HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HOŘEJŠ Miloš
(Národní technické muzeum v Praze)


Podnikatelské aktivity šlechty v cukrovarnictví na příkladu Colloredo-Mannsfeldského cukrovaru v Opočně-Podzámčí
Colloredo-Mansfeld Sugar Factory in Opočno-Podzámčí as an Example of the Entrepreneurial Activities of the Aristocracy in the Sugar Industry


It is well known that the founders and keepers of sugar factories in the Czech Lands were often members of noble families. Similarly like in the cases of plants such as breweries, sawmills, brickworks, and lime works, this kind of enterprising was closely linked to a long-term pillar of aristocratic economies – namely the economy of soil. The first sugar manor factory in Opočno region was built by Duke Rudolf Colloredo-Mannsfeld (1772–1843) at the manor house at Ledce in the years 1835–1836. After the growing of sugar beet took hold in this region, Duke Franz Josef Colloredo Mansfeld (1813–1895) set up another sugar factory at the Opocno-Podzámčí manor house in 1856. At the end of the First World War, the Colloredo-Mannsfelds transferred their sugar factory into the newly established family joint-stock company. The owners thus avoided confiscation under the terms of the land reform. However, after many negotiations, they had to admit into their enterprise also agrarian capital.

Key words: sugar factories, estate, aristocracy, the First World War, land reform, railway.

Je známým faktem, že zakladateli a provozovateli cukrovarů na našem území byli velmi často příslušníci šlechtický rodů. Podobně jako u provozů pivovarů, pil, cihelen, vápenek ad. se jednalo o druh podnikání blízce provázaný s dlouhodobým pilířem šlechtických ekonomik – půdním hospodářstvím. Prvý panský cukrovar na Opočensku byl postaven knížetem Rudolfem Colloredo-Mannsfeldem (1772–1843) u dvora Ledce v letech 1835–1836. Když se pak pěstování cukrovky v oblasti více ujalo, byl knížetem Josefem Franzem Colloredo Mannsfeldem (1813–1895) roku 1856 zřízen další cukrovar při dvoru Opočno-Podzámčí. Ke konci první světové války Colloredo-Mannsfeldové cukrovar převedli do nově zřízené rodinné akciové společnosti. Majitelé se tím po vzniku první republiky vyhnuli záboru majetku v rámci pozemkové reformy. Do svého podniku po četných jednáních ovšem museli připustit i rolnický kapitál.

Klíčová slova: cukrovary, velkostatek, šlechta, první světová válka, pozemková reforma, železnice.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (9/10): 317–320.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz