HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HALLON Ľudovít
(Historický ústav SAV)


História slovenského cukrovarníctva do roku 1938
History of the Slovak sugar industry until year 1938


19th century is surveying the production from the first laboratory experiments to produce hard sugar, up to the production of sugar by an industrial method. The production of sugar from sugar beet was acquiring industrial measures as there has been used the latest knowledge of science and technique. A decisive influence had the utilization of the steam drive, electric energy, development of the railway transport, development and production of specialized sugar industry equipment. This process transformed the utilization of the sugar from luxurious product sold at the chemists to an ordinary nutritive of the daily consumption.

Key words: sugar manufacturing, technology, sirup, factory sugar production, raw sugar, raffinate, transport system, competition, technological break­down, steam driving, production concentration, Slovakia, electric drive.

História slovenského cukrovarníctva od začiatku 19-ho storočia mapuje výrobu od prvých laboratórnych pokusov vyrobiť tvrdý cukor, po výrobu cukru priemyselným spôsobom. Výroba cukru z cukrovej repy nadobúdala priemyselný rozmer, tým že sa využívali najnovšie poznatky vedy a techniky. Rozhodujúci vplyv malo využívanie parného pohonu, elektrickej energie, rozvoj železničnej dopravy, vývoj a výroba špecializovaných cukrovarských zariadení. Tento proces zmenil používanie cukru z luxusného výrobku predávaného v lekárňach na bežnú potravinu dennej spotreby.

Klíčová slova: výroba cukru, technológia, sirup, továrenská výroba cukru, surový cukor, rafináda, dopravný systém, konkurencia, technický pokrok, parný pohon, koncentrácia výroby, Slovensko, elektrický pohon.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (7/8): 224–227.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz