HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel, BARTOVSKÝ Tomáš
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření složení plynných směsí (část 3.)
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Composition Measurement of Gaseous Mixtures (Part 3)


The paper describes magnetic and electrochemical analyzers, which can be used mainly for the measurement of oxygen concentration in gaseous mixtures, especially for control of smoke gas composition and control of combustion processes. The functional principles of mag­netic analyzers (magneto-mechanical and magneto-pneumatic methods) are described and the strengths and weaknesses of these measurement methods are compared. The principle of the function of electrochemical gas sensors is explained. Electrochemical cells with solid electrolyte are described in more detail; these sensors are suitable for direct measurement in the flue. For each type of ana­lyzer, examples of commercially available devices and their functional properties are shown.

Key words: magnetic analyzers, paramagnetic gases, electrochemical analyzers, amperometric sensors, potentiometric sensors, measurement of oxygen concentration, oxygen in flue gas.


V příspěvku jsou popsány magnetické a elektrochemické analyzátory, které lze využít především pro měření koncentrace kyslíku v plynných směsích, zejména pak pro kontrolu složení kouřových plynů a řízení spalovacích procesů. Jsou popsány funkční principy magnetických analyzátorů (metoda magneto-mechanická a magneto-pneumatická) a jsou porovnány přednosti a nedostatky těchto metod měření. Je vysvětlen princip funkce elektrochemických senzorů plynů, podrobněji jsou popsány elektrochemické články s tuhým elektrolytem, které jsou vhodné pro přímé měření v kouřovodu. Pro jednotlivé typy analyzátorů jsou uvedeny příklady komerčně dostupných přístrojů a jejich funkční vlastnosti.

Klíčová slova: magnetické analyzátory, paramagnetické plyny, elektro­chemické analyzátory, ampérometrické senzory, galvanometrické senzory, měření koncentrace kyslíku, kyslík ve spalinách.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (9–10): 339–343.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz