HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

DANDÁR Alexander
(Slovenská technická univerzita Bratislava)


Výchova cukrovarníckych odborníkov na Slovensku
Education of sugar specialists in Slovakia


The development of the sugar industry in Slovakia was subject to the education of the specialists. In the 19th century, it was mainly the schools in Budapest and Vienna. Subsequently, after year 1918, Slovak sugar industry was based mainly on the specialists from the Czech Republic. Only in year 1937 was established the Slovak University of Technology in Bratislava that educated the specialists in the specialization sugar and saccharides. The education process was managing a whole number of excellent specialists. It is necessary to name especially the following scientists and pedagogists that were the chiefs of the Department of saccharides and food, Faculty of Chemical Technology, Slovak University of Technology in Bratislava: Prof. Dr. Ing. Josef Vašátko, DrSc. (1946–1968), Prof. RNDr. František Strmiska, CSc. (1968–1970), Prof. Dr. Ing. Dmitrij Ivančenko (1970–1972), Prof. Ing. Ladislav Šorman, CSc. (1972–1988), Doc. Ing. Milan Drdák, DrSc. (1988–1990), Prof. Ing. Alexander Dandár, DrSc. (1990–2002).

Key words: univerzity establishment, education, science activity, Bratislava, sugar industry, univerzity pedagogues, STU, technical univerzity.

Rozvoj cukrovarníctva na Slovensku bol podmienený výchovou odborníkov. V 19-tom storočí to boli predovšetkým školy v Budapešti a Viedni. Neskôr po roku 1918 sa Slovenské cukrovarníctvo opieralo predovšetkým o odborníkov z Česka. Až v roku 1937 sa zriadila Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, ktorá vychovávala odborníkov odbore cukor a sacharidy. Vzdelávací proces riadil celý rad vynikajúcich odborníkov. Osobitne je potrebné menovať nasledujúcich vedcov a pedagógov, ktorí boli vedúcimi Katedry sacharidov a potravín CHTF STU v Bratislave: Prof. Dr. Ing. Josef Vašátko, DrSc. (1946–1968), Prof. RNDr. František Strmiska, CSc. (1968–1970), Prof. Dr. Ing. Dmitrij Ivančenko (1970–1972), Prof. Ing. Ladislav Šorman, CSc. (1972–1988), Doc. Ing. Milan Drdák, DrSc. (1988–1990), Prof. Ing. Alexander Dandár, DrSc. (1990–2002).

Klíčová slova: založenie vysokej školy, výchova, vedecká činnosť, Bratislava, cukrovarníctvo, vysokoškolskí pedagógovia, STU, Technická univerzita.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (7/8): 242–247.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz