar beet   full text (PDF)
 • Peza Z.:
  Šetrná a účinná ochrana proti plevelům v cukrovce = Considerate and effective weed control in sugar beet   full text (PDF)
 • Dvořáček V., Sedláček T., Růžek P., Vavera R., Papoušková L., Prohasková A.:
  Efektivní postupy pěstování pšenice pro produkci pšeničného škrobu a bioetanolu = Effective methods of wheat cultivation for starch and bioethanol production   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Kožnarová V.:
  Zpráva o cukrovarnické kampani 2009/10 v České republice = Report on the sugar campaign 2009/10 in the Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Tesařík B.:
  Nové knihy: Geršlová Jana – Vádemékum odborné a vědecké práce   full text (PDF)
 • Kadlec P.:
  Nové knihy: Pavel Kadlec, Karel Melzoch, Michal Voldřich a kol. – Technologie potravin: Co byste měli vědět o výrobě potravin?   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA č. 24
TOP

      3/2010 (březen)
 • Honsová H.:
  Cukrová řepa loni potěšila = Sugar beet pleased us last year   full text (PDF)
 • Pulkrábek J., Švachula V., Honsová H., Urban J., Kuchtová P.:
  Ekologická pěstební technologie řepy cukrové = Ecological growing technology of sugar beet   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H.:
  V cukrovce je stále co zlepšovat = There is always something to improve about sugar beet   full text (PDF)
 • Rokos L.:
  3x více koloidního stříbra = Three times more colloidal silver   full text (PDF)
 • Kovaříček P., Marešová K., Hůla J., Kroulík M.:
  Využití hrůbkování při pěstování širokořádkových plodin = Use of ridge tillage for growing of wide row crops
  full text (PDF)   abstract
 • Cvingráf J.:
  Lontrel 300 a Garland Forte – odplevelení cukrové řepy = Lontrel 300 and Garland Forte – sugar beet weeding   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Nové knihy: F. O. Licht’s World Sugar Yearbook 2010   full text (PDF)
 • Bulich M.:
  ALBIT® – stimulace růstu cukrové řepy   full text (PDF)
 • Jursík M., Soukup J., Venclová V., Holec J.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy rostlinných pigmentů – PPO inhibitory = Herbicide mode of actions and symptoms of plant injury by herbicides: Inhibitors of plant pigments biosynthesis – PPO inhibitors   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Goltix Top + Powertwin: síla je v řešení = Goltix Top + Powertwin: solution means power   full text (PDF)
 • Babička L., Kožnarová V., Poustková I., Pulkrábek J., Kouřimská L., Šišková J., Šmolík J.:
  Digestát – hnojivo pro cukrovku = Digestate – a sugar beet fertilizer   full text (PDF)   abstract
 • Hromádko J., Hromádko J., Miler P., Hönig V., Štěrba P.:
  Podpora a využívání biopaliv ve Švédském království = Utilization and support of bio-fuels in the Kingdom of Sweden
  full text (PDF)   abstract
 • ICUMSA metódy laboratórnej kontroly cukrovarníckej výroby: Metóda GS8-7 (1998): Stanovenie popola v sušených repných rezkoch; A – Hrubý popol – oficiálna metóda; B – Síranový popol – oficiálna metóda   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: prof. Švachulovi k osmdesátinám   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2010 = Sugar and distillery industry conference 2010   full text (PDF)
TOP

      2/2010 (únor)
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrovky registrované v roce 2010 = Sugar beet varieties registered in the year 2010   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H.:
  Nové možnosti pro cukrovou řepu = New possibilities for sugar beet   full text (PDF)
 • Jursík M., Soukup J., Venclová V., Holec J., Andr J.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory fotosyntézy = Herbicide mode of actions and symptoms of plant injury by herbicides: Inhibitors of photosynthesis   full text (PDF)   abstract
 • Bittner V.:
  Kořenové hniloby cukrovky v roce 2009 = Root rot of sugar beet in the year 2009   full text (PDF)
 • Muška F., Jakl A., Rokos M.:
  Přehled škod způsobených krupobitím v cukrovce a krmné řepě na území České republiky do roku 2005 = Historical overview of damage caused by hailstorms in sugar and fodder beet in the Czech Republic up until 2005   full text (PDF)   abstract
 • Bulich M.:
  Jet Company pěstitelům   full text (PDF)
 • Eggleston G.:
  Analýza manitolu ako indikátora bakteriálnej infekcie v trstinových a repných cukrovaroch = Analysis of mannitol, as tracer of bacterial infections in cane and beet sugar factories   full text (PDF)   abstract
 • ICUMSA metódy laboratórnej kontroly cukrovarníckej výroby: Metóda GS8-6 (2005): A – Stanovenie obsahu vlhkosti v sušených repných rezkoch sušením vo vákuovej sušiarni – prípustná metóda; B – Sušina v sušených repných rezkoch – oficiálna metóda   full text (PDF)
TOP

      1/2010 (leden)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2010 = The list of recommended sugar beet varieties in the Czech Republic for the year 2010   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Soukup J., Holec J.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Úvod do problematiky mechanizmu působení herbicidů = Herbicide mode of actions and symptoms of plant injury by herbicides: Introduction to herbicide mode of action problems
  full text (PDF)   abstract
 • Rajtár S.:
  Cruiser Force SB® a Force Magna® – škůdci v cukrové řepě bez šance! = Cruiser Force SB® and Force Magna® – sugar beet pests have no chance!   full text (PDF)
 • Hůla J., Kovaříček P., Kroulík M.:
  Vsakování vody do půdy a povrchový odtok vody u širokořádkových plodin = Water infiltration into the soil and surface water run-off in wide-row crops   full text (PDF)   abstract
 • Hejnák V.:
  Vliv růstových regulátorů na fotosyntézu a vodní režim cukrovky při vodním stresu =  The effect of growth regulators on photosynthesis and water regime of sugar beet during water stress   full text (PDF)   abstract
 • Číž K.:
  Bioetanol – světový rozvoj jeho využití jako motorového paliva = Bioethanol – Worldwide Development of its Use as Fuels
  full text (PDF)
 • ICUMSA metódy laboratórnej kontroly cukrovarníckej výroby: Metóda GS4/7-11 (1994): Stanovenie sušiny a vlhkosti v melasách sušením vo vákuovej sušiarni na piesku – oficiálna metóda   full text (PDF)
 • Lössl J.:
  Výroba biocukru v hrušovanském cukrovaru   full text (PDF)
 • Osobní – Doc. Dr. Ing. Vladimír Valter, DrSc., oslavil 85. narozeniny   full text (PDF)

ON-LINE/OBSAH 2021       ON-LINE/OBSAH 2020       ON-LINE/OBSAH 2019

ON-LINE/OBSAH 2018       ON-LINE/OBSAH 2017       ON-LINE/OBSAH 2016       ON-LINE/OBSAH 2015       ON-LINE/OBSAH 2014

ON-LINE/OBSAH 2013       ON-LINE/OBSAH 2012       ON-LINE/OBSAH 2011       ON-LINE/OBSAH 2009       ON-LINE/OBSAH 2008      

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář