HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2010
The list of recommended sugar beet varieties in the Czech Republic for the year 2010


The list is published yearly by the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (ÚKZÚZ) commissioned by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. Those who take part in the testing are Sugar Beet Growers Associations, sugar com­panies and seed firms. The testing replaces the former system of United testing of registered sugar beet varieties (existing since 1993). Leaf diseases, yield, sugar content, sugar yield etc. are evaluated. The INDEX is the overall indicator expressing parameters of a variety to the average of all tested assortment on a relative scale.
34 varieties entered the list of recommended sugar beet varieties in the year 2009. The number of varieties with special tolerance to rhizoctonia and nematodes increased. Therefore, in this year the varieties of the same tolerance were evaluated independently. Not only the 2009 results, but also the two- and three-year long variety evaluation results are listed. Both qualitative and quantitative indicators have remained at roughly the same level as in the last year.

Key words: sugar beet, varieties, testing, The list of recommended varieties.

Seznam doporučených odrůd zveřejňuje každý rok ÚKZÚZ na základě pověření Ministerstva zemědělství České republiky. Podílejí se Svazy pěstitelů cukrovky, cukrovarnické společnosti a osivářské firmy. Zkoušení navazuje na systém Společného zkoušení registrovaných odrůd cukrové řepy (existující od roku 1993). Hodnotí se výskyt listových chorob, výnos, cukernatost, výnos cukru aj. Souhrnným ukazatelem, vyjadřujícím parametry odrůdy k průměru celého zkoušeného sortimentu v relativních hodnotách, je INDEX.
Do Seznamu doporučených odrůd cukrovky bylo v roce 2009 přihlášeno 34 odrůd. Zvýšil se počet odrůd se speciální tolerancí k háďátku a rizoktonii. Z tohoto důvodu byly letos odrůdy posuzovány v rámci stejné tolerance samostatně. Jsou uvedeny nejenom výsledky z roku 2009, ale i dvouletého a tříletého zkoušení odrůd. Kvalitativní i kvantitativní ukazatele zůstaly na zhruba stejné úrovni jako v loňském roce.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůdy, zkoušení, Seznam doporučených odrůd.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (1): 6–13.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz