HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

STRAKA Robert
(Slovenský cukrovarnícky spolok)


História slovenského cukrovarníctva po roku 1938
History of the Slovak sugar industry after year 1938


The development of the sugar industry in Slovakia after year 1938 until 1948 was influenced by military events. After year 1948 followed the road of sugar production that was supposed to ensure self-sufficiency of Slovakia, reliant on the refilling from the Czech sugar factories. The construction of new sugar industry capacities and reconstruction of the original capacities was aiming towards this goal. The production overstepping 230 thousand tons was managed to get secured only after year 2000. The significant changes after year 1989 meant a necessity to match mainly the ownership changes and adaptation on the market environment, for the Slovak sugar industry. This status has changed mainly after year 2006 when the owner of the sugar factory Dunajská Streda, with a 36 % share on the market, decided to stop the sugar production. The balance of the sugar consumption will have to be solved in a foreseeable time by means of import.

Key words: sugar production, sugar beet, capital construction, concentration, Slovakia, sugar factory, investments, restructuring, market environment.

Vývoj cukrovarníctva na Slovensku po roku 1938 do 1948 bol ovplyvnený vojnovými udalosťami. Po roku 1948 sa nastúpila cesta výroby cukru, ktorá mala zaistiť sebestačnosť Slovenska, ktoré bolo odkázané na doplňovanie zdrojov z českých cukrovarov. K tomuto cieľu smerovala výstavba nových cukrovarníckych a rekonštrukcia pôvodných kapacít. Výrobu prekračujúcu 230 tis. ton sa podarilo zabezpečiť až po roku 2000. Zásadné zmeny po roku 1989 znamenali pre slovenské cukrovarníctvo nevyhnutnosť vyrovnať sa predovšetkým s vlastníckymi zmenami a adaptáciou na trhové prostredie. Tento stav sa zásadne zmenil po roku 2006, keď vlastník cukrovaru Dunajská Streda, ktorý mal na trhu 36%-ný podiel, sa rozhodol zastaviť výrobu cukru. Bilanciu spotreby cukru bude v dohľadnej dobe potrebné riešiť dovozom.

Klíčová slova: výroba cukru, cukrová repa, investičná výstavba, koncentrácia, Slovensko, cukrovar, investície, reštrukturalizácia, trhové prostredie.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (7/8): 228–231.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz