HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PERLÍN Ctibor1, GEBLER Jaroslav2, SVOBODA Karel1, CELBA Jiří1, HOTOVÝ Zdeněk2
(1VÚPP, v.v.i., 2VUC Praha, a.s.)


Stav integrované prevence a omezování znečišťování životního prostředí v zařízeních cukrovarnického průmyslu v ČR
State of integrated prevention and reducing of the environment pollution in devices of the sugar industry in the Czech Republic


With the view of obtaining the basis for sugar factory BAT for conditions of the Czech Republic it has been analyzed the groundwork from seven requests for integrated permission according to the law No. 76/2002 and from decision of the regional authority. It has been estimated the level emission from sugar beet processing technology on sugar and from sugar handling, excepting emission from power device and emission into waters. As a source of emissions there were identified limekiln and saturation, pulp and sugar drying houses and sugar handling section, sporadically evaporating station and sulfur kiln. The main emissions were solid pollutants (at 6 devices), nitrogen oxides (at 5 devices), sulphur oxides (4 devices), carbon monooxide (5 devices) and volatile organic substances (in 1 case). There are discussed effects of clime, raw materials quality, campaign period and other parameters on the emission level. The emission values summary is arranged in a table form. There are also compared power and water consumptions at reference sugar factory devices, also arranged in a table.

Key words: ecology, emissions, best available technics (BAT), Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).

S cílem získání podkladů pro cukrovarnické BAT pro podmínky ČR byly analyzovány podklady ze sedmi žádostí o integrované povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. a z rozhodnutí krajských úřadů. Byla zhodnocena úroveň emisí z technologie zpracování cukrovky na cukr a z manipulace s cukrem, s výjimkou emisí z energetických zařízení a emisí do vody. Jako zdroje emisí byly identifikovány vápenka a saturace, sušárny řízků a cukru, úseky manipulace s cukrem, ojediněle odparka a sířicí pec. Hlavními emisemi byly tuhé znečišťující látky (u 6 zařízení), oxidy dusíku (5×) a síry (4×), CO (5×) a těkavé organické látky (v 1 případě). Jsou diskutovány vlivy klimatu, kvality suroviny, délky kampaně a dalších parametrů na výši emisí. Rozsah hodnot emisí je tabelárně uspořádán. Dále jsou porovnány spotřeby energie a vody u sledovaných cukrovarnických zařízení, rovněž uspořádané tabelárně.

Klíčová slova: dekologie, emise, BAT, IPPC.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (11): 385–388.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz