HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ROBA Radovan
(Slovenský cukrovarnícky spolok)


Slovenský cukrovarnícky spolok a jeho vplyv na výrobu cukru na Slovensku po roku 1989
Slovak Association of Sugar Producers and its influence on slovak sugar production ater year 1989


This article describes the modern history of the Slovak Association of Sugar Producers that dates since year 1990. The Association was established as a response to the development of the sugar market after year 1989, which was influenced by many factors, when it came to distinctive changes in the political system, system of the state management, same as in the entrepreneurial environment. Those changes subsequently required the establishment of the institution able to support and obtain a brief from the sugar producers at home. The gradually growing pressure on the administration of the operations and activities lead to professionalization of the sugar industry association since year 1998. During this short history, Slovak sugar industry went through fundamental changes, such as division of Czechoslovakia, implementation of certain protective measures on the sugar market, changes of the legal system, entering the EU, destructuralization of the sugar industry of EU. The stated destructuralization brought the need for the transformation of the regulations and provisions into the conditions of SR, on which the sugar industry association took part together with the association of the sugar beet cultivators SR and state organs. A plumbless part of the activity takes the participation with the foreign partners and international institutions.

Key words: Czechoslovakia, Slovakia, Association of sugar producers, production concentration, European Union, production quotas, sugar reform.

Tento článok popisuje novodobú históriu Slovenského cukrovarníckeho spolku, ktorá sa píše od roku 1990. Spolok vznikol ako reakcia na vývoj trhu s cukrom po roku 1989, ktorý bol ovplyvňovaný mnohými faktormi kedy došlo k výrazným zmenám v politickom systéme, systéme riadenia štátu, ako aj v podnikateľskom prostredí. Tieto zmeny si následne vyžadovali aj vznik inštitúcie schopnej podporovať a hájiť záujmy producentov cukru u nás. Postupne narastajúci tlak na administráciu úkonov a aktivít viedol k profesionalizácii cukrovarníckeho spolku od roku 1998. Počas tejto nie dlhej histórie prešlo Slovenské cukrovarníctvo zásadnými zmenami ako rozdelenie Československa, zavedenie určitých ochranných opatrení na trhu s cukrom, zmeny právneho systému, vstupu do EÚ až po reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu EÚ. Uvedená reštrukturalizácia so sebou priniesla potrebu transformácie predpisov a nariadení do podmienok SR, na ktorých sa cukrovarnícky spolok podieľal spolu so zväzom pestovateľov cukrovej repy SR a štátnymi orgánmi. Nezanedbateľnú časť činnosti zaberá spolupráca so zahraničnými partnermi a medzinárodnými inštitúciami.

Klíčová slova: Československo, Slovensko, Slovenský cukrovarnícky spolok, koncentrácia výroby, EÚ, výrobné kvóty, reforma cukorného režimu.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (7/8): 240–241.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz