HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2016    2/2016    3/2016    4/2016    5–6/2016    7–8/2016    9–10/2016    11/2016    12/2016

Listy cukrovarnické a řepařské, 132, 2016
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      12/2016 (prosinec)
 • Hammerová A., Polcar A., Šimečková J., Jandák J.:
  Rizika pěstování cukrové řepy na erozně ohrožených pozemcích = Risks of Growing Sugar Beet on Land Endangered by Erosion   full text (PDF)   abstract
 • Stehnová E., Středová H.:
  Fenologie řepy cukrové v kontextu rizika vodní eroze = Phenology of Sugar Beet in the Context of the Water Erosion Risk
  full text (PDF)   abstract
 • Plicka P.:
  30. výročí společnosti ROPA s řadou novinek   full text (PDF)
 • Sadílek T, Zadražilová D.:
  Současné trendy německého cukrovarnictví = Current Trends in German Sugar Industry   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření hladiny (část 1.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Level Measurement (Part 1)   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  12. mezinárodní konference Polysacharidy   full text (PDF)
TOP

      11/2016 (listopad)
 • Pavlů K., Chochola J.:
  Vliv hloubky sřezu na výnos a jakost cukrové řepy = Influence of Topping Depth on Yield and Quality of Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Pačuta V., Krebs M., Ondrišík P., Buday M., Rašovský M.:
  Vplyv organického hnojenia, minerálneho hnojenia a saturačných kalov na úrodu buliev, cukronatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej = Influence of Organic Fertilizers, Mineral Fertilizers and Carbolime on Root Yield, Sugar Content and Polarized Sugar Yield of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Piršelová B., Lengyelová L., Kližanová V.:
  Vplyv vodných extraktov lobody a láskavca na rast a obsah fotosyntetických pigmentov repy cukrovej = Effect of Water Ex­t­racts of Common Orache and Redroot Pigweed on Growth and Photosynthetic Pigments Content of Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Sklidit co vyrostlo: HOLMER představuje novou techniku odstranění chrástu a seřezu cukrové řepy   full text (PDF)
 • Müller M., Šleger V., Pexa M., Valášek P.:
  Hodnocení mechanických vlastností elastomerního těsnění pro palivové soustavy vystavené vlivu biopaliv = Evaluation of Mechanical Properties of Elastomer Seal for Fuel Systems Exposed to Effects of Biofuels   full text (PDF)   abstract
 • Zouhar J., Tvrdá K.:
  Heinrich Eduard Herz (1785–1849): Pozapomenutý cukrovarník = Heinrich Eduard Herz (1785–1849): A Semi-Forgotten Sugar Industrialist   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření tlaku = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Pressure Measurement   full text (PDF)   abstract
 • Dny otevřených dveří v cukrovaru Dobrovice   full text (PDF)
 • Z Cukrových slavností 2016   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Sto let od úmrtí profesora Karla Preise   full text (PDF)
TOP

      9–10/2016 (září–říjen)
 • Křováček J.:
  Poslední řepná kampaň v kvótovém režimu   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Polní den cukrové řepy 2016 ve Slovči   full text (PDF)
 • Vliv meziřádkové kultivace cukrové řepy na snížení vodní eroze a zvýšení výnosu   full text (PDF)
 • Bartošová L., Trnka M., Hlavinka P., Semerádová D., Balek J., Štěpánek P., Zahradníček P., Možný M., Žalud Z.:
  Monitoring zemědělského sucha v České republice – průběh suché epizody v roce 2015 = Monitoring Agricultural Drought in Czech Republic – Drought Episode of 2015   full text (PDF)   abstract
 • Pačuta V., Kašičková I., Rašovský M., Pulkrábek J.:
  Vplyv odrody a biopreparátov na obsah melasotvorných látok, výťažnosť rafinády a úrodu rafinády repy cukrovej = Influen­ce of Variety and Biopreparations on Molasses Compo­nents, Refined Sugar Content and Refined Sugar Yield of Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Kristek S., Rešić I., Bažok R., Jović J., Varga I.:
  Vliv mikrobiologického preparátu na infekci cukrové řepy rizoktoniovou hnilobou Rhizoctonia solani Kühn = Influence of Microbiological Preparation on Sugar Beet Infection by Rhizoctonia solani Kühn   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H.:
  Sluncem prozářený polní den Slunečník   full text (PDF)
 • Pulkrábek J., Urban J., Jedličková M., Dvořák P.:
  Vliv hloubky uložení hnojiva při hlubokém kypření půdy na produkci cukrové řepy = Effect of Depth of Fertilizer Deposition in Combination with Deep Chisel Ploughing on Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Brom R., Chochola J.:
  Nový stroj MORELAB 4 pro sklizeň pokusů s cukrovou řepou v ÚKZÚZ   full text (PDF)
 • Říha K.:
  Bylo otevřeno nové výzkumné centrum SESVanderHave Innovation Centre   full text (PDF)
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Bezdotykové měření teploty = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Non-contact Temperature Measurement   full text (PDF)   abstract
 • Jurčík R.:
  Veřejnoprávní regulace hospodářské soutěže v oblasti produkce cukru = Public Regulation of Competition in Sugar Production   full text (PDF)   abstract
 • Žák, M., Marek, V.:
  Stanovení podílu ethanolu v biopalivu na základě měření elektrických vlastností směsi = Determination of Ethanol Concentration in Biofuel by Electrical Properties Measurement   full text (PDF)   abstract
 • Hradiský J.:
  185 let od prvního zrnka cukru je z Tereos TTD významný producent potravin, krmiv i obnovitelné energie   full text (PDF)
 • Levá M., Navrátilová M., Čermáková H.:
  Zhodnocení hospodaření českých cukrovarů a jejich porovnání s EU-28 = Evaluation Perfor­mance of Czech Sugar Refineries and Their Comparison with the EU-28   full text (PDF)   abstract
 • Froněk D.:
  Cukrovary a cukrovarníci v obrazech   full text (PDF)
 • Málek J.:
  Osobní: Ing. Zdeněk Navrátil zemřel   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Osobní: Za Marií Kaftanovou   full text (PDF)
TOP

      7–8/2016 (červenec–srpen)
 • Jedlička M.:
  Polní den cukrové řepy   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Polní řepařské dny 2016   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Den agronoma v Zaloňově se vydařil   full text (PDF)
 • Jedlička M.:
  5. Polní den Bednar   full text (PDF)
 • Pavlů K., Chochola J.:
  Vliv termínu setí a sklizně na výnosy cukrové řepy = Influence of Sowing and Harvest Dates on Sugar Beet Yield
  full text (PDF)   abstract
 • Prośba-Białczyk U., Sacała E., Wilkosz M.:
  Vliv listové výživy borem na výnos a technologickou jakost cukrové řepy = Influence of Boron Foliar Fertilization on Yield and Technological Quality of Sugar Beet Roots   full text (PDF)   abstract
 • Zeman J., Heroldová M., Svobodová P., Kamler J.:
  Význam řepy cukrové v potravě prasete divokého (Sus scrofa) a vznik škod na porostech = Importance of Sugar Beet in the Diet of Wild Boar (Sus scrofa) and Damage to This Crop   full text (PDF)   abstract
 • Polcar A., Marek V., Čupera J.:
  Možnosti snižování provozních nákladů při přepravě zemědělských plodin = Possibilities to Reduce Operating Costs in Transport of Agricultural Crops   full text (PDF)   abstract
 • Smutka L., Rovný P., Pulkrábek J., Horská E.:
  Zahraničný obchod s cukrom (HS1701) a cukor obsahujúcimi produktami (HS17) – komparácia Českej republiky so Slovenskom v priebehu posledných dvoch dekád = Foreign Trade in Sugar (HS1701) and Sugar Containing Products (HS17) – Comparison of the Czech and Slovak Republic During the Last Two Decades   full text (PDF)   abstract
 • Veselá K., Pexa M., Mařík J.:
  Změna viskozity motorového oleje při použití paliva E85 = Change Viscosity of the Engine Oil when Using E85 Fuel
  full text (PDF)   abstract
 • Połeć B., Baryga A.:
  Methanový fermentační proces cukrovarnických odpadů = Methane Fermentation Process of the Sugar Industry Waste
  full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Kožnarová V., Hájková L.:
  Zpráva o cukrovarnické kampani 2015/2016 v České republice = Report on Sugar Campaign 2015/2016 in Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření teploty = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Temperature Measurement   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Zasedání vědeckého výboru ESST a ICUMSA   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  XXIII. symposium Asociace Andrewa van Hooka   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  Karel Josef Napoleon Balling: 24. 4. 1805 – 18. 3. 1868   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  Hrob Karla J. N. Ballinga zachráněn   full text (PDF)
TOP

      5–6/2016 (květen–červen)
 • Reinbergr O.:
  České cukrovarnictví na cestě k prostředí bez kvót = Czech Sugar Industry on the Way to Market without Quotas
  full text (PDF)   abstract
 • Janíček D.:
  Cukrovarnícka kampaň 2015/2016 na Slovensku = Sugar Campaign 2015/2016 in Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Ondrišík P., Urminská J., Pačuta V., Václav B.:
  Sezónne zmeny anorganického dusíka v pôde v závislosti od aplikácie rôznych hnojív = Seasonal Changes of Inorganic Nitrogen in Soil Depending on Appli­cation of Different Fertilizer   full text (PDF)   abstract
 • Lesa R.:
  Difure Pro – komplexní fungicid do cukrové řepy společnosti Belchim   full text (PDF)
 • Jančárek K.:
  Terra Felis 2 eco – bez kompromisů, efektivní   full text (PDF)
 • Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K.:
  Vliv listové výživy s mořským vápencem na morfologické znaky cukrové řepy = Effect of Foliar Fertilization with Marine Calcite on Morphological Features of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Czakó M.:
  Retengo Plus – novinka pro vyšší výnos a obsah cukru v cukrovce   full text (PDF)
 • Pavlík P., Opršal Z.:
  Ekosystémové služby a cukrová řepa = Ecosystem Services and Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření provozních veličin = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Measurement of Process Variables   full text (PDF)   abstract
 • Babuněk O.:
  Komparace vlivu vybraných aspektů na nabídku, poptávku a cenu cukru v rozvojových a rozvinutých zemích, ve světě a v zemích OECD a EU = Comparison of Impact of Selected Aspects on Supply, Demand and Price of Sugar in Developing and Developed Countries, in the World and in OECD and EU Countries   full text (PDF)   abstract
 • Hinčica V.:
  Výroba cukru v Pákistánu = Sugar Production in Pakistan   full text (PDF)   abstract
 • Froněk D.:
  Řepaři a cukrovarníci podepsali mezioborovou dohodu = Beet Growers and Sugar Manufacturers Signed Inter-Professional Agreement   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Osobní: Zemřel Ing. Jaroslav Bartošek   full text (PDF)
TOP

      4/2016 (duben)
 • Křováček J.:
  Před sezonou 2016/2017 = Before 2016/2017 Seasone   full text (PDF)
 • Chochola J.:
  75. kongres IIRB – 15. a 16. února 2016 v Bruselu = 75th IIRB Congress – 15th–16th February 2016 in Brussels   full text (PDF)
 • Vašek J.:
  Účinné řešení na plevelné trávy v cukrovce: Agil 100 EC   full text (PDF)
 • Winkler J., Bílková V.:
  Zaplevelení cukrovky v provozních podmínkách = Weed Infestation of Sugar Beet in Operational Conditions
  full text (PDF)   abstract
 • Udržení zdravého zeleného chrástu je podmínkou vysoké cukernatosti řepy   full text (PDF)
 • Tóth Š., Sikora V.:
  Nebezpečné voškovníky Xanthium spp. a cukrová repa = Danger Cockleburs Xanthium spp. and Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy: Josef Pulkrábek, Jaroslav Urban a kol. – Začlenění podzimního hlubokého kypření půdy a kypření za vegetace do půdoochranné technologie pěstování cukrové řepy   full text (PDF)
 • Základem budoucího výnosu cukrové řepy je vyrovnaný vitální porost   full text (PDF)
 • Smutka L., Rovný P., Pulkrábek J., Řezbová H., Horská E., Urban J.:
  České a slovenské cukrovarnictví – více než dvacet let po rozpadu Československa = Czech and Slovak Sugar Industry – More than Twenty Years after Disintegration of Czechoslovakia   full text (PDF)   abstract
 • Hromádko J.:
  Vliv přidání bioetanolu do motorové nafty na vybrané parametry vznětového motoru = Effect of Adding Bioethanol into Diesel on Selected Parameters of Compression Ignition Engine   full text (PDF)   abstract
 • Málek J.:
  Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2016 = Sugar and Ethanol Industry Conference 2016   full text (PDF)
TOP

      3/2016 (březen)
 • Vašek J.:
  Goltix Titan – mimořádně šetrný k cukrovce   full text (PDF)
 • Kumbár V., Votava J., Polcar A., Šustr M., Začal J.:
  Praktický přístup k modelování geometrie tvaru bulev cukrové řepy = Convenient Approach to Modelling Sugar Beet Root Shape Geometry   full text (PDF)   abstract
 • Bubeník R.:
  Novinka v podobě mixu oblíbených účinných látek   full text (PDF)
 • Dovrtělová H., Smutný V.:
  Vliv různého hnojení na výnos a ekonomiku pěstování cukrové řepy v roce 2015   full text (PDF)
 • Heroldová M., Suchomel J.:
  Drobní savci v porostech řepy cukrové a jejich význam z hlediska škod na řepné produkci = Small Mammals in Sugar Beet Stands and Their Significance in Terms of Damage to Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Příležitostní škůdci cukrovky – savci a ptáci = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Occassional sugar beet pests – mammals and birds   full text (PDF)
 • Nawrath A., Hašková P.:
  Efektivní založení porostu cukrové řepy   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Z odborných seminářů Zimní školy pěstování cukrovky 2016   full text (PDF)
 • Valouch J.:
  Strojní zařízení pro výrobu cukru – posuzování shody a uvádění na trh = Machinery for Production of Sugar – Conformity Assessment and Placing on Market   full text (PDF)   abstract
 • Čapka F.:
  Kuneš Sonntag jako propagátor řepařství a cukrovarnictví = Kuneš Sonntag as Propagator of Sugar Beet Growing and Sugar Industry   full text (PDF)   abstract
 • Froněk D.:
  Osobní: Zemřel Miroslav Disman   full text (PDF)
TOP

      2/2016 (únor)
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2016 = Sugar Beet Varieties Registered in 2016   full text (PDF)   abstract
 • Kovár M., Černý I.:
  Hodnotenie vodného režimu repy cukrovej metódou infračervenej termografie = Evaluation of Water Regime in Sugar Beet Plants by Infrared Thermography   full text (PDF)   abstract
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Plži (Mollusca: Gastropoda) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Gastropods (Gastropoda)   full text (PDF)
 • Bittner V., Chalupný K., Chochola J.:
  Management rezistence u cukrové řepy – 2. část = Resistance Management in Sugar Beet – Part 2   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové knihy: Daniel Froněk, Vladimíra Axmannová, Hana Hlaváčová a kol. – Dobrovická muzea: 2010–2015   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Z konferencí o cukrové řepě = From Conferences on Sugar Beet   full text (PDF)
 • Smutka L., Řezbová H., Pulkrábek J.:
  Distribuce produkčních kapacit na trhu zemí EU – kdo vládne současnými kapacitami? = Production Capacity Distribution in EU Market – Who Takes Control over Available Capacities?   full text (PDF)   abstract
 • Mádrová V.:
  Osobní: Blahopřání Ing. Václavu Řehákovi k narozeninám   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové webové stránky Dobrovických muzeí   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nová stálá expozice cukru v Berlíně = New Permanent Sugar Exhibition in Berlin   full text (PDF)
TOP

      1/2016 (leden)
 • Chalupný K., Sedliský J.:
  Hodnocení řepařského roku 2015 = Beet Growing – Evaluation of Year 2014   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2016 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic
  for 2016   full text (PDF)   abstract
 • Nawrath A., Hašková P.:
  Zvýšení výnosu a kvality cukrové řepy pomocí biostimulace   full text (PDF)
 • Pulkrábek J.:
  Osobní: Významné životní jubileum profesora Josefa Šrollera   full text (PDF)
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Roztoči (Acari) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Mites (Acari)   full text (PDF)
 • Bittner V., Chalupný K., Chochola J.:
  Management rezistence u cukrové řepy – 1. část = Resistance Management in Sugar Beet – Part 1   full text (PDF)
 • Hönig V., Smrčka L.:
  Vliv bioetanolu na parametry motorové nafty = Impact of Bioethanol on Parameters of Diesel Fuel   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P.:
  Nové knihy: Karel Kadlec, Miloš Kmínek, Pavel Kadlec a kol. – Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách   full text (PDF)
 • Kmínek M., Kadlec P., Ulrich V.:
  Řízení periodického zrniče při svařování cukrovin = Control of Vacuum Pan when Boiling Massecuites   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  CHISA 2015   full text (PDF)
 • Černý I.:
  Osobní: Životné jubileum prof. Ing. Vladimíra Pačutu, CSc.   full text (PDF)


ON-LINE/OBSAH 2021       ON-LINE/OBSAH 2020       ON-LINE/OBSAH 2019

ON-LINE/OBSAH 2018       ON-LINE/OBSAH 2017       ON-LINE/OBSAH 2015       ON-LINE/OBSAH 2014       ON-LINE/OBSAH 2013

ON-LINE/OBSAH 2012       ON-LINE/OBSAH 2011       ON-LINE/OBSAH 2010       ON-LINE/OBSAH 2009       ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář