HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČERNÝ Ivan, PAČUTA Vladimír
(Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra)


Problematika repárstva v kontexte výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti Katedry rastlinnej výroby FAPZ v Nitre
Issue of sugar beet growing in the context of educational and scientific-research activities of Department of Crop Production FAFR in Nitra


Slovak University of Agriculture in Nitra is supreme educational and scientific institution. Main faculty of SUA in Nitra is Faculty of Agrobiology and Food Resources. It consists of 16 departments. Irreplaceable is Department of Crop Production. DCP is participating in the three-stage system of teaching of crop production (Bc., M.Sc., PhD.). Decisive subjects of root crops is Crop production II, Management and technology of crop production and Root crops. Scientific-research and experimental activity of DCP is connected with the Centre of plant biology and ecology Dolná Malanta. Centre of science is located in warm and very dry corn production area. Department of crop production, in cooperation with Association of sugar beet of Slovakia, Slovak Association of Sugar, Sugar factory Považský cukor Inc. Trenčianska Teplá, Select Research and Breeding Institute Inc. Bučany, is important organizer scientific and vocational events. Department personnel published from root crops more as 300 activities, within 2 scientific monographs, 3 vocational monographs, 21 contributions in scientific current contents, 33 contributions in scientific non-current contents, 155 conference contributions, 90 vocational contributions, 12 learning texts, 8 dissertations and 2 inaugural dissertations.

Key words: University of Agriculture, Nitra, publication activities, research activities, study, education, faculty.

Slovenská poľnohospodárska Univerzita v Nitre je jednou z hlavných vzdelávacích a vedeckých inštitúcií. Hlavnou fakultou SPU v Nitre je fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. Táto pozostáva z 16-tich odborov. Nenahraditeľnou súčasťou je odbor rastlinnej výroby. Tento odbor sa podieľa na trojstupňovom systéme výučby rastlinnej výroby (Bc., M.Sc., PhD.). Rozhodujúcimi predmetmi z hľadiska výučby okopanín, na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov, na bakalárskom stupni štúdia je „Rastlinná výroba II“ a na inžinierskom stupni štúdia „Manažment a technológie rastlinnej výroby“. Výučba na III. stupni štúdia je zabezpečená prostredníctvom predmetu „Okopaniny“. Vedecko výskumná a s tým súvisiaca experimentálna činnosť Katedry rastlinnej výroby je neodmysliteľne spätá so Strediskom biológie a ekológie rastlín Dolná Malanta, ktoré predstavuje ťažisko realizácie výskumných vstupov a výstupov katedry a fakulty. Úspešné v prezentovanej oblasti boli i niektoré odborne zamerané podujatia, organizované v spolupráci so Zväzom pestovateľov cukrovej repy Slovenska, Slovenským cukrovarníckym spolkom, Cukrovarom Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá a Selektom Výskumným a šľachtiteľským ústavom, a.s., Bučany. Významným a úspešne realizovaným poslaním Katedry rastlinnej výroby je informovanosť širokej pestovateľskej verejnosti o najnovších výsledkoch vedy a výskumu, o čom svedčí množstvo publikácií, textov habilitačných a dizertačných prác.

Klíčová slova: poľnohospodárska univerzita, Nitra, publikačná činnosť, výskumná činnosť, štúdium, vzdelanie, fakulta.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (7/8): 248–249.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz