HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠERÁKOVÁ Petra, SVATOŠ Miroslav
(Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta)

Úloha cukru ve včelařství
Role of Sugar in Beekeeping


The aim of this paper is to highlight the great importance of sugar to beekeeping, particularly to honey bee nutrition. The nutritional needs of a bee colony vary depending on numerous factors (e.g. bees’ age, their health, availability of bee pasture). Some research results point out not only the unsuitability of feeding with unrefined sugar or sugar-derived by-products, but also the risk and harmful effects of hydroxymethylfurfural to honey bees. The impact of feeding sugar is analysed by some researchers in relation to bee products, pathogen incidence, bee colony development, and so on. According to the size of the beekeeping operation, the annual cost of sugar feeding is about 15–20% of the total cost, while one bee colony needs about 15 to 22 kg of fodder reserves before wintering, taking into account geographical and climatic conditions of the area. With regard to the issue of honey adulteration, great emphasis is placed especially on good beekeeping practice to prevent unintentional mixing of sugar and honey as a result of excessive feeding.

Key words: sugar, honey bee, beekeeping, honey bee nutrition, bee colony, honey.


Cílem příspěvku je poukázat na důležitost cukru pro odvětví včelařství, zejména z hlediska výživy včel. Nutriční potřeby včelstva se liší v závislosti na řadě faktorů (např. stáří včel, jejich zdravotní stav, dostupnost včelí pastvy). Výsledky některých výzkumů současně upozorňují nejen na nevhodnost krmení nerafinovaným cukrem nebo meziprodukty pocházejícími z výroby cukru, ale také na rizikovost a škodlivost hydroxymethylfurfuralu pro včely. Účinky krmného cukru jsou ve vědeckých studiích analyzovány ve vztahu k včelím produktům, výskytu patogenů, rozvoje včelstva atp. Roční náklady na zakrmení cukrem činí dle velikosti včelařského provozu cca 15–20 % z celkových nákladů, přičemž jedno včelstvo potřebuje před zimním obdobím zhruba 15 až 22 kg zásob s ohledem na geografické a klimatické podmínky daného regionu. Ve vztahu k problematice falšování medu je kladen důraz především na dobrou včelařskou praxi, jež má zamezit neúmyslnému smíchání cukru s medem v důsledku přemíry zásob krmiva ve včelstvu.

Klíčová slova: cukr, včela medonosná, včelařství, výživa včel, včelstvo, med.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (7–8): 244–247.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz