HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2019    2/2019    3/2019    4/2019    5–6/2019    7–8/2019    9–10/2019    11/2019    12/2019

Listy cukrovarnické a řepařské, 135, 2019
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      12/2019 (prosinec)
 • Chochola J.:
  Obhajoba moderního zemědělství = Defense of Modern Agriculture   full text (PDF)
 • Černý I., Pačuta V., Ernst D., Marek J., Šulík R., Bušo R., Gažo J.:
  Tvorba úrody a cukornatosti repy cukrovej v závislosti od genetického potenciálu odrody a agroekologických podmienok ročníka = Formation of Sugar Beet Root Yield and Sugar Content in Relation to Genetic Type of Variety and Agroecological Conditions of Year   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Stýkání a potýkání cukru a škrobu = Sugar and Starch – Keeping in Touch and Struggling   full text (PDF)   abstract
 • Smutka L., Rumánkova L., Pulkrábek J., Krajčírová R.:
  Tvorba ceny cukru na světových trzích v závislosti na světové ceně cukru = Sugar Price Formation at Global Sugar Markets in Relation to World Sugar Price Development   full text (PDF)   abstract
 • Rozlivka R., Dokoupil J.:
  Vývoj českého cukrovarnického průmyslu po druhé světové válce = Development of Czech Sugar Industry after Second World War   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Jubilejní 15. mezinárodní konference Polysacharidy = Jubilee 15th International Conference
  on Polysaccharides-Glycoscience   full text (PDF)
TOP

      11/2019 (listopad)
 • Křováček J.:
  Druhá zlomová řepná kampaň po sobě = Second Breakthrough Beet Campaign in a Row   full text (PDF)
 • Váňová M., Jirsa O., Hledík P.:
  Vliv cukrové řepy jako předplodiny, osevního sledu a počasí na výnos a jakost jarního ječmene = Influence of Sugar Beet as Pre-Crop, Crop Rotation and Weather on Yield and Quality of Spring Barley   full text (PDF)   abstract
 • Matłok N., Gorzelany J., Witek G., Balawejder M.:
  Pestovanie cukrovej repy s využitím alternatívneho hnojiva na list od firmy Dr Green = Beet Cultivation using Alternative Foliar Fertilizer by Dr Green Manufacturer   full text (PDF)   abstract
 • Urminská J., Ondrišík P.:
  Frakcionácia a riziko bioprístupnosti vybraných ťažkých kovov z pôdy pre cukrovú repu = Fractionation and Risk of Bioavailability of Selected Heavy Metals in Agricultural Land for Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Crnčan A., Kristić J., Jelić Milković S., Tolušić Z., Čolaković M., Kranjac D.:
  Ekonomická analýza produkce cukrové řepy = Economic Analysis of Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Kubeš, J.; Nárovec, V.:
  Vývoj světové a evropské produkce cukrové řepy 1961 – 2017 — geografický pohled = Development of World and European Sugar Beet Production 1961–2017 — Geographic View   full text (PDF)   abstract
 • Bernátek J.:
  Kybernetická bezpečnost řepařského a cukrovarnického sektoru = Cybersecurity of Beet and Sugar Sector
  full text (PDF)   abstract
 • Froněk D.:
  150 let výroby a balení cukru v Mělníku = 150 Years of Sugar Production and Packaging in Mělník   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Ohlédnutí – třicet let od 17. listopadu 1989 = Looking Back – Thirty Years since 17th November 1989   full text (PDF)
TOP

      9–10/2019 (září–říjen)
 • Marek B.:
  Polní den cukrové řepy 2019 = Sugar Beet Field Day 2019   full text (PDF)
 • Votava J., Fajman M., Polcar A., Kumbár V.:
  Využití tvrdokovových návarů u sklízečů cukrové řepy = Using Hard-metal Deposits in Sugar Beet Harvesters
  full text (PDF)   abstract
 • Pačuta V., Rašovský M., Černý I., Michalska-Klimczak B., Wyszynski Z., Buday M., Brezovský O.:
  Vplyv biotických a abiotických faktorov na obsah melasotvorných látok, výťažnosť bieleho cukru a úrodu bieleho cukru repy cukrovej = Influence of Biotic and Abiotic Factors on Molasses Components, White Sugar Content and White Sugar Yield of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Ivanič Porhajašová J., Babošová, M., Noskovič J., Petrovičová K.:
  Výskyt druhov čeľade Carabidae (Coleoptera) v poraste repy cukrovej = Occurrence of Species of Carabidae Family (Coleoptera) in Sugar Beet Stand   full text (PDF)   abstract
 • Štefanić I., Štefanić E.:
  Cukrovarnictví v Chorvatsku – 265 let neustálého zlepšování = Sugar Industry in Croatia – 265 Years of Continuous Improvement   full text (PDF)   abstract
 • Tóth M., Pokrivčák J.:
  Ekonomické prínosy pestovania cukrovej repy na Slovensku = Economic Benefits of Sugar Beet Cultivation in Slovakia
  full text (PDF)   abstract
 • Tetřevová L.:
  Komunikování společensky odpovědného chování producenty cukru v Německu, České a Slovenské republice = Communication of Socially Responsible Behaviour by Sugar Producers in Germany, Czech Republic and Slovak Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Novotný L.:
  Cukr vs. kalorie ve vybraných potravinách v názorech a postojích Němců = Sugar v. Calories in Selected Foods in Views and Attitudes of Germans   full text (PDF)   abstract
 • Macková L.:
  Analýza vývoje a současný stav cukrovarnictví na Kubě = Analysis of Development and Contemporary State of Cuba’s Sugar Industry   full text (PDF)   abstract
 • Laserová difrakce a její využití při analýze cukru = Using Laser Diff raction for Sugar Analysis   full text (PDF)
 • Válek, J.:
  Změny v definicích základních fyzikálních jednotek SI a jejich dopad do cukrovarnictví = Changes in Definitions of SI Base Units and their Impact on Sugar Industry   full text (PDF)   abstract
 • Zemřel Philippe Duval, bývalý generální ředitel skupiny Tereos   full text (PDF)
 • Kadlec K., Bartovský T.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření složení plynných směsí (část 3.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Composition Measurement of Gaseous Mixtures (Part 3)   full text (PDF)   abstract
TOP

      7–8/2019 (červenec–srpen)
 • Bittner V.:
  Hniloby kořenů cukrové řepy v roce 2018 = Sugar Beet Root Rots in 2018   full text (PDF)
 • Mitu A. S., Rashed M. R. U., Hossain G. M. A.:
  Vliv zinku a bóru na výnos a kvalitu cukrové řepy = Effect of Zinc and Boron on Yield and Quality of Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Káš M., Mühlbachová G., Kusá H.:
  Vliv organického a minerálního hnojení na výnos cukrovky a její kvalitativní charakteristiky v podmínkách sucha
  = Effect of Organic and Mineral Fertilization on Sugar Beet Root Yield and Its Qualitative Characteristics under Drought
  full text (PDF)   abstract
 • Šeráková P., Svatoš M.:
  Úloha cukru ve včelařství = Role of Sugar in Beekeeping   full text (PDF)   abstract
 • Stejskal V., Vendl T., Fraňková M., Aulický R.:
  Přehled skladištních hlodavců, hmyzu a roztočů škodících na semenech cukrové řepy a řepných produktech = Overview of Stored Product Insects, Mites and Rodents Associated with Beet and Beet Products   full text (PDF)   abstract
 • Trávníček B., Velebil J.:
  Rostliny na usazovacích polích cukrovarů Tereos TTD = Plants in Settling Fields of Tereos TTD Sugar Factories (Bohemia, Czech Republic)   full text (PDF)   abstract
 • Smutka L., Pawlak K., Kotyza P., Pulkrábek J., Zielińska-Chmielewska A.:
  Obchod s Polským cukrem a distribuce komparativních výhod ve vztahu k partnerským zemím = Polish Sugar Trade and Comparative Advantages Distribution in Relation to Partner Countries   full text (PDF)   abstract
 • Beranová M., Navrátilová M.:
  Vliv výše finančních příjmů mladých spotřebitelů na ochotu realizace nákupu cukru se speciálním označením kvality
  = Influence of Young Consumers’ Financial Income on their Willingness to Purchase Sugar of Special Quality Label
  full text (PDF)   abstract
 • Jakoubek M., Lančová T.:
  Cukrovar v Gorné Orjachovici – zapomenutá perla české průmyslové přítomnosti v poosvobozeneckém Bulharsku
  = Sugar Factory in Gorna Oryahovitsa – Forgotten Showcase for Czech Industrial Presence in Bulgaria after its Liberation
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P., Bubník Z., Henke S.:
  6. ESST/VDZ konference v Poznani = 6th ESST/VDZ Conference in Poznań   full text (PDF)
 • Henke S.:
  Profesor Bubník a profesor Kadlec obdrželi ESST Science Award 2019 = Professor Bubník and professor Kadlec received ESST Science Award 2019   full text (PDF)
 • Kadlec K., Bartovský T.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření složení plynných směsí (část 2.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Composition Measurement of Gaseous Mixtures (Part 2)   full text (PDF)   abstract
 • Úchvatný svět Brendana Jamisona z kostek cukru = Brendan Jamison’s Breathtaking World of Sugar Cubes   full text (PDF)
TOP

      5–6/2019 (květen–červen)
 • Reinbergr O.:
  Dopady zrušení kvót na evropské a české cukrovarnictví a řepařství = Impacts of Production Quotas Abolition on European and Czech Sugar Industry and Sugar Beet Growing   full text (PDF)   abstract
 • Janíček D.:
  Cukrovarnícka kampaň 2018/2019 na Slovensku = Sugar Campaign 2018/2019 in Slovakia   full text (PDF)
 • Jursík M., Holec J.:
  Budoucnost regulace plevelů v porostech cukrové řepy = Future of Weed Management in Sugar Beet in Central Europe
  full text (PDF)   abstract
 • Dostál A.:
  Nejvýznamnější houbové choroby v cukrovce vyřeší Tango Super = Most Significant Fungal Diseases in Sugar Beet Can Be Cured by Tango Super   full text (PDF)
 • Pulkrábek J., Urban J., Dvořák P., Bečková L.:
  Vliv kypření půdy za vegetace na erozi půdy a produkci cukrové řepy = Effect of Soil Loosening During Vegetation on Soil Erosion and Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Štolpa V.:
  Fungicid proti cerkosporióze prověřený praxí = Fungicide Against Cercospora Leaf Spot Proven by Practice   full text (PDF)
 • Orkić I., Štefanić E., Antunović S., Zima D., Kovačević V., Štefanić I., Dimic D.:
  Hostitelské spektrum kokotice ladní (Cuscuta campestris Yuncker) na polích cukrové řepy (příkladová studie ze severovýchodního Chorvatska) = Host Range of Field Dodder (Cuscuta campestris Yuncker) in Sugar Beet Fields (Example from Northeastern Croatia)   full text (PDF)   abstract
 • Černý I., Pačuta V., Ernst D., Šulík R., Bušo R., Marek J., Gažo J.:
  Úroda a kvalita repy cukrovej v závislosti od odrody a pestovateľských podmienok ročníka = Yield and Quality of Sugar Beet Depending on Variety and Growing Conditions of Year   full text (PDF)   abstract
 • Rozlivka R., Dokoupil J.:
  Srovnání vývoje cukrovarnického průmyslu v Česku a v USA na příkladu společností Tereos TTD a American Crystal Sugar = Comparison of Sugar Industry in Czech Republic and United States on example of Tereos TTD and American Crystal Sugar Company   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K., Bartovský T., Kadlec P.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření složení plynných směsí (část 1.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Composition Measurement of Gaseous Mixtures (Part 1)   full text (PDF)   abstract
TOP

      4/2019 (duben)
 • Chochola J., Pavlů K.:
  Technologie Conviso Smart – šance a rizika pro české řepařství = Conviso Smart Technology – Opportunities and Risks for Czech Beet Cultivation   full text (PDF)   abstract
 • Novotný J.:
  Pěstování cukrové řepy s jistotou výnosu = Growing Sugar Beet with Yield Certainty   full text (PDF)
 • Bittner V., Pavlů K., Holý K., Migdau J.:
  Makadlovka řepná na cukrovce v roce 2018 = Beet Moth on Sugar Beet in 2018   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Agil – spolehlivá značka graminicidu = Agil – Reliable Brand of Graminicide   full text (PDF)
 • Pechanec V., Pohanka T., Kilianová H., Fišerová E., Římalová V.:
  Variabilita půdního uhlíku na hranicích pozemků = Variability of Soil Carbon on Land Borderlines   full text (PDF)   abstract
 • Druhý stroj ROPA TIGER v podniku ZAS Bečváry, a.s. = Second ROPA TIGER Machine in ZAS Bečváry, a.s.   full text (PDF)
 • Smutka L., Pawlak K., Kotyza P., Pulkrábek J.:
  Specifika a vývoj polského trhu s cukrem = Polish Sugar Market Specifics and Development   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K., Bartovský T., Kadlec P.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření viskozity = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Viscosity Measurement   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy: Jakub Drábek, Andrej Tóth, Aleš Skřivan (eds.) – Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období   full text (PDF)
 • Moc M.:
  Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2019 = Sugar and Ethanol Industry Conference 2019   full text (PDF)
TOP

      3/2019 (březen)
 • Křováček J.:
  Na začátku řepařského roku 2019 = Beginning of Sugar Beet Year 2019   full text (PDF)
 • Hůla J., Kovaříček P., Vlášková M.:
  Infiltrace vody do půdy při pásovém zpracování půdy = Water Infiltration into Soil at Strip Tillage   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Účinně proti plevelům v cukrové řepě = Effectively Against Weeds in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Zardzewiały M., Gorzelany J., Zaguła G.:
  Vplyv predsejbovej magnetickej stimulácie semien a hnojenia na úrodu a kvalitu buliev cukrovej repy = Influence of Pre-sowing Magnetic Stimulation of Seeds and Fertilization on Yield and Quality of Sugar Beet Roots   full text (PDF)   abstract
 • Bohuněk M.:
  Novinky v efektivní a komplexní výživě cukrové řepy = News in Effective and Complex Sugar Beet Nutrition   full text (PDF)
 • Jelić S., Antunović M., Bukvić G., Varga I., Iljkić D.:
  Vliv hustoty porostu na růst, výnos a kvalitu cukrové řepy = Impact of Plant Density on Growth, Yield and Quality of Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Piršelová B., Lengyelová L., Galuščáková Ľ., Kuna R.:
  Vplyv extraktov výhonkov repy cukrovej na klíčivosť a rast koreňov pšenice letnej, jačmeňa jarného a kukurice siatej = Impact of Sugar Beet Shoot Exudates on Germination and Root Growth of Wheat, Barley and Maize   full text (PDF)   abstract
 • Ječný R., Lukášová T.:
  Zapojení železnice do logistických řetězců v cukrovarnictví České republiky = Railway Inclusion in Logistic Chains in Sugar Industry of Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Kopecký D., Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření vlhkosti v pevných látkách = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Moisture Measurement in Solids   full text (PDF)   abstract
 • Koting P.:
  Osobní: Ing. Dalibor Moc zemřel   full text (PDF)
TOP

      2/2019 (únor)
 • Sedliský J., Zapletal J., Kroupová D., Řehák V.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2018/2019 na Moravě a ve Slezsku = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2018/2019 in Moravia and Silesia   full text (PDF)
 • Najman L., Rejchrtová P., Zvěřina Š.:
  Zkušenosti s uplatněním principů precizního zemědělství při pěstování cukrové řepy = Experience with Application of Precision Farming Principles on Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)
 • Efektivní nástroj pro správu farmy = Effective Farm Management Tool   full text (PDF)
 • Jarolímek J., Masner J., Vaněk J., Pánková L.:
  Hodnocení přínosů technologií precizního zemědělství v řepařství = Assessing Benefits of Precision Farming Technologies in Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Pešek P.:
  Přesné secí stroje Kverneland pro cukrovou řepu = Kverneland Precision Seeders for Sugar Beet   full text (PDF)
 • Nétek R., Pohanka T.:
  Vývoj Android mapové aplikace pro terénní sběr zemědělských dat = Development of Andriod Map Application for Field Collection of Agriculture Data   full text (PDF)   abstract
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2019 = Sugar Beet Varieties Registered in 2019   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy: Vít Bittner, Radomír Běhal – Škodlivé organismy cukrovky: Abiotikózy, choroby, škůdci, plevele   full text (PDF)
 • Kadlec K., Kopecký D.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření vlhkosti v plynech = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Humidity Measurement in Gases   full text (PDF)   abstract
 • Fabianková K., Drábek J.:
  K počáteční fázi transformace cukrovarnického průmyslu pro válečné účely v Protektorátu Čechy a Morava = Initial Phase of Sugar Industry Transformation for Military Purposes in Protectorate Bohemia and Moravia   full text (PDF)   abstract
TOP

      1/2019 (leden)
 • Chalupný K.:
  Předběžné hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2018/2019 v Čechách = Preliminary Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2018/2019 in Bohemia   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2019 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2019   full text (PDF)   abstract
 • Černý I., Pačuta V., Ernst D., Šulík R., Bušo R., Gažo J.:
  Produkčné parametre repy cukrovej v závislosti od genetického zamerania odrody a agroekologických podmienok ročníka = Production Parameters of Sugar Beet in Relation to Genetic Type of Variety and Agroecological Conditions of Year
  full text (PDF)   abstract
 • Váchalová R., Kolář L., Peterka J., Kopecký M., Váchal J., Ondr P., Dumbrovský M., Sobotková V.:
  Betalainy v červené řepě ve vztahu k hnojení řepy sodíkem = Betalains in Red Beet in Relation to Sodium Fertilization of Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Hinčica V.:
  Výroba cukru v Indonésii = Sugar Production in Indonesia   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  14. mezinárodní konference Polysacharidy = 14th International Conference on Polysaccharides and Glycoscience
  full text (PDF)
 • Kadlec P., Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření barvy = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Colour Measurement   full text (PDF)   abstract
 • Radková L.:
  Návštěva Technického muzea v Berlíně a expozice cukru v polském Pszenně = Visit to German Museum of Technology in Berlin and Sugar Exhibition in Pszenno, Poland   full text (PDF)


ON-LINE/OBSAH 2021     ON-LINE/OBSAH 2020     ON-LINE/OBSAH 2018

ON-LINE/OBSAH 2017     ON-LINE/OBSAH 2016     ON-LINE/OBSAH 2015     ON-LINE/OBSAH 2014     ON-LINE/OBSAH 2013

ON-LINE/OBSAH 2012     ON-LINE/OBSAH 2011     ON-LINE/OBSAH 2010     ON-LINE/OBSAH 2009     ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář