HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŽITŇÁK Miroslav, MACÁK Miroslav, JECH Ján
(Slovenská poľnohospodárska univerzita)


Zhodnotenie kvality práce čistiacich nakladačov cukrovej repy
Evaluation of the quality work of sugar-beet cleaning loader


Presented paper is focused on the research of the elementary factors, which influence the cleaning quality and loses of sugar-beet. Sugar-beet experimental measurements was done on selected self-propelled and detached cleaning loaders. Following fetchers were estimated sugar beet losses caused by breaking the orbs in prism, quality of orb, weight of leaf and soil fraction before and after cleaning process as surface damage of sugar-beet orb. Quality of cleaning process was a measured as a difference between the soil fraction in pile of sugar-beet and soil fraction in vehicle.

Key words: sugar-beet, cleaning quality, sugar-beet cleaning loader.

Príspevok je zameraný na skúmanie základných faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu čistenia a straty pri vybraných samohybných a prívesných čistiacich nakladačoch cukrovej repy. Pri meraniach sme určovali straty hmoty polámaním buliev v prizme, kvalitu buliev a podiel listov, zníženie podielu zeme a povrchové poškodenie buliev cukrovej repy. Zhodnotili sme tiež kvalitu čistenia z údajov podielu zeminy v hrobli a zeminy na dopravnom prostriedku.
Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že pri hodnotení čistiaceho nakladača Ropa priemerný obsah voľnej zeminy klesol z pôvodných 3,63 %, na 0,98 % po očistení. Obsah priľnutej zeminy bol pri tomto stroji pred čistením na úrovni 11,48 %, po čistení klesol na 5,93 %.
Pre čistiaci nakladač značky Thyregod TR5 priemerný obsah voľnej zeminy bol pred čistením na úrovni 3,90 %, po čistení sa znížil o 2,48 % a to na hodnotu 1,42 %. Obsah priľnutej zeminy bol v tomto prípade pred čistením 11,9 % a po očistení klesol na hodnotu 7,29 %.

Kľúčové slová: cukrová repa, kvalita čistenia, čistiaci nakladač cukrovej repy.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (11): 363–368.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz