HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2008    2/2008    3/2008    4/2008    5-6/2008    7-8/2008    9-10/2008    11/2008    12/2008   

Listy cukrovarnické a řepařské, 124, 2008
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Jako příloha LCaŘ vychází přehled článků z domácího i zahraničního řepařsko-cukrovarnického tisku INFOHLÍDKA.

Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      12/2008 (prosinec)
 • Nové nařízení o přípravcích na ochranu rostlin   full text (PDF)
 • Pojer J.:
  Z jednání 17. mezinárodní konference ISO konané ve dnech 18. až 19. 11. 2008 v Londýně na téma „Cukr a etanol - od záhuby k prosperitě“   full text (PDF)
 • Hnilička R., Pulkrábek J.:
  Porovnání fotosyntetické aktivity plevelných a kulturních řep = Comparison of photosynthetic activity in Culture and Weed Beets   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H.:
  Cukrová řepa na konferenci v Nitře   full text (PDF)
 • Hanáčková E., Žák Š., Macák M.:
  Vplyv úrody buliev a cukornatosti repy cukrovej na teoretickú produkciu etanolu a energie pri rôznom hnojení = Effect of yield and sugar content of sugar beet bulbs on the theorethical ethanol and energy production at different fertilization
  full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Holec J., Soukup J., Tyšer L.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Úhorník mnohodílný - Descurainia sophia (L.) PRANTL = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Flixweed - Descurainia sophia (L.) PRANTL full text (PDF)   abstract
 • Bittner V.:
  Kvalita odrůdy a osiva cukrovky   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  4. mezinárodní konference Polysacharidy/Polysaccharides 2008   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  Saturační kal - možnosti použití a vlastnosti = Application possibilities and properties of carbonation lime
  full text (PDF)   abstract
 • ICUMSA metódy laboratórnej kontroly cukrovarníckej výroby: Aktualizácia ICUMSA metód z roku 2007   full text (PDF)

 • ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK – 2008   full text (PDF)
TOP

      11/2008 (listopad)
 • Pojer J.:
  Existují důvody pro odmítání podpory aktivních řepařů, nebo jde jen o záminku pro získání bezpracné neodůvodnitelné renty?   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Existují limity pro výnos cukrovky a jaká její budoucnost v Evropě?   full text (PDF)
 • Rodí se muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství   full text (PDF)
 • Konečný I.:
  Optimalizace dořezu kořene cukrovky při nákupu   full text (PDF)
 • Türkott L., Potop V., Kožnarová V.:
  Vliv sucha ve středních Čechách na výnos bulev cukrovky = Droughts in the Central Bohemia Region and their influence on the yield of sugar beet   full text (PDF)   abstract
 • Badalíková B., Červinka J.:
  Různé technologie zpracování půdy k cukrovce a jejich vliv na obsah půdního humusu a výnos plodiny = Different technology of soil tillage to sugar beet and their influence over content soil humus and sugar beet yield   full text (PDF)   abstract
 • Číž K.:
  Příspěvek k  světovému problému potravinové dostupnosti a výrobě zemědělských surovin pro průmyslové zpracování
  full text (PDF)
 • Dny sklizně cukrovky   full text (PDF)
 • Jursík M., Holec J., Soukup J.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Turanka kanadská – Conyza canadensis (L.) CRONQUIST = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Canadian fleabane – Conyza canadensis (L.) CRONQUIST
  full text (PDF)   abstract
 • Minarovičová L., Dandár A., Čumakov A.:
  Stévia cukrová (Stevia rebaudiana) = Sweet leaf (Stevia rebaudiana)   full text (PDF)   abstract
 • Fišerová M., Gigac J., Boháček Š., Rosenberg M.:
  Zhodnotenie vlákninových zvyškov repných rezkov v papieri = Valuation of sugar beet pulp fibrous residues in paper
  full text (PDF)   abstract
 • ICUMSA metody laboratorní kontroly cukrovarnické výroby:
  Metóda GS2/3-40 (2007) A – 10 dňový ICUMSA test vločkovania kyslých nápojov pre biely cukor – oficiálna metóda;
  B – 24 hodinový ICUMSA test vločkovania kyslých nápojov pre biely repný cukor – prípustná metóda
    full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA č. 19
TOP

      9-10/2008 (září-říjen)
 • Statistika komodity cukrovka-cukr v České republice – I. odhad 2008/09   full text (PDF)
 • Pojer J.:
  Jednání Agronomické konference v Nymburku   full text (PDF)
 • Konečný I.:
  Cukrovka v roce 2008   full text (PDF)
 • Mašek J., Heřmánek P., Procházka P.:
  Sklízeče cukrové řepy a možnosti mapování výnosu při sklizni = Sugar beet harvesters and possibility of yield mapping during harvest   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Holec J.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Rdesno ptačí (Polygonum aviculare L.) = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Knotweed (Polygonum aviculare L.)   full text (PDF)   abstract
 • Vošta M., Holý K., Kocourek F.:
  Monitorování výskytu osenice polní (Agrotis segetum) světelnými a feromonovými lapáky = Monitoring of Agrotis segetum by using the light and pheromone traps   full text (PDF)   abstract
 • Pulkrábek J., Švachula V., Křivánek J.:
  Změny v produkci cukrovky vlivem počasí = Changes in sugar beet production due to weather conditions
  full text (PDF)   abstract
 • Honsová H., Bečková L.:
  Výnosy bulev krmné řepy v ekologickém zemědělství = Yields of fodder beet roots in organic farming   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H., Bečková L.:
  Organizace porostu ovlivňuje produkci ekologicky pěstované krmné řepy = Canopy establishment influences production of ecological grown fodder beet   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Mezinárodní kongres CHISA 2008   full text (PDF)
 • Grabka J.:
  Nová metoda separace koloidní sraženiny po předčeření = A new method for separation of colloidal precipitate after preliming
  full text (PDF)   abstract
 • Číž K.:
  Alternativní sladidla   full text (PDF)
 • Minarovičová L., Dandár A.:
  Oxidačné čerenie repnej šťavy = Oxidation main liming of beet juice   full text (PDF)   abstract
 • Tkačenko S. V., Guljanickij N. A.:
  Spalování suspenze mokrého práškového uhlí = Burning of wet pulverized coal   full text (PDF)   abstract
 • ICUMSA metody laboratorní kontroly cukrovarnické výroby: Metóda GS2/3-18 (2007): Stanovenie turbidity roztokov bieleho cukru – oficiálna metóda   full text (PDF)
TOP

      7-8/2008 (červenec-srpen)
 • Statistika komodity cukrovka-cukr v České republice – konečné údaje MZe ČR   full text (PDF)
 • Restrukturalizace cukrovarnického průmyslu v ČR   full text (PDF)
 • Krouský J.:
  Cukerní reforma je jednou z etap vývoje řepařství   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Pěstební podmínky jsou limitujícím faktorem pro výnosy cukrovky   full text (PDF)
 • Kolář M.:
  Konference Biopaliva ve střední a východní Evropě   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Dlouhodobý výhled výroby bioetanolu v ČR = Long-term outlook of bioetanol production in the Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Hönig V., Miler P., Hromádko J.:
  Bioetanol jako inspirace do budoucna = Bioethanol as a future inspiration   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Soukup J., Holec J.:
  Regulace plevelů v cukrovce = Weed control in sugar beet   full text (PDF)   abstract
 • Kumhála F., Kroulík M., Mašek J., Prošek V.:
  Laboratorní testy kapacitního čidla pro měření výnosu cukrové řepy = Laboratory tests with capacitance sensor for sugar beet yield mapping   full text (PDF)   abstract
 • Puršl F.:
  Osobní: Ing. Alois Jirsák, CSc., šedesátiletý   full text (PDF)
 • Jursík M., Holec J., Zatoriová B.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Širokolisté šťovíky: šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) a šťovík kadeřavý (Rumex crispus) = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Broad-leaved dock (Rumex obtusifolius) and Curled dock (Rumex crispus)   full text (PDF)   abstract
 • Froněk D.:
  Galerie významných cukrovarníků: Viktor Stoupal – sto dvacet let od narození   full text (PDF)
 • Bobrivnyk L. D., Rudenko V. M., Soveršenna I. O.:
  Působení oxidačních činidel na barevné látky v cukrovarnické výrobě = Effect of oxidizers on coloured substances of sugar production   full text (PDF)   abstract
 • Bobrivnyk L. D., Rudenko V. M., Soveršenna I. O. :
  Použití oxidačních činidel k odbarvování klérů = Application of oxidizers for decolorization of raw syrup   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Konference Technické postupy v polských cukrovarech   full text (PDF)
 • ICUMSA metody laboratorní kontroly cukrovarnické výroby: Metóda GS2/3/9-5 (2007): Stanovenie redukujúcich cukrov v prečistených cukroch metódou EDTA podľa Knighta a Allena – oficiálna metóda   full text (PDF)
 • Duffek K.:
  Osobní: Za ing. Vladimírem Kadeřábkem   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Výroba cukru na Zbraslavi – kolébka českého cukrovarnictví = Sugar production in Zbraslav – the birthplace of Czech sugar industry   full text (PDF)   abstract
 • Smutný V.:
  Zařízení pro cukrovary vyráběná strojírnou Wiesner Chrudim   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: Čtvrt tisíciletí od narození Jakuba Veitha   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA č. 18
TOP

      5-6/2008 (květen-červen)
 • Přehled řepařských polních dní 2008   full text (PDF)
 • Zachová Š:
  Komoditní zpravodajství SZIF: Informace o průběhu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu   full text (PDF)
 • Trnka J.:
  Koncepce rozvoje biopaliv v České republice   full text (PDF)
 • Urban J., Chaloupský R., Valenta J., Pulkrábek J., Bečková L., Kvíz Z.:
  Snížení dávek herbicidů s jejich častější aplikací příznivě ovlivňuje ekonomiku pěstování cukrovky = Lowering the herbicide doses with their frequent application positively influences the economy of sugar beet growing   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Agil – nejrychlejší graminicid   full text (PDF)
 • Ondrišík P., Porhajašová J., Pačuta V., Urminská J., Černý I., Ňaršanská M.:
  Dynamika anorganického dusíka v pôde pod repu cukrovou v závislosti od prípravy pôdy = Dynamic of inorganic nitrogen in the soil under sugar beat in dependence on soil cultivation   full text (PDF)   abstract
 • Candráková E., Pospíšil R., Hanáčková E., Slamka P.:
  Účinok poveternostných podmienok, maštaľného hnoja a biokalu, na produkciu repy cukrovej = The effect of weather conditions, manure and biomud on sugar beet production   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Holec J., Brant V., Neckář K.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Pampelišky sekce Ruderalia (Taraxacum sect. Ruderalia) = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Dandelion (Taraxacum sect. Ruderalia) full text (PDF)   abstract
 • Zahradníček J., Nečasová M., Tyšer L., Kožnarová V., Hosták V., Balšánek V.:
  Výnosy a technologická jakost cukrovky po ošetření listovým hnojivem Samppi v roce 2007   full text (PDF)   souhrn
 • Krupička J., Hanousek B.:
  Granulometrické posouzení průmyslových hnojiv Synferta N-17, N-22 a Synferta P = Synferta N-17, N-22 and Synferta P commercial fertilizer granulometric evaluation   full text (PDF)   abstract
 • Iciek J., Ludwicki M., Wawro S.:
  Mikrobiální kontaminace při extrakci cukru = Microbiological contamination in sucrose extraction   full text (PDF)   abstract
 • Kovařík A.:
  Osobní: Za Ing. Karlem Vítem   full text (PDF)
 • ICUMSA metody laboratorní kontroly cukrovarnické výroby: Metóda GS2-37 (1994): Stanovenie rozdelenia veľkosti častíc bieleho cukru osevom – prijatá metóda   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: Blahopřání panu Jiřímu Linhartovi ke 100. narozeninám   full text (PDF)
TOP

      4/2008 (duben)
 • Marek B.:
  Z jednání českých pěstitelů cukrovky   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  České cukrovarnictví po kampani 2007/08 a výroba bioetanolu   full text (PDF)   souhrn
 • Janíček D.:
  Výsledky cukrovarníckej kampane 2007/08 na Slovensku   full text (PDF)
 • Stejskal K., Diopan V., Adam V., Zehnálek J., Trnková L., Havel L., Galiová M., Malina R., Novotný K., Kaiser J., Kizek R.:
  Studium dopadu olovnatých iontů na cukrovku = Study of effects of lead ions on sugar beet   full text (PDF)   abstract
 • Egert P.:
  Betanal začíná na evropském trhu svůj čtyřicátý roky   full text (PDF)
 • Jursík M., Holec J.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Starček obecný (Senecio vulgaris L.) = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Common groundsel (Senecio vulgaris L.)   full text (PDF)   abstract
 • Brabenec V., Pulkrábek J.:
  Hodnocení výsledků pěstování cukrovky s využitím metod statistické analýzy dat = Results evaluation of sugar beet production based on statistical data analysis methods   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Zpráva o cukrovarnické kampani 2007/08 v České republice = Report on the sugar campaign 2007/08 in the Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  XV. symposium Asociace Andrewa Van Hooka na téma Využití cukrů pro chemické a biochemické aplikace a ekologické zpracování   full text (PDF)
 • ICUMSA metody laboratorní kontroly cukrovarnické výroby: Metóda GS2-13 (1998): Inštrumentálne stanovenie odrazu bieleho cukru – oficiálna metóda   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA č. 17
TOP

      3/2008 (březen)
 • Krouský J.:
  Restrukturalizace cukrovarnického průmyslu v EU směřuje do finále   full text (PDF)
 • Černý I., Pačuta V., Žembery J., Candráková E.:
  Formovanie úrody repy cukrovej vplyvom termodynamických podmienok prostredia = Formation harvest beet sugar influence thermodynamic condition environs   full text (PDF)   abstract
 • Vilček J.:
  Dopad klimatických zmien na možnosti pestovania cukrovej repy na Slovensku = Climate changes and their impact on possibilities of sugar beet growing in Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Peza Z.:
  Ochrana proti plevelům, stimulace a listová výživa   full text (PDF)
 • Holec J., Jursík M.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Přeslička rolní – Equisetum arvense L. = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Field horsetail Equisetum arvense L.   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy – Pulkrábek a kol.: Řepa cukrová – Pěstitelský rádce   full text (PDF)
 • Cvingráf J.:
  Lontrel 300, Gallant Super a Nurelle D v ochraně cukrové řepy   full text (PDF)
 • Muška F.:
  Škodlivé výskyty drátovců (Elateridae – larvae) na řepě na území České republiky – historický přehled do roku 2005 = Damaging presence of wireworms (Elateridae – larvae) on beet in the territory of the Czech Republic – historical summary until 2005   full text (PDF)   abstract
 • Brzeziński S., Ludwicki M.:
  Stanovení koncentrace cukru infračervenou spektroskopií = Measurement of sucrose concentration by infrared spectroscopy full text (PDF)   abstract
 • Dandár R., Railjan I., Glazirina L.:
  Zmeny schémy čistenia repnej šťavy v cukrovare Drochia = The changes of scheme of the purification in sugar factory Drochia   full text (PDF)   abstract
 • ICUMSA metody laboratorní kontroly cukrovarnické výroby: Metóda GS2-11 (1994): Stanovenie vizuálneho vzhľadu bieleho cukru pomocou braunschweigských štandardov farebného typu – oficiálna metóda   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové knihy – Cukier, Skrobia, Biopaliwa – Cukr, škrob, biopalivo – 2008   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Nové knihy – F. O. Licht’s World Sugar Yearbook 2008   full text (PDF)
 • Osobní: Generální ředitel František Gerža slaví sedmdesáté narozeniny   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA č. 16
TOP

      2/2008 (únor)
 • Konečný I.:
  Srážky na dořez při výkupu cukrovky   full text (PDF)
 • Zajíčková E.:
  Použití Marshalu 25 EC a Furadanu 5 G v roce 2008   full text (PDF)
 • Vašek J.:
  Powertwin – nový herbicid pro pěstitele cukrovky   full text (PDF)
 • Číž K.:
  Některé zemědělské suroviny a jejich úprava pro výrobu bioetanolu   full text (PDF)
 • Jursík M., Brant V., Holec J., Hamouz P.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Pelyněk černobýl – Artemisia vulgaris L. = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Mugwort Artemisia vulgaris L.   full text (PDF)   abstract
 • Ditl P., Skřivánek J.:
  Limitní možnosti obnovitelných zdrojů energie v České republice   full text (PDF)
 • Brzeziński S., Wawro S., Tamborski Z.:
  Hodnotenie reologických vlastností cukro-vápenatých zrazenín = Assessment of rheological properties of precipitate of calcium saccharate   full text (PDF)   abstract
 • Valter V.:
  Prof. Ing. Alexander Dandár, DrSc.   full text (PDF)
 • ICUMSA metody laboratorní kontroly cukrovarnické výroby: Metóda GS2-6 (2001): Stanovenie redukujúcich cukrov v bielom cukre a plantážnom bielom cukre upravenou titračnou metódou podľa Ofnera – oficiálna metóda   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2008 v Luhačovicích   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: Ing. Jaroslav Gebler, CSc., šedesátiletý   full text (PDF)
 • Číž K.:
  Osobní: Zemřel Guntwin Bruhns   full text (PDF)
TOP

      1/2008 (leden)
 • Krouský J.:
  Turecko směřuje do Evropy i s cukrovkou   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2008   full text (PDF)
 • Hanáčková E., Kováč K., Žák Š., Macák M.:
  Využitie slamy ako organického hnojiva pri pestovaní repy cukrovej v zraniteľných oblastiach = Using straw as organic manure in growing sugar beet in vulnerable zones   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Holec J., Soukup J.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Lipnice roční (Poa annua L.) = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Annual bluegrass (Poa annua L.)   full text (PDF)   abstract
 • Valter V.:
  Prof. Dr. Ing. Josef Vašátko, DrSc. – významná osobnost československého a světového cukrovarnictví   full text (PDF)
 • Molard M. R.:
  Výzkum v ITB je zaměřen na budoucí konkurenceschopnost cukrovky   full text (PDF)
 • ICUMSA metody laboratorní kontroly cukrovarnické výroby: Metóda GS2/3-17 (2002): Stanovenie konduktometrického popola v rafinovaných cukroch – oficiálna metóda   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  220 let výroby cukru na území České republiky v mapách: Mapy českých cukrovarů po roce 1980 = 220 years of czech sugar production in maps: The maps of Czech sugar factories after 1980   full text (PDF)   abstract
 • Grabka J., Sztekmiller-Szymańska A.:
  Změna habitu obarvených krystalů sacharosy jako funkce přesycení a koncentrace barviva = Habit modification of dyed saccharose crystals as functions of supersaturation and dye concentration   full text (PDF)   abstract

ON-LINE/OBSAH 2021       ON-LINE/OBSAH 2020       ON-LINE/OBSAH 2019

ON-LINE/OBSAH 2018       ON-LINE/OBSAH 2017       ON-LINE/OBSAH 2016       ON-LINE/OBSAH 2015       ON-LINE/OBSAH 2014

ON-LINE/OBSAH 2013       ON-LINE/OBSAH 2012       ON-LINE/OBSAH 2011       ON-LINE/OBSAH 2010       ON-LINE/OBSAH 2009

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář