HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TOBIAŠOVÁ Erika, ŠIMANSKÝ Vladimír
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)


Pôdna štruktúra v pestovateľskom systéme repy cukrovej
Soil Structure in Sugar Beet Farming System


In the sugar beet farming system the influence of tillage (conventional, reduced) and bio-preparations (Beta-LIQ, Trichomil) on soil structure was studied. Field experiment is situated on research-experimental base of SAU in Nitra on soil type Haplic Luvisols. Obtained results showed on a strong influence of applied bio-preparates on parameters of soil structure as well as the structural and water-stable aggregates. Applied bio-preparates had largely negative effect on soil structure parameters, except the impact on mean weight diameter of structural and water-stable aggregates. Influence of Trichomil was higher than Beta-LIQ.
Parameters of soil structure and water-stable aggregates under sugar beet crops were statistically significantly affected by tillage. Overall, more favourable values were determined in the variants with reduced tillage compared to conventional.

Key words: sugar beet, Haplic Luvisols, soil structure, cultivation, bio-pre­parations.

V pestovateľskom systéme cukrovej repy bol sledovaný vplyv obrábania (konvenčný, redukovaný) a aplikácie biopreparátov (Beta-LIQ, Trichomil) na pôdnu štruktúru. Poľný pokus sa nachádza na výskumno-experimentálnej báze SPU Nitra na pôdnom type Haplic Luvisols. Získané výsledky poukázali na výrazný vplyv aplikovaných biopreparátov ako na parametre pôdnej štruktúry, tak aj na samotné štruktúrne a vodoodolné agregáty. Aplikované biopreparáty vplývali na parametre pôdnej štruktúry väčšinou negatívne, s výnimkou vplyvu na stredný vážený priemer štruktúrnych a vodoodolných agregátov. Výraznejší bol vplyv Trichomilu ako Beta-LIQ-u.
Parametre pôdnej štruktúry a vodoodolné agregáty, pod porastom repy cukrovej, boli štatisticky preukazne ovplyvnené spôsobmi obrábania. Celkovo boli priaznivejšie hodnoty stanovené vo variantoch s redukovaným obrábaním v porovnaní s konvenčným.

Klíčová slova: repa cukrová, Haplic Luvisols, pôdna štruktúra, obrábanie, bio-preparáty.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (12): 432-434.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz