HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TÓTH Marián1, POKRIVČÁK Ján1, 2
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2Západočeská univerzita v Plzni)

Ekonomické prínosy pestovania cukrovej repy na Slovensku
Economic Benefits of Sugar Beet Cultivation in Slovakia


The paper evaluates the economic benefits of sugar beet production in Slovakia based on data from 2016 and 2017. The article analyses the contribution of sugar beet farms in Slovakia to the state budget, health insurance companies and the social insurance company relative to the benefits of cereals and oilseeds production. If sugar beet production ceased to be competitive after the abolition of production quotas within the Common Agricultural Policy in Slovakia and was replaced with cereals, employment, agricultural wages and state budget revenues from agriculture would fall due to the decrease in value added tax and income tax. The total calculated annual negative impact is 3.872 mil. EUR.

Key words: sugar beet, farms, benefits, employment, taxes, social insurance.


Článok hodnotí ekonomické prínosy pestovania cukrovej repy na Slovensku na základe údajov z roku 2016 a 2017. Analyzujeme prínos fariem z pestovania cukrovej repy na Slovensku pre štátny rozpočet, zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu v porovnaní s prínosom pestovania obilnín, resp. olejnín. V prípade nahradenia pestovania cukrovej repy na Slovensku obilninami by poklesla zamestnanosť, mzdy na farmách a príjmy štátneho rozpočtu v dôsledku poklesu DPH a dane z príjmu. Celkový ročný negatívny dopad sme vyčíslili na 3,872 mil. eur.

Kľúčové slová: cukrová repa, farmy, prínosy, zamestnanosť, dane, odvody.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (9–10): 318–321.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz