HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HŮLA Josef, KOVAŘÍČEK Pavel, KROULÍK Milan
(Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.;   Česká zemědělská univerzita v Praze)


Vsakování vody do půdy a povrchový odtok vody u širokořádkových plodin
Water infiltration into the soil and surface water run-off in wide-row crops


In the contribution there are mentioned the evaluation results related to water infiltration into the soil and surface water run-off during the artificial sprinkling of plots covered by various quantity of dead plant biomass on soil surface. The mulch on soil surface and in surface layer of soil contributed to a considerably later beginning of surface water run-off, than it was in case of variant without mulch. The mulch has also decreased a soil loss originating during surface water run-off on a steep land. In the conditions of a field trial there was found out, that the highest infiltration rate and minimum surface water run-off have been achieved in case of variant with sowing of maize into the dead stand of catch crop without spring presowing soil preparation. The lowest infiltration rate and with it related highest surface water run-off and soil loss have been recorded in case of traditional technology with ploughing, without catch crop. The results of measurements support the importance of soil protecting technologies used in growing of crops, which, don’t protect the soil sufficiently from the effects of torrential rains (maize, sugar beet, sunflower).

Key words: water infiltration into the soil, surface water run-off, soil protecting technologies.

V příspěvku jsou uvedeny výsledky hodnocení infiltrace vody do půdy a povrchového odtoku vody při umělém zadešťování ploch s různým množstvím odumřelé rostlinné biomasy na povrchu půdy. Mulč na povrchu půdy a v povrchové vrstvě půdy přispěl k výrazně pozdějšímu nástupu povrchového odtoku vody než u varianty bez mulče. Mulč rovněž omezil smyv zeminy při povrchovém odtoku vody na svažitém pozemku. V podmínkách polního pokusu bylo zjištěno, že nejvyšší rychlost infiltrace a nejnižší povrchový odtok vody byly dosaženy u varianty setí kukuřice do umrtveného porostu meziplodiny bez jarní předseťové přípravy půdy, nejnižší rychlost infiltrace a s tím spojený nejvyšší povrchový odtok vody a smyv zeminy byly zaznamenány u konvenční technologie s orbou, bez meziplodiny. Výsledky měření podporují význam půdoochranných technologií při pěstování plodin, které nechrání dostatečně půdu před účinky přívalových dešťů (kukuřice, cukrovka, slunečnice).

Klíčová slova: infiltrace vody do půdy, povrchový odtok vody, půdoochranné technologie.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (1): 22–26.

full text (PDF)

Pozn.: V tištěné podobě je v článku uvedena dedikace s chybou (zde PDF je správně). Dedikace má být: Výsledky uvedené v článku byly získány při řešení projektů Ministerstva zemědělství ČR č. QH82191 a QH92105.

NAVRCHOLU.cz