HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

DUDEK František

Kapitálové pozice Čechů a Němců v cukrovarech českých zemí do roku 1918
The Capital Shares of Czechs and Germans in the Beet-Sugar Industry in the Czech Lands up to 1918


The author analyses possibilities of source verification and quantification of an extended thesis on the beat sugar industry in the Czech Lands (the territory of today’s Czech Republic) as a pillar of the ethnically Czech capital. These views were evoked by a delayed and uneven process of economic emancipation of the Czech ethnic group when compared with the German one, in the period from the middle of the 19th century up to the formation of Czechoslovakia in 1918. The mentioned emancipation process developed itself – first of all – on the basis of the agricultural and food production headed by the beet sugar industry, and culminated in the decade preceding WWI. Despite a massive birth of the Czech entrepreneurs, their capital shares in the industry in the Czech Lands did not reach the estimated one-third level, because even in the predominant sugar industry the property shares of Czechs were probably only one quarter relative to those of Germans. These calculations are based on reliable and nationally distinguishable data from the archive of the insurance association of the sugar factories. This is why the economically delayed and politically underprivileged Czech society fortified itself by purpose illusions on its capital strength.

Key words: beet-sugar industry, Czech Lands (Czechia) in 1848–1918, capital share Czechs and Germans.

Autor analyzuje možnosti pramenné verifikace a kvantifikace rozšířené teze o řepném cukrovarnictví v českých zemích jako pilíři národnostně (etnicky) českého kapitálu. Tyto názory byly vyvolány opožděným a nerovnoměrným průběhem hospodářské emancipace českého etnika vůči německému v období od poloviny 19. století do vzniku Československa v roce 1918. Uvedený emancipační proces se rozvíjel především na bázi zemědělské a potravinářské výroby v čele s řepným cukrovarnictvím a vyvrcholil v desetiletí před první světovou válkou. I přes mohutný nástup českých podnikatelů však tehdy ještě nedosáhl jejich kapitálový podíl v průmyslu Česka dobově odhadované třetinové pozice, protože i v rozhodujícím cukrovarnictví byl majetkový podíl Čechů vůči Němcům prokazatelně jen čtvrtinový. Tyto propočty jsou založeny na hodnověrných a národnostně rozlišitelných údajích z archivu pojišťovacího spolku cukrovarů. Hospodářsky opožděná a politicky neplnoprávná česká společnost se proto posilovala účelovými iluzemi o své kapitálové síle.

Klíčová slova: cukrovary řepné; české země (Česko) 1848–1918; kapitálové pozice Čechů a Němců.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (9/10): 288–290.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz