HOME history for authors advertising subscription links
CZECH
       1/2019    2/2019    3/2019    4/2019    5–6/2019    7–8/2019   

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Vol. 135, 2019
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
TABLE OF CONTENTS and FULL TEXT ON-LINE

We do not include the regular rubrics in the tables of contents of individual issues (News and information, Prospects, etc.). We publish an overview of articles from both domestic and foreign sugar beet & sugar industry press called INFOHLÍDKA (Info-Watch) as a supplement of LCaŘ. No part of these articles may be reproduced without prior permission of the editorial staff. Copyright © LCaŘ, all right reserved.


      7–8/2019 (July–August)
 • Bittner V.:
  Hniloby kořenů cukrové řepy v roce 2018 = Sugar Beet Root Rots in 2018   full text (PDF)
 • Mitu A. S., Rashed M. R. U., Hossain G. M. A.:
  Vliv zinku a bóru na výnos a kvalitu cukrové řepy = Effect of Zinc and Boron on Yield and Quality of Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract   original text in English (RTF)
 • Káš M., Mühlbachová G., Kusá H.:
  Vliv organického a minerálního hnojení na výnos cukrovky a její kvalitativní charakteristiky v podmínkách sucha
  Effect of Organic and Mineral Fertilization on Sugar Beet Root Yield and Its Qualitative Characteristics under Drought
  full text (PDF)   abstract
 • Šeráková P., Svatoš M.:
  Úloha cukru ve včelařství = Role of Sugar in Beekeeping   full text (PDF)   abstract
 • Stejskal V., Vendl T., Fraňková M., Aulický R.:
  Přehled skladištních hlodavců, hmyzu a roztočů škodících na semenech cukrové řepy a řepných produktech = Overview of Stored Product Insects, Mites and Rodents Associated with Beet and Beet Products   full text (PDF)   abstract
 • Trávníček B., Velebil J.:
  Rostliny na usazovacích polích cukrovarů Tereos TTD = Plants in Settling Fields of Tereos TTD Sugar Factories (Bohemia, Czech Republic)   full text (PDF)   abstract
 • Smutka L., Pawlak K., Kotyza P., Pulkrábek J., Zielińska-Chmielewska A.:
  Obchod s Polským cukrem a distribuce komparativních výhod ve vztahu k partnerským zemím = Polish Sugar Trade and Comparative Advantages Distribution in Relation to Partner Countries   full text (PDF)   abstract
 • Beranová M., Navrátilová M.:
  Vliv výše finančních příjmů mladých spotřebitelů na ochotu realizace nákupu cukru se speciálním označením kvality
  Influence of Young Consumers’ Financial Income on their Willingness to Purchase Sugar of Special Quality Label
  full text (PDF)   abstract
 • Jakoubek M., Lančová T.:
  Cukrovar v Gorné Orjachovici – zapomenutá perla české průmyslové přítomnosti v poosvobozeneckém Bulharsku
  Sugar Factory in Gorna Oryahovitsa – Forgotten Showcase for Czech Industrial Presence in Bulgaria after its Liberation
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P., Bubník Z., Henke S.:
  6. ESST/VDZ konference v Poznani = 6th ESST/VDZ Conference in Poznań   full text (PDF)
 • Henke S.:
  Profesor Bubník a profesor Kadlec obdrželi ESST Science Award 2019 = Professor Bubník and professor Kadlec received ESST Science Award 2019   full text (PDF)
 • Kadlec K., Bartovský T.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření složení plynných směsí (část 2.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Composition Measurement of Gaseous Mixtures (Part 2)   full text (PDF)   abstract
 • Úchvatný svět Brendana Jamisona z kostek cukru = Brendan Jamison’s Breathtaking World of Sugar Cubes   full text (PDF)
TOP

      5–6/2019 (May–June)
 • Reinbergr O.:
  Dopady zrušení kvót na evropské a české cukrovarnictví a řepařství = Impacts of Production Quotas Abolition on European and Czech Sugar Industry and Sugar Beet Growing   full text (PDF)   abstract
 • Janíček D.:
  Cukrovarnícka kampaň 2018/2019 na Slovensku = Sugar Campaign 2018/2019 in Slovakia   full text (PDF)
 • Jursík M., Holec J.:
  Budoucnost regulace plevelů v porostech cukrové řepy = Future of Weed Management in Sugar Beet in Central Europe
  full text (PDF)   abstract
 • Dostál A.:
  Nejvýznamnější houbové choroby v cukrovce vyřeší Tango Super = Most Significant Fungal Diseases in Sugar Beet Can Be Cured by Tango Super   full text (PDF)
 • Pulkrábek J., Urban J., Dvořák P., Bečková L.:
  Vliv kypření půdy za vegetace na erozi půdy a produkci cukrové řepy = Effect of Soil Loosening During Vegetation on Soil Erosion and Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Štolpa V.:
  Fungicid proti cerkosporióze prověřený praxí = Fungicide Against Cercospora Leaf Spot Proven by Practice   full text (PDF)
 • Orkić I., Štefanić E., Antunović S., Zima D., Kovačević V., Štefanić I., Dimic D.:
  Hostitelské spektrum kokotice ladní (Cuscuta campestris Yuncker) na polích cukrové řepy (příkladová studie ze severovýchodního Chorvatska) = Host Range of Field Dodder (Cuscuta campestris Yuncker) in Sugar Beet Fields (Example from Northeastern Croatia)   full text (PDF)   abstract
 • Černý I., Pačuta V., Ernst D., Šulík R., Bušo R., Marek J., Gažo J.:
  Úroda a kvalita repy cukrovej v závislosti od odrody a pestovateľských podmienok ročníka = Yield and Quality of Sugar Beet Depending on Variety and Growing Conditions of Year   full text (PDF)   abstract
 • Rozlivka R., Dokoupil J.:
  Srovnání vývoje cukrovarnického průmyslu v Česku a v USA na příkladu společností Tereos TTD a American Crystal Sugar = Comparison of Sugar Industry in Czech Republic and United States on example of Tereos TTD and American Crystal Sugar Company   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K., Bartovský T., Kadlec P.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření složení plynných směsí (část 1.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Composition Measurement of Gaseous Mixtures (Part 1)   full text (PDF)   abstract
TOP

      4/2019 (April)
 • Chochola J., Pavlů K.:
  Technologie Conviso Smart – šance a rizika pro české řepařství = Conviso Smart Technology – Opportunities and Risks for Czech Beet Cultivation   full text (PDF)   abstract
 • Novotný J.:
  Pěstování cukrové řepy s jistotou výnosu = Growing Sugar Beet with Yield Certainty   full text (PDF)
 • Bittner V., Pavlů K., Holý K., Migdau J.:
  Makadlovka řepná na cukrovce v roce 2018 = Beet Moth on Sugar Beet in 2018   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Agil – spolehlivá značka graminicidu = Agil – Reliable Brand of Graminicide   full text (PDF)
 • Pechanec V., Pohanka T., Kilianová H., Fišerová E., Římalová V.:
  Variabilita půdního uhlíku na hranicích pozemků = Variability of Soil Carbon on Land Borderlines   full text (PDF)   abstract
 • Druhý stroj ROPA TIGER v podniku ZAS Bečváry, a.s. = Second ROPA TIGER Machine in ZAS Bečváry, a.s.   full text (PDF)
 • Smutka L., Pawlak K., Kotyza P., Pulkrábek J.:
  Specifika a vývoj polského trhu s cukrem = Polish Sugar Market Specifics and Development   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K., Bartovský T., Kadlec P.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření viskozity = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Viscosity Measurement   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy: Jakub Drábek, Andrej Tóth, Aleš Skřivan (eds.) – Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období   full text (PDF)
 • Moc M.:
  Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2019 = Sugar and Ethanol Industry Conference 2019   full text (PDF)
TOP

      3/2019 (March)
 • Křováček J.:
  Na začátku řepařského roku 2019 = Beginning of Sugar Beet Year 2019   full text (PDF)
 • Hůla J., Kovaříček P., Vlášková M.:
  Infiltrace vody do půdy při pásovém zpracování půdy = Water Infiltration into Soil at Strip Tillage   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Účinně proti plevelům v cukrové řepě = Effectively Against Weeds in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Zardzewiały M., Gorzelany J., Zaguła G.:
  Vplyv predsejbovej magnetickej stimulácie semien a hnojenia na úrodu a kvalitu buliev cukrovej repy = Influence of Pre-sowing Magnetic Stimulation of Seeds and Fertilization on Yield and Quality of Sugar Beet Roots   full text (PDF)   abstract
 • Bohuněk M.:
  Novinky v efektivní a komplexní výživě cukrové řepy = News in Effective and Complex Sugar Beet Nutrition   full text (PDF)
 • Jelić S., Antunović M., Bukvić G., Varga I., Iljkić D.:
  Vliv hustoty porostu na růst, výnos a kvalitu cukrové řepy = Impact of Plant Density on Growth, Yield and Quality of Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Piršelová B., Lengyelová L., Galuščáková Ľ., Kuna R.:
  Vplyv extraktov výhonkov repy cukrovej na klíčivosť a rast koreňov pšenice letnej, jačmeňa jarného a kukurice siatej = Impact of Sugar Beet Shoot Exudates on Germination and Root Growth of Wheat, Barley and Maize   full text (PDF)   abstract
 • Ječný R., Lukášová T.:
  Zapojení železnice do logistických řetězců v cukrovarnictví České republiky = Railway Inclusion in Logistic Chains in Sugar Industry of Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Kopecký D., Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření vlhkosti v pevných látkách = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Moisture Measurement in Solids   full text (PDF)   abstract
 • Koting P.:
  Osobní: Ing. Dalibor Moc zemřel   full text (PDF)
TOP

      2/2019 (February)
 • Sedliský J., Zapletal J., Kroupová D., Řehák V.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2018/2019 na Moravě a ve Slezsku = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2018/2019 in Moravia and Silesia   full text (PDF)
 • Najman L., Rejchrtová P., Zvěřina Š.:
  Zkušenosti s uplatněním principů precizního zemědělství při pěstování cukrové řepy = Experience with Application of Precision Farming Principles on Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)
 • Efektivní nástroj pro správu farmy = Effective Farm Management Tool   full text (PDF)
 • Jarolímek J., Masner J., Vaněk J., Pánková L.:
  Hodnocení přínosů technologií precizního zemědělství v řepařství = Assessing Benefits of Precision Farming Technologies in Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Pešek P.:
  Přesné secí stroje Kverneland pro cukrovou řepu = Kverneland Precision Seeders for Sugar Beet   full text (PDF)
 • Nétek R., Pohanka T.:
  Vývoj Android mapové aplikace pro terénní sběr zemědělských dat = Development of Andriod Map Application for Field Collection of Agriculture Data   full text (PDF)   abstract
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2019 = Sugar Beet Varieties Registered in 2019   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy: Vít Bittner, Radomír Běhal – Škodlivé organismy cukrovky: Abiotikózy, choroby, škůdci, plevele   full text (PDF)
 • Kadlec K., Kopecký D.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření vlhkosti v plynech = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Humidity Measurement in Gases   full text (PDF)   abstract
 • Fabianková K., Drábek J.:
  K počáteční fázi transformace cukrovarnického průmyslu pro válečné účely v Protektorátu Čechy a Morava = Initial Phase of Sugar Industry Transformation for Military Purposes in Protectorate Bohemia and Moravia   full text (PDF)   abstract
TOP

      1/2019 (January)
 • Chalupný K.:
  Předběžné hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2018/2019 v Čechách = Preliminary Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2018/2019 in Bohemia   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2019 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2019
  full text (PDF)   abstract
 • Černý I., Pačuta V., Ernst D., Šulík R., Bušo R., Gažo J.:
  Produkčné parametre repy cukrovej v závislosti od genetického zamerania odrody a agroekologických podmienok ročníka = Production Parameters of Sugar Beet in Relation to Genetic Type of Variety and Agroecological Conditions of Year
  full text (PDF)   abstract
 • Váchalová R., Kolář L., Peterka J., Kopecký M., Váchal J., Ondr P., Dumbrovský M., Sobotková V.:
  Betalainy v červené řepě ve vztahu k hnojení řepy sodíkem = Betalains in Red Beet in Relation to Sodium Fertilization of Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Hinčica V.:
  Výroba cukru v Indonésii = Sugar Production in Indonesia   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  14. mezinárodní konference Polysacharidy = 14th International Conference on Polysaccharides and Glycoscience
  full text (PDF)
 • Kadlec P., Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření barvy = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Colour Measurement   full text (PDF)   abstract
 • Radková L.:
  Návštěva Technického muzea v Berlíně a expozice cukru v polském Pszenně = Visit to German Museum of Technology in Berlin and Sugar Exhibition in Pszenno, Poland   full text (PDF)


TABLE OF CONTENTS 2018      TABLE OF CONTENTS 2017      TABLE OF CONTENTS 2016

TABLE OF CONTENTS 2015      TABLE OF CONTENTS 2014      TABLE OF CONTENTS 2013      TABLE OF CONTENTS 2012

TABLE OF CONTENTS 2011      TABLE OF CONTENTS 2010      TABLE OF CONTENTS 2009      TABLE OF CONTENTS 2008

   Home page          Editorial Board          History          For Authors          Advertising          Subscription          Links