HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

STEJSKAL Václav, VENDL Tomáš, FRAŇKOVÁ Marcela, AULICKÝ Radek
(Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha – Ruzyně)

Přehled skladištních hlodavců, hmyzu a roztočů škodících na semenech cukrové řepy a řepných produktech
Overview of Stored Product Insects, Mites and Rodents Associated with Beet and Beet Products


Animal pests cause damage to sugar beet and its products not only before but also after harvest, in storages and food processing plants. There are a number of survey papers dealing with field beet pests, but a summary work on post-harvest beet pests is still needed. This work is therefore the first published review of stored product pests associated with beet and its products. A total of 57 arthropods (i.e. 24 beetle species, 2 species of pyralid moths, 3 species of psocids, 28 species of mites) and 4 rodents associated with beet and its products have been documented. Arthropods have a high pestilential potential (e.g. the highest recorded population density of actual seed storages were: Acarus siro – 293 individuals/kg of beet seed and Lepinotus reticulatus – 165 individuals/kg of beet seed). However, at farm and seed distributor levels, the sensitivity of seeds to arthropod pest attack has decreased significantly in recent years due to the introduction of protective coatings. At present, only primary seed producers temporarily storing represent unprocessed natural seeds, face the risk of arthropod infestation. Seed pests can again become significant with the increase of bio-sugar production since chemically treated seeds cannot be used under any bioproduction regime. Currently, the fundamental problem both in the field and in the post-harvest area is mainly rodents. They infest not only coated sugar beet seeds, but also penetrate packaging (i.e. bags, sacks) intended for transport and storage. Both insects and rodents are occasional pests of sugar and its packaging. It becomes increasingly evident that stored product pests are important not only from the economic point of view, but also from the point of view of food safety and hygiene during production in sugar factories as they can contaminate raw materials and finished food products with faeces, urine, pathogens and allergens Key words: pests, beet, seeds, bulbs, sugar, stores, risks, feeding losses, contamination.

Key words: sugar, honey bee, beekeeping, honey bee nutrition, bee colony, honey.


Živočišní škůdci působí škody na cukrové řepě nejen před sklizní, ale i po sklizni na jejích produktech ve skladech a ve zpracovatelských závodech. Existuje řada přehledových prací zabývajících se polními škůdci řepy, ale souhrnná práce o posklizňových škůdcích řepy zcela chybí. Tato práce je proto prvním publikovaným přehledem skladištních škůdců cukrové řepy a jejích produktů. Bylo zdokumentováno celkem 57 druhů členovců (tj. 24 druhů brouků, 2 druhy zavíječů, 3 druhy pisivek, 28 druhů roztočů) a 4 druhy hlodavců asociovaných s řepou a jejími produkty. Hmyz a roztoči mají vysoký potenciál škodlivosti (např. škůdci s nejvyšší dokumentovou populační hustotou z reálných skladů osiv byli: roztoč moučný (Acarus siro) – 293 jedinců na 1 kg osiva řepy; a pisivka Lepinotus reticulatus – 165 jedinců na 1 kg osiva řepy). Nicméně obalovaná osiva v posledních letech významně snížila rizika napadení hmyzem na farmách a u distributorů osiv. V současné době představují rizika pouze u primárních producentů osiv u nezpracovaných (tj. neobroušená a neobalovaná) přírodních osiv. Problematika škůdců v osivech může být opět významná, pokud bude narůstat výroba biocukru, kdy nelze používat chemické ošetření osiv. Zásadní problém jak na poli, tak v posklizňové oblasti v současné době představují především hlodavci. Ničí okusem nejen obalovaná a mořená osiva cukrovky, ale i přepravní obaly těchto osiv (tj. pytle, sáčky). Hmyz a hlodavci jsou příležitostnými škůdci cukru a jeho obalů. Ukazuje se, že skladištní škůdci mají význam nejen z ekonomického hlediska, ale i z hlediska hygieny výroby v cukrovarech a bezpečnosti potravin, protože kontaminují suroviny a hotové potraviny trusem, močí, patogeny a alergeny.

Klíčová slova: škůdci, cukrovka, osiva, bulvy, cukr, sklady, rizika, požer, kontaminace.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (7–8): 248–254.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz