HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SKALICKÝ Jaroslav, BRADNA Jiří    (Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.)

Experimentální určení velikosti vzorku potřebného k porovnání kvality práce dvou různých sklízečů cukrovky
Experimental determination of sample range necessary for comparison of two different sugar beet harvesters work quality


New technical findings and experiences in number of mechanical damage and sugar beet losses during harvest by most widely used harvesters on the one hand and labor consumption during their determination in operation conditions on the other hand lead us to realization of experiment, if there is some possibility of reduction this labor consumption during experimental activities. With respect to stable actuality of this topic, although there were radical reducing of arable sugar beet areas in Czech Republic and using new principles of harvester’s single working parts, there were verified new principles and harvesters, which are common in our sugar beet agriculture nowadays, there was experiment in comparison with older in our agriculture alleged principles and machines. After new acquired knowledge processing and evaluation this work should assist in final effect for practice technological and technical enhancement of harvesting and post-harvesting sugar beet treatment level and be one of the new science findings chain link on the topic of production quality versus technology.

Key words: mechanical damage, sugar beet losses, harvesters, labor consumption, sugar beet harvest and post-harvest treatment.

Nové poznatky a zkušenosti s mechanickým poškozením a ztrátami bulev cukrovky při sklizni nejpoužívanějšími typy sklízečů na jedné straně, pracnost metod jejich zjišťování v provozních podmínkách na straně druhé, nás vedly k uskutečnění experimentu, existuje-li možnost tuto pracnost snížit. S ohledem na stálou aktuálnost tohoto tématu, a to i při radikálním snížení ploch pěstované cukrovky u nás, a používání nových principů jednotlivých pracovních uzlů sklízečů byly ověřeny nové principy a sklízeče, které se v našem řepařství v současnosti nacházejí. Byl učiněn i pokus jejich srovnání s již dříve u nás uplatňovanými principy a stroji. Po zpracování a vyhodnocení nových získaných poznatků by měla tato práce přispět v konečném důsledku v praxi ke zvýšení technologické a technické úrovně sklizně i posklizňového ošetření bulev cukrovky a být jedním z článků v řetězci nových vědeckých poznatků na téma kvalita produkce versus technika.

Klíčová slova: mechanické poškození, ztráty bulev cukrovky, sklízeče, pracnost, sklizeň, posklizňové ošetření bulev cukrovky.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (7/8): 254–259.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz