HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, SOUKUP Josef, HOLEC Josef, VENCLOVÁ Veronika
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy lipidů – Inhibitory ACCasy (listové graminicidy)
Herbicide Mode of Actions and Symptoms of Plant Injury by Herbicides: Inhibitors of Lipids Biosynthesis – ACCase Inhibitors (ALS inhibitors)


Acetyl-CoA carboxylase (ACCase) is an enzyme that takes part in transcarboxylation of acetyl-CoA to malonyl-CoA, which is first reaction in fatty acids biosynthesis. The majority of ACCase inhibitors block ACCase in chloroplasts only, while pinoxaden inhibits ACCase also in cytoplasm (dual effect). According to chemical classification ACCase inhibitors belong into groups of aryloxyphenoxypropionates or „fops“, cyklohexanediones or „dims“, and phenylpyrazolines or „dens“. Foliar uptake of dims can be lower compared to fops, especially under worse application conditions. Herbicides from this group are used for control of grass weeds. Some of these herbicides can be used in dicotyledonous crops only (fluazifop, propaquizafop, cycloxydim, quizalofop, propaquizafop, etc.). Graminicides fenoxaprop, tralkoxydim, and pinoxaden can be used against annual grass weeds (Avena fatua, Apera spica-venti, Alopecurus myosuroides, etc.) in cereal stands (with the exception of oat). Affected plants stop growing in 2–3 days and do not produce new leaves. First visual injury occurs slowly and can be detected as yellowing and necroses of apical part of the meristem. Later, chloroses occur also on older leaves, turning into necroses. In relation to the weather conditions after application and growth stage of the grasses, this process can take 2–3 weeks.

Key words: herbicide mode of action, herbicide site of action, inhibition of lipid biosynthesis, ACCase inhibitors, sugar beet, phytotoxicity.

Acetyl-CoA karboxylasa (ACCasa) je enzym, který se podílí na transkarboxylaci acetyl-CoA na malonyl-CoA, tedy první reakci při biosyntéze mastných kyselin. Většina inhibitorů ACCasy blokuje ACCasu pouze v chloroplastech, pouze pinoxaden inhibuje ACCasu také v cytoplazmě (duální efekt). Inhibitory ACCasy jsou dle chemického členění aryloxy-fenoxypropionáty neboli „fopy“, cyklohexandiony neboli „dimy“ a phenylpyrazoliny neboli „deny“. Listový příjem dimů, může být oproti fopům nižší, zejména při horších aplikačních podmínkách. Herbicidy z této skupiny se používají k regulaci trávovitých plevelů. Některé herbicidy lze použít pouze ve dvouděložných plodinách (fluazifop, propaquizafop, cycloxydim, quizalofop, propaquizafop, atd.). Graminicidy fenoxaprop, tralkoxydim a pinoxaden je možné použít proti jednoletým trávovitým plevelům (oves hluchý, chundelka metlice, psárka polní, atd.) v obilninách (vyjma ovsa). Zasažené rostliny během 2–3 dní po aplikaci přestávají růst a nevytvářejí nové listy. První viditelné poškození se dostavuje pomalu a projevuje se žloutnutím a nekrózami apikální části meristému. Později se i na starších listech objevují chlorózy, které přecházejí v nekrózy. V závislosti na počasí po aplikaci a růstové fázi trav trvá tento proces 2–3 týdny.

Klíčová slova: mechanizmus působení herbicidů, místo působení herbicidů, inhibice biosyntézy lipidů, inhibitory ACCasy, cukrovka, fytotoxicita.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (12): 445–448.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz