HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MÁLEK Vlastimil
(Muzeum Podkrkonoší v Trutnově)


České cukrovary v 50. letech 19. století
Czech Sugar Factories in 1850´s


In 1850’s the Czech sugar beet industry goes through the period of industrial revolution development. Sugar factories founded in disadvantageous locations cease to exist. First of all there is no chance to survive for low-capacity manufacturing plants processing less than 20,000 Viennese centners of sugar beet per campaign. From 1851 to 1860 in the Czech lands 28 sugar factories came into existence, on the contrary 11 plants ceased production. Therefore, the total number increased from 44 in the 1850/1851 campaign to 61 in the 1860/1861 campaign. Most sugar factories were founded at manor farm estates in the Czech lands in 1850’s. They were owned by noblemen (20 of 28), who gained their fixed capital from compensations for abolition of serfdom in 1848. Newly founded sugar factories have processing capacity of 40,000–80,000 Viennese centners of sugar beet per year. They are equipped with common steam engines and boilers. Older sugar factories go through a radical modernization. We can say that with their machinery and technological equipment sugar factories in the Czech lands in 1850’s achieve the level of machine massproduction plants.

Key words: sugar factories, sugar beet industry, manor farm estates, industrial revolution, factories, 1851–1860.

V 50. letech 19. století prochází české cukrovarnictví etapou rozvoje průmyslové revoluce. Zanikají cukrovary založené v nevýhodných polohách a především nemají šanci na přežití dosavadní nízkokapacitní výrobny pod 20 000 víd. centů zpracované řepy za kampaň. V letech 1851–1860 vzniklo v Čechách 28 nových cukrovarů, naopak výrobu ukončilo 11 cukrovarů. Celkový počet tak stoupl z 44  v kampani 1850/1851 na 61 v kampani 1860/1861. Většina cukrovarů založených v Čechách v 50. letech vznikla při velkostatcích a měla šlechtické majitele (20 z 28), kteří získali investiční kapitál z vyplacených náhrad za zrušení poddanství roku 1848. Nově zakládané cukrovary mají běžně roční zpracovatelskou kapacitu 40 000–80 000 víd. centů řepy. Jejich vybavení obsahuje parní stroje a kotle. Starší cukrovary procházejí radikálními modernizacemi provozu. Celkově lze říci, že svým strojním a technologickým zařízením již dosahují cukrovary v Čechách v 50. letech 19. století úrovně strojové tovární velkovýroby.

Klíčová slova: cukrovary, řepné cukrovarnictví, velkostatky, průmyslová revoluce, továrny, 1851–1860.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (9/10): 280–283.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz