HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KOVAŘÍČEK Pavel1, MAREŠOVÁ Karolina1,3, HŮLA Josef1,2, KROULÍK Milan1,2
( 1Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.,   2Česká zemědělská univerzita,   3Univerzita Karlova)


Využití hrůbkování při pěstování širokořádkových plodin
Use of ridge tillage for growing of wide row crops


In the article there is evaluated the effect of deep soil loosening and sowing of wide row crops with the use of minimal soil cultivation technology on water infiltration into the soil and on surface water run-off during the intensive rainfalls. The experimental activity was carried out in the production region with heavy clay-loam and loamy soils. The formation of ridges in the course of soil cultivation in autumn decreases significantly in the spring period soil moisture in ridge, increases soil porosity and improves hereby the warming-through of surface soil layer. It enables till by 14 days earlier date of sowing into ridges without any previous operation in comparison with areas cultivated by standard surface loosening. The suitability of deep loosening in autumn on heavy soils was proved by the method “blue infiltration”. In April 2008 the preferential paths for water infiltration into the soil created before maize sowing reached the depth corresponding to the recessing of skives. The water infiltration into the soil was evaluated at simulated constant rainfall 87,8 mm/h (1,46 mm/min). The decreased surface water run-off and reduced water erosion have been influenced more than enhanced soil loosening in ridges by full-area soil loosening during the maize sowing by means of sowing combination with rotational cultivator.

Key words: ridge tillage, rain simulator, surface water run-off, preferential paths of water infiltration into soil.

V příspěvku je hodnocen vliv prohlubovacího kypření a setí širokořádkových plodin za použití technologie minimálního zpracování půdy na vsakování vody do půdy a na povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách. Experimentální činnost probíhala ve výrobní oblasti s těžkou jílovitohlinitou až jílovitou půdou. Vytváření hrůbků při podzimním zpracování půdy významně snižuje v jarním období vlhkost půdy v hrůbku, zvyšuje pórovitost a zlepšuje tak prohřívání povrchové vrstvy půdy. To umožní až o 14 dnů dřívější setí do hrůbků bez jakéhokoli předchozího zásahu, v porovnání s plochami zpracovanými standardním plošným kypřením. Vhodnost podzimního prohlubovacího kypření na těžkých půdách byla prokázána metodou „modré infiltrace“. V dubnu 2008 před setím kukuřice dosahovaly vytvořené preferenční cesty pro vsakování vody do půdy hloubky zahloubení kypřících dlát. Vsakování vody do půdy bylo hodnoceno při simulované konstantní dešťové srážce 87,8 mm/h (1,46 mm/min). Více než zvýšené prokypření v hrůbcích se na snížení povrchového odtoku vody a snížení vodní eroze projevilo celoplošné prokypření půdy při setí kukuřice secí kombinací s vířivým kypřičem.

Klíčová slova: hrůbkování, simulátor deště, povrchový odtok vody, preferenční cesty vsakování vody do půdy.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (3): 91–96.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz