HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HEJNÁK Václav   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Vliv růstových regulátorů na fotosyntézu a vodní režim cukrovky při vodním stresu
The effect of growth regulators on photosynthesis and water regime of sugar beet during water stress


The effect of abscisic acid (ABA), synthetic cytokinin benzylaminopurine (BAP) and the Atonik growth stimulator on photosynthesis rate (PN), transpiration rate (E) and water use efficiency (WUE) was studied during water stress of sugar beet. Young plants of the Takt variety were grown under managed conditions in a greenhouse. Growth regulators were applied on leaves during the water stress of the plants. 100 µM solution of ABA, 1 µM and 10 µM solution of BAP and 0.1% solution of Atonik were used.
Moderate water stress significantly reduced the photosynthesis rate and transpiration rate in the sugar beet. However, the plants achieved a much better water management; their water use efficiency was higher than that of the plants growing under normal soil moisture conditions. Shortly after application, ABA was closing stomata and was reducing the photosynthesis and transpiration rates. Consequently, it slowed down the progress of water stress in the treated plants. This is why the plants achieved a higher photosynthesis rate at a later stage of water stress with virtually the same water use efficiency like the plants stressed by drought but not treated by growth regulators. The highest photosynthesis rate was achieved by the plants treated by BAP and Atonik. The used concentration of 1 µM BAP was also the best alternative as concerned water use efficiency. The experiment confirmed the importance of choosing the right concentration of the substance. With a higher concentration of BAP (10 µM), the high photosynthesis rate was accompanied with high transpiration. This significantly deteriorated water use efficiency. Similarly, the concentration of Atonik was probably too high; therefore in this case, too, worse water use efficiency was achieved. During a longer-term drought, the use of too high a concentration of BAP or Atonik can result in faster drainage of water and, ultimately, in deterioration of the water stress.

Key words: sugar beet, water stress, rate of photosynthesis, water use efficiency, abscisic acid, benzylaminopurine, Atonik.

Mírný vodní stres významně omezil rychlost fotosyntézy a rychlost transpirace cukrovky. Rostliny ale mnohem lépe hospodařily s vodou, měly vyšší efektivitu využití vody než rostliny rostoucí za normálních vláhových podmínek. ABA krátce po aplikaci zavírala průduchy a snižovala rychlost fotosyntézy a transpirace. Tím zpomalila u ošetřených rostlin progresi ve vývoji vodního stresu. Proto rostliny dosahovaly v pozdější fázi vodního stresu vyšší rychlost fotosyntézy při prakticky stejné efektivitě využití vody jako u rostlin stresovaných suchem, ale neošetřených růstovými regulátory. Nejvyšší rychlost fotosyntézy dosáhly rostliny ošetřené BAP a Atonikem. Použitá koncentrace 1 µM BAP byla zároveň nejlepší variantou z hlediska efektivnosti využití vody. Experiment potvrdil důležitost výběru správné koncentrace látky. Při vyšší koncentraci BAP (10 µM) byla vysoká rychlost fotosyntézy doprovázena také vysokou transpirací. To významně zhoršilo efektivitu využití vody. Podobně i koncentrace Atoniku byla zřejmě příliš vysoká, proto i v tomto případě bylo dosaženo horší efektivnosti využití vody. Při déle trvajícím suchu může použití příliš vysoké koncentrace BAP nebo Atoniku způsobit rychlejší odčerpání vody a v konečném důsledku prohloubení vodního stresu.

Klíčová slova: cukrovka, vodní stres, rychlost fotosyntézy, efektivita využití vody, kyselina abscisová, benzylaminopurin, Atonik.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (1): 27–30.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz