HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ONDRIŠÍK Peter, URMINSKÁ Jana, PORHAJAŠOVÁ Jana, PAČUTA Vladimír, ČERNÝ Ivan, SOVIŠOVÁ Monika
(Slovenská poľnohospodárska univerzita)


Dynamika anorganického dusíka v pôde pod repou cukrovou v závislosti od aplikovaných hnojív
Dynamic of inorganic nitrogen in the soil under sugar beat in dependence on fertilizer application


In the stationary field experiment during the years 2008 and 2009 we have monitored the impact of bio-organic and mineral fertilizers Condit Condit Eco on the dynamics of inorganic forms of nitrogen in the soil compared with application of manure, as well as the sugar beet crop varieties Victor.
The results of our experiment confirmed the greater dependence of the dynamics of inorganic forms of nitrogen in the soil to climate conditions during the growing season applied as fertilizer. Differences between the fertilization variants were statistically insignificant. Higher concentrations of inorganic nitrogen in the first half of vegetation.
In terms of yields and economics growing application is bio-organic and mineral fertilizers Condit Condit Eco unprofitable, since the highest yield were recorded after application of manure.

Key words: sugar beat, ammonium nitrogen, nitrate nitrogen, fertilisation, Condit.

V poľnom stacionárnom pokuse sme v rokoch 2008 a 2009 sledovali vplyv biologicko-organických hnojív Condit Mineral a Condit Eco na dynamiku anorganických foriem dusíka v pôde v porovnaní s aplikáciou maštaľného hnoja, ako aj na úrody repy cukrovej odrody Viktor.
Výsledky nášho pokusu potvrdili väčšiu závislosť dynamiky anorganických foriem dusíka v pôde na klimatických podmienkach v priebehu vegetačného obdobia ako na aplikovaných hnojivách. Rozdiely medzi hnojenými variantmi boli štatisticky nepreukazné. Vyššie obsahy anorganického dusíka boli v prvej polovici vegetácie.
Z hľadiska dosahovaných úrod a ekonomiky pestovania je aplikácia biologicko-organických hnojív Condit Mineral a Condit Eco nerentabilná, nakoľko najvyššiu úrodu sme zaznamenali po aplikácii maštaľného hnoja.

Kľúčové slová: repa cukrová, amónny dusík, dusičnanový dusík, hnojenie, Condit.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (11): 372–375.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz