HOME history for authors advertising subscription links
CZECH
       1/2010    2/2010    3/2010    4/2010    5-6/2010    7-8/2010    9-10/2010    11/2010    12/2010   

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Vol. 126, 2010
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)

TABLE OF CONTENTS and FULL TEXT ON-LINE

We do not include the regular rubrics in the tables of contents of individual issues (News and information, Prospects, etc.). We publish an overview of articles from both domestic and foreign sugar beet & sugar industry press called INFOHLÍDKA (Info-Watch) as a supplement of LCaŘ. No part of these articles may be reproduced without prior permission of the editorial staff. Copyright © LCaŘ, all right reserved.


      12/2010 (December)
 • Reinbergr O.:
  Světová konference o bioetanolu: World Ethanol 2010 = World Conference on Bioethanol: World Ethanol 2010   full text (PDF)
 • Pojer J.:
  První příspěvek CEFS do veřejné debaty o Společné zemědělské politice po roce 2013 = CEFS first Contribution to the Public Debate on the Common Agriculture Policy post 2013   full text (PDF)
 • Tobiašová E., Šimanský V.:
  Pôdna štruktúra v pestovateľskom systéme repy cukrovej = Soil Structure in Sugar Beet Farming System
  full text (PDF)   abstract
 • Landová M., Soukup J., Hamouzová K., Holec J., Kolářová M.:
  Výskyt plevelné řepy v České republice a faktory ovlivňující její šíření = Occurrence of Weed Beet in the Czech Republic and the Factors Influencing its Spread   full text (PDF)   abstract
 • Největší a nejvýkonnější nakladač cukrovky   full text (PDF)
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Venclová V.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy lipidů – Inhibitory ACCasy (listové graminicidy) = Herbicide Mode of Actions and Symptoms of Plant Injury by Herbicides: Inhibitors of Lipids Biosynthesis – ACCase Inhibitor   full text (PDF)   abstract
 • Bennár M., Bojňanská T., Hambálková J., Lovas V., Richter A.:
  Vplyv dezinfekčných činidiel na extrakciu sacharózy z cukrovej repy = Influence on Extraction of Sacarose from Sugar Beet by Desinfection Agents   full text (PDF)   abstract
 • Froněk D.:
  K výročí Karla Weinricha = The Anniversary of Karl Weinrich   full text (PDF)
 • Kizek R., Adam V.:
  Impakt faktor Listů cukrovarnických a řepařských v roce 2009 = The Impact Factor of Listy Cukrovarnicke a Reparske in 2009
  full text (PDF)   abstract
 • Duffek K.:
  Nové knihy: Luboš Antonín – Bílé zlato: historie cukru v kostce   full text (PDF)

 • VOLUME INDEX – 2010   full text (PDF)
TOP

      11/2010 (November)
 • Froněk D.:
  200 let řepného cukrovarnictví v České republice = 200 years of the beet-sugar industry in the Czech Republic   full text (PDF)
 • Honsová H., Štranc P., Bečka D., Bečková L.:
  Energetická hodnota krmné řepy a cukrovky v ekologickém zemědělství = Energetic value of fodder and sugar beet in organic farming   full text (PDF)   abstract
 • Žitňák M., Macák M., Jech J.:
  Zhodnotenie kvality práce čistiacich nakladačov cukrovej repy = Evaluation of the quality work of sugar-beet cleaning loader full text (PDF)   abstract
 • Scholtz V.:
  Zajímavá alternativa produkce bioetanolu z okřehku = Interesting alternative of bioetanol production from duckweed full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Zastavení u cukrové a krmné řepy ve Slovči = Stopping for sugar and fodder beet in Sloveč   full text (PDF)
 • Ondrišík P., Urminská J., Porhajašová J., Pačuta V., Černý I., Sovišová M.:
  Dynamika anorganického dusíka v pôde pod repou cukrovou v závislosti od aplikovaných hnojív = Dynamic of inorganic nitrogen in the soil under sugar beat in dependence on fertilizer application   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Andr J.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory acetolaktát syntázy (ALS inhibitory) = Herbicide mode of actions and symptoms of plant injury by herbicides: Inhibitors of acetolactate synthase (ALS inhibitors)
  full text (PDF)   abstract
 • Šárka E., Bubník Z.:
  Příklady použití obrazové analýzy v řepařství a cukrovarnictví = Examples of image analysis applications in beet cultivation and sugar technology   full text (PDF)   abstract
 • Perlín C., Gebler J., Svoboda K., Celba J., Hotový H.:
  Stav integrované prevence a omezování znečišťování životního prostředí v zařízeních cukrovarnického průmyslu v ČR = State of integrated prevention and reducing of the environment pollution in devices of the sugar industry in the Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Kongres CHISA/ECCE 2010   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  6. mezinárodní konference Polysaccharides-Glycoscience 2010   full text (PDF)
TOP
      Supplement: REMEDIAČNÍ A FYTOREMEDIAČNÍ TECHNOLOGIE PRO 21. STOLETÍ
                        = REMEDIATION AND PHYTOREMEDIATION TECHNOLOGIES IN 21ST CENTURY
 • Babula P., Opatřilová R., Kohoutková V., Daňková I., Hubálek J., Zehnálek J., Adam V., Kizek R.:
  Možnosti histochemické a mikroskopické detekce mědi v rostlinných pletivech = Possibilities of histochemical and microscopical detection of copper in plant tissues   full text (PDF)   abstract
 • Kurzawová V., Uhlík O., Macek T., Macková M.:
  Interakce mikroorganismů a rostlin v zemině kontaminované PCB a jejich význam při fyto/rhizoremediaci = Interactions of microbes and plants and their importance in fyto/rhizoremediation in PCB contaminated soil   full text (PDF)   abstract
 • Babula P., Opatřilová R., Kryštofová O., Zehnálek J., Adam V., Havel L., Kizek R.:
  Význam a vliv mědi na rostliny = The importance and effects of copper on plants   full text (PDF)   abstract
 • Babula P., Beklová M., Svobodová Z., Majzlík P., Adam V., Kizek R.:
  Rychlé spektrofotometrické stanovení iontů lanthanu ve vzorcích vod = Rapid spectrophotometric determination of lanthanum(III) ions in water samples   full text (PDF)   abstract
 • Fišer J., Macková M., Nováková M., Macek T.:
  Genetické modifikace rostlin pro zvýšení akumulace těžkých kovů = Genetical modifications of plants to increase accumulation of heavy metals   full text (PDF)   abstract
 • Chomoucká J., Drbohlavová J., Hubálek J., Babula P., Adam V., Kizek R.:
  Toxicita nanočástic pro rostliny = Toxicity of nanoparticles for plants   full text (PDF)   abstract
 • Křížková S., Kryštofová O., Havel L., Beklová M., Kizek R.:
  Proteinové profily u rostlin vystavených beta-hexachlorcyklohexanu = Protein profiles in plants exposed to beta-hexachlorocyclohexane   full text (PDF)   abstract
 • Kryštofová O., Babula P., Kaiser, J., Novotný K., Zehnálek J., Adam V., Kizek R.:
  Využití laserem indukované ablační spektroskopie pro detekci kovů = An utilizing of laser induced breakdown spectroscopy for metal ions detection   full text (PDF)   abstract
 • Shestivska V., Křížková S., Kryštofová O., Zitka O., Macková M., Macek T., Kizek R.:
  Stanovení metalothioneinu a thiolových sloučenin v transgenním tabáku vystaveném působení CdCl2Metallothionein and low-molecular thiol compound determination in transgenic tobacco exposed to CdCl2   full text (PDF)   abstract
 • Osobová M., Sácký J., Kotrba P.:
  Role hub v biogeochemických cyklech kovů a implikace pro fytoremediace = The role of fungi in bio­chemical cycles of the metals and the implication to phytoremediation   full text (PDF)   abstract
 • Húska D., Adam V., Havel L., Zehnálek J., Hubálek J., Kizek R.:
  Transkriptomika pro posouzení efektu těžkých kovů na rostliny = Transcriptomic to assess the effect of heavy metals on plants   full text (PDF)   abstract
 • Viktorová J., Nováková M., Macková M., Demnerová K., Macek T.:
  Transgenní rostliny obsahující bakteriální dioxygenasu = Transgenic plants containing bacterial dioxygenase
  full text (PDF)   abstract
 • Šuman J., Kotrba P.:
  Obecné aspekty detoxikace iontů těžkých kovů v rostlinách = General insight into heavy metal ions detoxification in plant
  full text (PDF)   abstract
 • Kryštofová O., Zehnálek J., Adam V., Trnková L., Babula P., Kizek R.:
  Efekt kademnatých iontů na kalusovou kulturu slunečnice = Effect of cadmium(II) ions on sunflower callus culture
  full text (PDF)   abstract
 • Kryštofová O., Majzlík P., Zehnálek J., Havel L., Adam V., Kizek R.:
  Porovnání vlivu kademnatých iontů na raná somatická embrya jedle a smrku = Comparison of influence of cadmium(II) ions on early somatic embryos of spruce and fir   full text (PDF)   abstract
 • Kummerová M., Zezulka S., Váňová L.:
  Využití fluorescence chlorofylu pro hodnocení fytotoxicity organických polutantů = The use of chlorophyll fluorescence for evaluation of phytotoxicity of organic pollutants   full text (PDF)   abstract
 • Kryštofová O., Shestivska V., Zítka O., Havel L., Zehnálek J., Trnková L., Hubálek J., Adam V., Kizek R.:
  Tolerance rostlin lnu k působení kademnatých iontů = A study of tolerance of flax to cadmium(II) ions   full text (PDF)   abstract
 • Stursa P., Junková P., Strejček M., Macek T., Macková M.:
  MALDI-TOF MS snadný a rychlý způsob pro identifikaci bakterií izolovaných ze životního prostředí = MALDI-TOF MS simple and rapid tool for identification of bacteria isolated from the environment   full text (PDF)   abstract
 • Majzlík P., Prášek J., Trnková L., Zehnálek J., Adam V., Havel L., Hubálek J., Kizek R.:
  Biosenzory pro detekci těžkých kovů = Biosensors for detection of heavy metals   full text (PDF)   abstract
 • Sochor J., Majzlík P., Salaš P., Adam V., Trnková L., Hubálek J., Kizek R.:
  Studium dostupnosti iontů těžkých kovů pomocí různých extrakčních postupů a elektrochemické detekce = A study of availability of heavy metal ions by using various exracction procedures and electrochemical detection   full text (PDF)   abstract
 • Soukupová I., Kryštofová O., Šobrová P., Majzlík P., Zehnálek J., Adam V., Beklová M., Kizek R.:
  Vliv platinových kovů na systém půda-rostlina = An affecting of soil-plant system by platinum group elements
  full text (PDF)   abstract
 • Sochor J., Salaš P., Zehnálek J., Krška B., Adam V., Havel L., Kizek R.:
  Protokol pro fotometrické stanovení antioxidační aktivity v biologickém vzorku = An assay for spectrometric determination of antioxidant activity of a biological extract   full text (PDF)   abstract
 • Majzlík P., Stránsky A., Němec M., Trnková L., Havel L., Zehnálek J., Babula P., Kizek R.:
  Remediační potenciál bakterií pro odstranění těžkých kovů z prostředí = Remediation potential of bacteria for removing heavy metals from environment   full text (PDF)   abstract
 • Zitka O., Kryštofová O., Cernei N., Adam V., Hubálek J., Trnková L., Beklová M., Kizek R.:
  Vysoce účinná kapalinová chromatografie jako nástroj pro detekci fytochelatin syntázy = High performance liquid chromatographic assay for detection of phytochelatinsynthase   full text (PDF)   abstract
 • Zehnálek J., Kryštofová O., Adam V., Kizek R.:
  Zemědělské plodiny využitelné pro hyperakumulaci těžkých kovů a fytoremediace = Crops as metal-hyperaccumulators and their using for phytoremediation   full text (PDF)   abstract
 • Vrchotová B., Dražková M., Macková M., Demnerová K., Macek T.:
  Spolupráce rostlin a mikroorganismů na degradaci chlorbenzoových kyselin = Cooperation of plants and microorganisms on metabolisation of chlorobenzoic acids   full text (PDF)   abstract
 • Zítka O., Vodička O., Adam V., Babula P., Havel L., Kummerová M., Beklová M., Trnková L., Kizek R.:
  Kapalinová chromatografie s UV detekcí jako nástroj pro simultánní stanovení devíti polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) = Liquid chromatography with UV detection as a tool for simultaneous detection of nine polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)   full text (PDF)   abstract
 • Zitka O., Sochor J., Cernei N., Adam V., Zehnálek J., Horna A., Hubálek J., Trnková L., Havel L., Kizek R.:
  Studium interakce kademnatých iontů s cysteinem = A study of interaction of cadmium(II) ions with cysteine
  full text (PDF)   abstract
 • Zítka O., Najmanová J., Cernei N., Adam V., Macková M., Macek T., Zehnálek J., Havel L., Horna A., Kizek R.:
  Studium obsahu fytochelatinů v rostlinách lnu setého (Linum usitatissimum L.) = Detection of phytochelatins in flax (Linum usitatissimum L.)   full text (PDF)   abstract
TOP

      9-10/2010 (September-October)
 • Marek B.:
  Editorial: Cukrovarnictví a NTM   full text (PDF)
 • Hozák J.:
  Cukrovarnictví a Národní technické muzeum v Praze = Sugar Industry and the National Technical Museum in Prague
  full text (PDF)
 • Málek V.:
  České cukrovary v 50. letech 19. století = Czech Sugar Factories in 1850´s   full text (PDF)   abstract
 • Vyskočil A.:
  Bílé zlato a budování železniční sítě = Beet Sugar and the Building of a Railway Network   full text (PDF)   abstract
 • Z řepařských polních drah   full text (PDF)
 • Dudek F.:
  Kapitálové pozice Čechů a Němců v cukrovarech českých zemí do roku 1918 = The Capital Shares of Czechs and Germans in the Beet-Sugar Industry in the Czech Lands up to 1918   full text (PDF)   abstract
 • Šouša J.:
  České banky a cukrovarnické podnikání (v závěrečné třetině 19. a v první polovině 20. století) = The Czech Banks and Sugar Business   full text (PDF)   abstract
 • Smrček O.:
  Výroba strojů a technologického zařízení pro cukrovary v českých zemích v době průmyslové revoluce = The Manufacturing of Machinery and Technological Equipment for the Sugar Industry in the Czech Lands During the Industrial Revolution
  full text (PDF)   abstract
 • Stříteský H.:
  Počátky cukrovarnického strojírenství v První českomoravské továrně na stroje v Praze = The Beginnings of Sugar Engineering at The First Czech-Moravian Machinery Factory in Prague   full text (PDF)   abstract
 • Jouza L., Jouzová M.:
  Wiesnerové a cukrovarnictví ve středních a východních Čechách = The Wiesner Family and Sugar Industry in Middle and Eastern Bohemia   full text (PDF)   abstract
 • Palas J.:
  Model cukrovaru 1908 – první sbírkový předmět Národního technického muzea = Model of a Sugar Factory from 1908 – the First Collection Item of the National Technical Museum   full text (PDF)
 • Stříteský H., Vácha Z., Váchová P.:
  Prameny obrazové povahy k dějinám cukrovarnictví ve sbírkách NTM = Sources of Pictorial Nature Related to the History of the Sugar Industry in the Collections of the National Technical Museum   full text (PDF)   abstract
 • Hořejš M.:
  Podnikatelské aktivity šlechty v cukrovarnictví na příkladu Colloredo-Mannsfeldského cukrovaru v Opočně-Podzámčí = Colloredo-Mansfeld Sugar Factory in Opočno-Podzámčí as an Example of the Entrepreneurial Activities of the Aristocracy in the Sugar Industry   full text (PDF)   abstract
 • Viktořík M.:
  Dějiny litovelského cukrovaru = History of the Sugar Factory in the Town of Litovel   full text (PDF)   abstract
 • Linhartová K.:
  Nejstarší historie cukrovaru v Ovčárech = The Oldest History of the Sugar Factory in Ovčáry   full text (PDF)   abstract
 • Novotný M.:
  Cukrovar v Litoli a podnikatelská rodina Beniesů = The Sugar Factory in Litol and the Benies Entre­preneurial Family
  full text (PDF)   abstract
 • Stoklasová H.:
  Konec cukrovaru v Hrochově Týnci očima jeho zaměstnanců = The End of the Sugar Factory in Hrochův Týnec through the Eyes of its Staff   full text (PDF)   abstract
 • Smutný V.:
  První cukrovar v Hrochově Týnci = The First Sugar Factory in Hrochův Týnec   full text (PDF)   abstract
 • Sudová E.:
  Barón Karl Kuffner de Dioszegh a diószegský cukrovar = Baron Karl Kuffner de Dioszegh and the Sugar Factory of the Town of Diószeg   full text (PDF)   abstract
 • Stříteský H.:
  Nové knihy: Ľudovít Hallon a kol. – Barón Karl Kufner de Dioszegh a diószegský cukrovar   full text (PDF)
 • Jůn L.:
  Písemnosti Hanuše Karlíka v Archivu Národního muzea = Archival Documents of Hanuš Karlík in the National Museum Archives   full text (PDF)   abstract
 • Froněk D.:
  Osobní: Za Františkem Kničem   full text (PDF)
 • Jůnová Macková A.:
  Československé cukrovary a cukrovarníci v Íránu = Czechoslovak Sugar Industry in Iran   full text (PDF)   abstract
 • Šroller J.:
  Osobní: Profesor Josef Pulkrábek šedesátníkem   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA No. 25
TOP

      7-8/2010 (July-August)
 • Marek B.:
  Editorial: Výroba cukru na Slovensku   full text (PDF)
 • Pojer J.:
  Výsledek reformy cukerního režimu EU může být podkopán zahraničně-obchodní politikou EU = The result of the reform of the EU‘s Sugar Market Organisation can be undermined by the EU‘s foreign market policy   full text (PDF)
 • Tisková zpráva CIBE: Evropští pěstitelé cukrové řepy k budoucnosti evropského řepařství   full text (PDF)
 • Pojer J.:
  Reforma Společné zemědělské politiky EU po roce 2013 = The Reform of the EU‘s Common Agricultural Policy after 2013
  full text (PDF)
 • Chochola J.:
  72. kongres mezinárodního řepařského ústavu – IIRB = 72nd IIRB Congress   full text (PDF)
 • Tomkuljaková E.:
  Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska sa predstavuje = Slovak Sugar Beet Growers Association introduce oneself
  full text (PDF)
 • Kovács R., Tomkuljaková E.:
  Pestovanie cukrovej repy na Slovensku = Sugar Beet growing in Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Hallon L.:
  História slovenského cukrovarníctva do roku 1938 = History of the Slovak sugar industry until year 1938   full text (PDF)   abstract
 • Straka R.:
  História slovenského cukrovarníctva po roku 1938 = History of the Slovak sugar industry after year 1938   full text (PDF)   abstract
 • Fischer L.:
  Považský cukor – SweetFamily = Považský cukor – SweetFamily   full text (PDF)   abstract
 • Špílová M., Hambálek G., Kulich B., Benková S.:
  História výroby cukru v Seredi = History of sugar manufacturing in Sereď   full text (PDF)   abstract
 • Roba R.:
  Slovenský cukrovarnícky spolok a jeho vplyv na výrobu cukru na Slovensku po roku 1989 = Slovak association of sugar producers and its influence on slovak sugar production after year 1989   full text (PDF)   abstract
 • Dandár A.:
  Výchova cukrovarníckych odborníkov na Slovensku = Education of sugar specialists in Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Vyznamenaní pracovníci v cukrovarníckom priemysle   full text (PDF)
 • Černý I., Pačuta V.:
  Problematika repárstva v kontexte výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti Katedry rastlinnej výroby FAPZ v Nitre = Issue of sugar beet growing in the context of educational and scientific-research activities of Department of Crop Production FAFR in Nitra   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Venclová V.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy aminokyselin = Herbicide mode of actions and symptoms of plant injury by herbicides: Inhibitors of amino acid biosynthesis   full text (PDF)   abstract
 • Skalický J., Bradna J.:
  Experimentální určení velikosti vzorku potřebného k porovnání kvality práce dvou různých sklízečů cukrovky = Experimental determination of sample range necessary for comparison of two different sugar beet harvesters work quality
  full text (PDF)   abstract
 • Muška F., Rokos M., Jakl A.:
  Přehled škod způsobených mrazem a nízkými teplotami v cukrové a krmné řepě na území České republiky do roku 2005 = Historical overview of damage caused by frost in sugar and fodder beet in the Czech Republic until 2005
  full text (PDF)   abstract
 • Konka W., Grabka J.:
  Technologické aspekty výroby sirupu z cukrovky pro potravinářský průmysl = Technological aspects of a sugar-beet syrup production for food industry   full text (PDF)   abstract
 • Hromádko J., Hromádko J., Miler P., Hönig V., Štěrba P.:
  Výroba bioetanolu = Bioethanol Production   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Seminář výrobních ředitelů 2010   full text (PDF)
 • Duffek K.:
  Osobní: Doc. Dr. Ing. Karel Číž, CSc., pětaosmdesátníkem   full text (PDF)
TOP

      5-6/2010 (May-June)
 • Marek B.:
  Editorial   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Slovo úvodem s pozváním k návštěvě Dobrovických muzeí = Foreword and Invitation to Visit the Dobrovice Museum
  full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Průvodce cukrovarnickou expozicí muzea v Dobrovici = Guidebook to the Dobrovice Museum Sugar Production Stand
  full text (PDF)   abstract
 • Diviš J.:
  Lihovarnická expozice v Dobrovických muzeích = Dobrovice Museum Distillery Stand   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J.:
  Řepařská expozice v Dobrovických muzeích = Sugar Beet Stand at the Dobrovice Museum   full text (PDF)   abstract
 • Sosnovec P.:
  Muzeum města Dobrovice = Dobrovice Town Museum   full text (PDF)
 • Hradiský J.:
  Rozhovor s ředitelkou Ludmilou Radkovou: Muzeum je komplexností informací v oboru cukrovka-cukr-líh unikátní = Museum Manager Ludmila Radková: The Museum Is Unique by its Exhaustive Information about Sugar Beet/Sugar/Alcohol
  full text (PDF)
 • Číž K., Gebler J., Kolář M., Valter V.:
  Jak se rodilo nové muzeum v Dobrovici = How the New Dobrovice Museum Was Founded   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Historie cukrovarnických expozic a muzeí v českých zemích = History of Czech Sugar Industry Displays and Museums
  full text (PDF)   abstract
 • Přehled zahraničních cukrovarnických muzeí a s výrobou cukru souvisejících expozic   full text (PDF)
 • Žďárská M.:
  Soudobá cukrovarnická muzea ve světě a jejich význam = Current Sugar Industry Museums around the World and their Importance   full text (PDF)
 • Bubník Z.:
  Osobní: K sedmdesátinám prof. Ing. Pavla Kadlece, DrSc.   full text (PDF)
 • Babuška P.:
  Amistar Top – nová úroveň ochrany cukrovky = Amistar Top – new level of sugar beet protection   full text (PDF)
TOP

      4/2010 (April)
 • Byli zvoleni noví zástupci řepařů z Čech   full text (PDF)
 • Osobní: Představujeme předsedu Svazu pěstitelů cukrovky Čech ing. Otakara Šaška   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  České cukrovarnictví po reformě Společné organizace trhů s cukrem v EU = Czech sugar industry after the EU reform of Common Market Organization for sugar   full text (PDF)   abstract
 • Janíček D.:
  Výsledky cukrovarníckej kampane 2009/10 na Slovensku = Results of the sugar campaign 2009/10 in Slovakia
  full text (PDF)   abstract
 • Andr J.:
  Osvědčená fungicidní ochrana v cukrovce = Proven fungicidal protection of sugar beet   full text (PDF)
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Venclová V.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy karotenoidů = Herbicide mode of actions and symptoms of plant injury by herbicides: Carotenoid biosynthesis inhibitors   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H.:
  Huminové látky cukrovce prospějí = Humic substances are a benefit to sugar beet   full text (PDF)
 • Peza Z.:
  Šetrná a účinná ochrana proti plevelům v cukrovce = Considerate and effective weed control in sugar beet   full text (PDF)
 • Dvořáček V., Sedláček T., Růžek P., Vavera R., Papoušková L., Prohasková A.:
  Efektivní postupy pěstování pšenice pro produkci pšeničného škrobu a bioetanolu = Effective methods of wheat cultivation for starch and bioethanol production   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Kožnarová V.:
  Zpráva o cukrovarnické kampani 2009/10 v České republice = Report on the sugar campaign 2009/10 in the Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Tesařík B.:
  Nové knihy: Geršlová Jana – Vádemékum odborné a vědecké práce   full text (PDF)
 • Kadlec P.:
  Nové knihy: Pavel Kadlec, Karel Melzoch, Michal Voldřich a kol. – Technologie potravin: Co byste měli vědět o výrobě potravin?
  full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA No. 24
TOP

      3/2010 (March)
 • Honsová H.:
  Cukrová řepa loni potěšila = Sugar beet pleased us last year   full text (PDF)
 • Pulkrábek J., Švachula V., Honsová H., Urban J., Kuchtová P.:
  Ekologická pěstební technologie řepy cukrové = Ecological growing technology of sugar beet   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H.:
  V cukrovce je stále co zlepšovat = There is always something to improve about sugar beet   full text (PDF)
 • Rokos L.:
  3x více koloidního stříbra = Three times more colloidal silver   full text (PDF)
 • Kovaříček P., Marešová K., Hůla J., Kroulík M.:
  Využití hrůbkování při pěstování širokořádkových plodin = Use of ridge tillage for growing of wide row crops
  full text (PDF)   abstract
 • Cvingráf J.:
  Lontrel 300 a Garland Forte – odplevelení cukrové řepy = Lontrel 300 and Garland Forte – sugar beet weeding   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Nové knihy: F. O. Licht’s World Sugar Yearbook 2010   full text (PDF)
 • Bulich M.:
  ALBIT® – stimulace růstu cukrové řepy   full text (PDF)
 • Jursík M., Soukup J., Venclová V., Holec J.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy rostlinných pigmentů – PPO inhibitory = Herbicide mode of actions and symptoms of plant injury by herbicides: Inhibitors of plant pigments biosynthesis – PPO inhibitors   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Goltix Top + Powertwin: síla je v řešení = Goltix Top + Powertwin: solution means power   full text (PDF)
 • Babička L., Kožnarová V., Poustková I., Pulkrábek J., Kouřimská L., Šišková J., Šmolík J.:
  Digestát – hnojivo pro cukrovku = Digestate – a sugar beet fertilizer   full text (PDF)   abstract
 • Hromádko J., Hromádko J., Miler P., Hönig V., Štěrba P.:
  Podpora a využívání biopaliv ve Švédském království = Utilization and support of bio-fuels in the Kingdom of Sweden
  full text (PDF)   abstract
 • ICUMSA metódy laboratórnej kontroly cukrovarníckej výroby: Metóda GS8-7 (1998): Stanovenie popola v sušených repných rezkoch; A – Hrubý popol – oficiálna metóda; B – Síranový popol – oficiálna metóda   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: prof. Švachulovi k osmdesátinám   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2010 = Sugar and distillery industry conference 2010   full text (PDF)
TOP

      2/2010 (February)
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrovky registrované v roce 2010 = Sugar beet varieties registered in the year 2010   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H.:
  Nové možnosti pro cukrovou řepu = New possibilities for sugar beet   full text (PDF)
 • Jursík M., Soukup J., Venclová V., Holec J., Andr J.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory fotosyntézy = Herbicide mode of actions and symptoms of plant injury by herbicides: Inhibitors of photosynthesis   full text (PDF)   abstract
 • Bittner V.:
  Kořenové hniloby cukrovky v roce 2009 = Root rot of sugar beet in the year 2009   full text (PDF)
 • Muška F., Jakl A., Rokos M.:
  Přehled škod způsobených krupobitím v cukrovce a krmné řepě na území České republiky do roku 2005 = Historical overview of damage caused by hailstorms in sugar and fodder beet in the Czech Republic up until 2005   full text (PDF)   abstract
 • Bulich M.:
  Jet Company pěstitelům   full text (PDF)
 • Eggleston G.:
  Analýza manitolu ako indikátora bakteriálnej infekcie v trstinových a repných cukrovaroch = Analysis of mannitol, as tracer of bacterial infections in cane and beet sugar factories   full text (PDF)   abstract
 • ICUMSA metódy laboratórnej kontroly cukrovarníckej výroby: Metóda GS8-6 (2005): A – Stanovenie obsahu vlhkosti v sušených repných rezkoch sušením vo vákuovej sušiarni – prípustná metóda; B – Sušina v sušených repných rezkoch – oficiálna metóda
  full text (PDF)
TOP

      1/2010 (January)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2010 = The list of recommended sugar beet varieties in the Czech Republic for the year 2010   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Soukup J., Holec J.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Úvod do problematiky mechanizmu působení herbicidů = Herbicide mode of actions and symptoms of plant injury by herbicides: Introduction to herbicide mode of action problems
  full text (PDF)   abstract
 • Rajtár S.:
  Cruiser Force SB® a Force Magna® – škůdci v cukrové řepě bez šance! = Cruiser Force SB® and Force Magna® – sugar beet pests have no chance!   full text (PDF)
 • Hůla J., Kovaříček P., Kroulík M.:
  Vsakování vody do půdy a povrchový odtok vody u širokořádkových plodin = Water infiltration into the soil and surface water run-off in wide-row crops   full text (PDF)   abstract
 • Hejnák V.:
  Vliv růstových regulátorů na fotosyntézu a vodní režim cukrovky při vodním stresu = The effect of growth regulators on photosynthesis and water regime of sugar beet during water stress   full text (PDF)   abstract
 • Číž K.:
  Bioetanol – světový rozvoj jeho využití jako motorového paliva = Bioethanol – Worldwide Development of its Use as Fuels
  full text (PDF)
 • ICUMSA metódy laboratórnej kontroly cukrovarníckej výroby: Metóda GS4/7-11 (1994): Stanovenie sušiny a vlhkosti v melasách sušením vo vákuovej sušiarni na piesku – oficiálna metóda   full text (PDF)
 • Lössl J.:
  Výroba biocukru v hrušovanském cukrovaru   full text (PDF)
 • Osobní – Doc. Dr. Ing. Vladimír Valter, DrSc., oslavil 85. narozeniny   full text (PDF)

TABLE OF CONTENTS 2021

TABLE OF CONTENTS 2020        TABLE OF CONTENTS 2019        TABLE OF CONTENTS 2018        TABLE OF CONTENTS 2017

TABLE OF CONTENTS 2016        TABLE OF CONTENTS 2015        TABLE OF CONTENTS 2014        TABLE OF CONTENTS 2013

TABLE OF CONTENTS 2012        TABLE OF CONTENTS 2011        TABLE OF CONTENTS 2009        TABLE OF CONTENTS 2008

   Home page          Editorial Board          History          For Authors          Advertising          Subscription          Links