HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

URMINSKÁ Jana, ONDRIŠÍK Peter
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Frakcionácia a riziko bioprístupnosti vybraných ťažkých kovov z pôdy pre cukrovú repu
Fractionation and Risk of Bio­availability of Selected Heavy Metals in Agricultural Land for Sugar Beet


With the development of anthropogenic activities, heavy metal influence of soil agroenvironment occurs, which consequently reflects on the health of organisms. In terms of the possible effects of natural/anthropogenic agroenvironment on the health of organisms, it is necessary to remember that element bioavailability is a more important factor. The aim of this research was to analyze and evaluate the soil under sugar beet, to determine the concentrations of selected heavy metals in the soil and assess the risk of their bioavailability for sugar beet. Soils are reliable indicators of environmental qualities. The analyses of the soil samples were carried out by the AAS method using the seven-step SSE by Ziehen & Brümmer (14). The SSE method is a suitable procedure, which allows solving various agrochemical element contamination problems. The total concentration of Cd in the soil was 1.26–2.83 mg/kg, Mn was 585.58–869.53 mg/kg, Ni was 27.44–46.24 mg/kg, Pb was 25.705–40.52 mg/kg, Zn was 60.0–108.36 mg/kg of dry matter. The available forms of Cd represented 64% share, Mn represented 77% share, Ni represented 29% share, Pb represented 52% share, Zn represented 12% share. The 4th fraction was mainly dominated by organics.

Key words: sugar beet, fractionation, agricultural land, seven-step selective sequential extraction, selected heavy metals.


S rozvojom antropogénnych aktivít dochádza k ovplyvňovaniu pôdneho prostredia ťažkými kovmi, čo sa odráža na kvalite, zdraví organizmov. Z hľadiska možných účinkov prirodzeného a antropogénneho agro-prostredia na zdravotný stav organizmov je potrebné pamätať na to, že dôležitejším faktorom je biologická dostupnosť prvkov pre organizmy. Cieľom výskumu bolo analyzovať a vyhodnotiť pôdu pod prestovanou cukrovou repou na vybrané ťažké kovy, určiť ich celkové koncentrácie a posúdiť potenciálnu nebezpečnosť ich bioprístupnosti pre cukrovú repu. Pôdy sú spoľahlivými ukazovateľmi kvality životného prostredia. Analýzy vzoriek pôdy sa uskutočnili metódou atómovej absorpčnej spektrometrie s použitím selektívnej sekvenčnej extrakcie v siedmich stupňoch – špecifikácia podľa Ziehena a Brümmera (14). Metóda selektívnej postupnej extrakcie je vhodným agrochemickým postupom, ktorý umožňuje detailne detekovať prvkové kontaminačné agrochemické problémy. Zistené celkové koncentrácie Cd sa pohybovali v rozmedzí 1,26–2,83 mg/kg, Mn od 585,58–869,53 mg/kg, Ni 27,44–46,24 mg/kg, Pb 25,705–40,52 mg/kg, zniku 60,0–108,36 mg/kg suchej hmoty. Bioprístupné formy pre Cd dosiahli úroveň 64 %, pre Mn 77 %, pre Ni 29 %, pre Pb 52 %, pre Zn 12 %. Zaznamenaná bola dominantná frakcia, s prvkami viazanými na organickú hmotu.

Kľúčové slová: cukrová repa, frakcionácia, poľnohospodárska pôda, sedemkroková sekvenčná extrakcia, vybrané ťažké kovy.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (11): 366–366.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz