HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PULKRÁBEK Josef, URBAN Jaroslav, DVOŘÁK Petr, BEČKOVÁ Lucie
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Vliv kypření půdy za vegetace na erozi půdy a produkci cukrové řepy
Effect of Soil Loosening During Vegetation on Soil Erosion and Sugar Beet Production


The contribution focuses on verifying the effectiveness of newly designed tools for soil loosening during sugar beet vegetation. Soil loosening, weeding of weeds, storage of liquid nitrogen fertilizer in the soil, water leakage into the dripped soil layer (water paths in the drilled profile) and production indicators of sugar beet were evaluated.
Higher yields occurred in case of repeated loosening (the average of 2014 and 2015), i.e. with inter-row hoeing with flat-chisel and subsequent chiseling, the root yield increased by 4.2 t/ha and with inter-row hoeing with grooving chisel and subsequent chiseling, the root yield increased by 5.2 t/ha. The yield of white sugar was from 2.9% to 5.9% higher when the test blades were used as compared to standard blades or no inter row hoeing. Chiseling performed after inter-row hoeing positively influenced the loss of soil caused by water erosion and water infiltration into the soil. The loss of soil in verifying the soil erosion eradication efficiency (inter-row hoeing followed by chiseling) in the row of sugar beet decreased from 0.6 t/ha (variants without inter-row hoeing or inter-row hoeing with standard blades) to 0.1 t/ha in dry soil and from 2.4 to 0.4 t/ha in the second sprinkling (wet soil).

Key words: inter-row cultivation, inter-row hoeing, soil erosion, sugar beet, yield, sugar content.


Příspěvek je zaměřen na ověření účinnosti nově konstruovaných nástrojů pro kypření půdy za vegetace cukrové řepy. Hodnoceno bylo kypření půdy, podřezávání plevelů, ukládání kapalného dusíkatého hnojiva do půdy, zasakování vody do prokypřené vrstvy půdy (dráhy vody v nakypřeném profilu) a produkční ukazatele takto ošetřované cukrové řepy.
Vyšší výnosy bulev byly dosaženy při opakovaném kypření, v našem případě v průměru let 2014 a 2015 při plečkování s dlátem plochým a následným dlátováním se zvýšil výnos bulev o 4,2 t/ha a při plečkování s dlátem drážkovacím a následným dlátováním stoupl o 5,2 t/ha. Výnos bílého cukru byl s testovanými radličkami proti standardním radličkám nebo neplečkované řepě o 2,9–5,9 % vyšší. Dlátování po plečkování pozitivně ovlivnilo ztrátu půdy vodní erozí a infiltraci vody do půdy. Ztráta půdy při ověřování protierozní účinnosti kypření půdy (plečkování s následným dlátováním) v meziřádku cukrové řepy poklesla z 0,6 t/ha (varianty bez plečkování nebo plečkování s tradiční radličkou) na 0,1 t/ha při suché půdě a z 2,4 t/ha na 0,4 t/ha při druhém zadeštění (mokrá půda).

Klíčová slova: meziřádkové kypření, plečkování, eroze půdy, řepa cukrová, výnos, cukernatost.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (5–6): 188–195.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz