HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KOVÁCS Robert, TOMKULJAKOVÁ Eva
(Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska)


Pestovanie cukrovej repy na Slovensku
Sugar Beet growing in Slovakia


The development of the sugar beet growing and sugar production equals two sides of the same coin. Since the beginning of 30th years of 19th century until present, these activities are mutually connected. It is given by the character of the raw material and the product. The development of the sugar beet growing and its qualitative parameters depend on the utilization of the latest silvicultural findings, soil-climate conditions, silvicultural knowledge, human enthusiasm and economic conditions. The development was uneven. In the second half of the 20th century, the qualitative parameters of the sugar beet (sugariness, hectares of crops) were on a very low level, we can talk about the crisis in the sugar beet growing. After year 1989 this situation began to change (time was necessary for the adaptation) and at present we may state that the sugar beet cultivators in Slovakia are equally successful as their competition.

Key words: sugar beet, beetroot yield, sugar content, growers, Slovakia, sugar factory, sugar beet area.

Vývoj pestovania cukrovej repy a výroba cukru sú dve strany tej istej mince. O počiatku 30-tych rokov 19-ho storočia až po dnešok sú tieto činnosti vzájomne spojené. Je to dané charakterom suroviny a výrobku. Vývoj pestovania cukrovej repy a jej kvalitatívne parametre sú závislé na využití najnovších pestovateľských poznatkov, pôdno-klimatických podmienok, pestovateľských znalostí, ľudského zanietenia a ekonomických podmienok. Vývoj bol nerovnomerný. V druhej polovici 20-ho storočia kvalitatívne parametre cukrovej repy (cukornatosť, hektárové úrody) boli na veľmi nízkej úrovni, môžeme hovoriť o kríze v pestovaní cukrovej repy. Po roku 1989 sa táto situácia začala meniť (bol potrebný čas na adaptáciu) a v súčasnej dobe môžeme konštatovať, že pestovatelia cukrovej repy na Slovensku sú rovnako úspešný ako ich konkurencia.

Klíčová slova: cukrová repa, úrody buliev, cukornatosť, Slovensko, pestovateľ, cukrovar, pestovateľský región.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (7/8): 219–223.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz