HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BENNÁR Marek1, BOJŇANSKÁ Tatiana1, HAMBÁLKOVÁ Júlia2, LOVAS Viliam2, RICHTER Antonín2
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2Slovenské cukrovary, s. r. o.)


Vplyv dezinfekčných činidiel na extrakciu sacharózy z cukrovej repy
Influence on Extraction of Sacarose from Sugar Beet by Desinfection Agents


The microbiological contamination in the extractor is very important point of control in the sugar beet industry. With this contamination are connected losses of sugar during the extraction process, higher production of molasses and also a decreasing of the quality of byproducts (juices) during the processing of sugar beet. A new kind product for the disinfection based on the hop has been compare with old one (formalin). In order to determine the effect of the application of the new product versus the old one the lactic acid and the sugars have been determined and the losses of the sugar in the process have been calculated. In the extractor, a high number of combination of the doses and the places of the dosing of the disinfection products have been tried to find the friendlier results from process and economy point of view. The application of new disinfection product based on the hop under the trademark “BetaStab®” has been investigated in DDS extractor during campaign. The relationship between activity of microorganism metabolism and losses of sugar in extractor has been demonstrated. The obtained results showed that it is possible to optimize the extraction process using the hop beta – acids as a disinfection product in the extraction process in sugar beet industry.

Key words: sugar industry, extraction, extractor, microbiological contamination, lactic acid, losses of sugar.

Mikrobiálna kontaminácia počas extrakcie cukru je dôležitým bodom kontroly v cukrovarníctve. S touto kontamináciou sú spojené straty cukru, vyššia produkcia melasy a taktiež pokles kvality štiav počas spracovania cukrovej repy. V príspevku sú uvedené výsledky sledovania efektivity dezinfekcie realizovanej pomocou nového produktu založeného na báze chmeľových kyselín (BetaStab®) a klasického formalínu. V difúznej šťave bolo stanovované pH, množstvo kyseliny mliečnej a glukózy, ktoré slúžili na výpočet strát cukru v priebehu procesu extrakcie. Množstvo kyseliny mliečnej rovnako ako množstvo glukózy bolo na variantoch s prídavkom formalínu aj BetaStabu® nižšie ako v kontrole bez dezinfekčných činidiel, s čím súvisia aj nižšie straty cukru na týchto variantoch. Bola potvrdená účinnosť aplikácie BetaStabu®, ktorý môže nahradiť formalín, čo je v súlade s trendom minimalizovať aplikácie dezinfekčných prípravkov, ktoré môžu potenciálne nepriaznivo vplývať na ľudský organizmus. Výsledky potvrdili možnosť použitia chmeľových kyselín na optimalizáciu extrakčného procesu v cukrovarníctve.

Klíčová slova: cukrovarníctvo, extrakcia, extraktor, mikrobiálna kontaminácia, kyselina mliečna, straty cukru.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (12): 449-452.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz