HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

GEBLER Jaroslav, KOŽNAROVÁ Věra*
(VUC Praha, a.s.;  *Česká zemědělská univerzita v Praze)


Zpráva o cukrovarnické kampani 2009/10 v České republice
Report on the sugar campaign 2009/10 in the Czech Republic


The sugar beet campaign 2009/10 was, compared to the previous one, characterized by a lower sugar content. The yield significantly increased, and is comparable with values of quality growers of the neighboring states. The amount of sugar prescribed by the quota system was easily fulfilled and, as in other EU states, even a certain amount of surplus sugar was produced: in the Czech Republic, this was 29 % of total sugar produced (for bioethanol, chemical use, etc.) The whole EU quota for the 2009/10 campaign was 13,121 kt and the surplus quota 4,347 kt, thus 33.1 %. The average sugar content was 16.85 % (18.70–15.99 %). The average duration of a campaign in the Czech Republic was 93.4 days, and the total production of white sugar from beet was 431.8 kt. Seven sugar factories were operating in the Czech Republic during the past sugar campaign, the total standard capacity was 37,394 tons per day while one of the factories had surpassed 14,296 tons in a single day. The data confirm the fact that the Czech Republic with a 200 year tradition of sugar beet production is among the leading sugar producers in the European Union. The article briefly mentions investment events aimed at the improvement of ecology, technology and energetics that were realized in Czech sugar factories during the 2009/10 campaign.

Key words: Czech Republic, sugar campaign, sugar beet, sugar yield, sugar contents, treatment, capacity, campaign data, sugar production, bioethanol.

Řepná kampaň 2009/10 byla, ve srovnání s předchozí kampaní charakterizována nižší cukernatostí. Potěšující však je, že výnosy se výrazně zvýšily a jsou srovnatelné s výnosy předních pěstitelů sousedních států. Množství cukru dané kvotovým systémem bylo tudíž bez problému splněno a stejně jako v ostatních státech EU bylo vyrobeno určité množství nadkvótového cukru. V ČR to představuje přes 29 % cukru (pro bioetanol, chemické užití apod.). V celé EU byla pro kampaň 2009/10 kvóta 13 121 tis. t a nadkvótového cukru 4 347 tis. t, tj. 33,1 %. Cukernatost v ČR dosáhla průměrné hodnoty 16,85 % (18,70 až 15,99 %). Průměrná doba kampaně v cukrovarech ČR činila 93,4 dne, množství vyrobeného cukru z řepy bylo 431,8 kt v hodnotě bílého cukru. Z hlediska kapacity byla celková standardní zpracovatelská kapacita v ČR 37 394 t/d ř., tzn. 5 342 t/d ř. V provozu bylo sedm závodů. Sledované veličiny dosáhly v převážné většině hodnot svědčících o tom, že ČR představuje v EU kvalitního výrobce cukrovky i cukru. V článku jsou zmíněny investiční akce, zaměřené především na zlepšení ekologie, technologie a energetiky, které byly v cukrovarech ČR v kampani 2009/10 realizovány.

Klíčová slova: Česká republika, cukrovarnická kampaň, cukrová řepa, výnos cukru, cukernatost, zpracování, kapacita, kampaňová data, výroba cukru, bioetanol.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (4): 146–152.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz