HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

FISCHER Ľubomír
(Považský cukor, a. s.)


Považský cukor – SweetFamily
Považský cukor – SweetFamily


Sugar production in Trenčianska Teplá has more than 100 year old tradition. The first campaign started on 1st October 1901. The sugar factory started with the processing of 870 tons of sugar beet daily. The capacity gradually grew until the present 5,800 tons per 24 hrs. The organizational forms were changing from the stock companies through the national and state enterprise until the present shareholding company. However, significant changes occurred in the production. A fairly small enterprise became at present the biggest production capacity in Slovakia, by means of large investments overstepping billions of SK. The majority owner of the sugar factory Nordzucker AG. The further development of the sugar industry is significantly limited by the production rates.

Key words: Trenčianska Teplá, sugar manufacturing, sugar beet, Slovakia, investment construction, production concentration, quality, ownership forms.

Výroba cukru v Trenčianskej Teplej má viac ako 100-ročnú tradíciu. Prvá kampaň začala 1. októbra 1901. Cukrovar začínal so spracovaním 870 t cukrovej repy denne. Kapacita sa postupne zvyšovala až na súčasných 5 800 t/d. Menili sa organizačné formy od účastinných spoločností cez národný a štátny podnik až po súčasnú akciovú spoločnosť. Zásadné zmeny však nastali vo výrobe. Rozsiahlymi investíciami presahujúcimi mld. Sk sa relatívne malý cukrovar stal v súčasnosti najväčšou výrobnou kapacitou na Slovensku. Majoritným vlastníkom cukrovaru je Nordzucker AG. Ďalší rozvoj cukrovaru je významne limitovaný produkčnými kvótami.

Klíčová slova: Trenčianska Teplá, výroba cukru, cukrová repa, Slovensko, investičná výstavba, koncentrácia výroby, kvalita, formy vlastníctva.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (7/8): 232–235.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz