HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VÁLEK Jan
(Masarykova univerzita v Brně)

Změny v definicích základních fyzikálních jednotek SI a jejich dopad do cukrovarnictví
Changes in Definitions of SI Base Units and their Impact on Sugar Industry


The paper deals with the changes in the definitions of SI base physical units. The latest changes have affected four of them – kilogram, ampere, kelvin and mole. It is a relatively extensive redefinition that uses universal constants. In addition to introducing the modifications and the history of the kilogram definition, the paper reflects on the impact of these changes on current practice and associated difficulties.

Key words: kilogram, new definition of SI units, constants, watt balance, kibble balance.


Příspěvek se dotýká změn v definicích základních fyzikálních jednotek. Poslední změny se dotkly čtyř z nich – kilogram, ampér, kelvin a mol. Jde o poměrně rozsáhlé předefinování, které využívá univerzálních konstant. Vedle představení úprav a historie definice kilogramu příspěvek pojednává o dopadech změn do běžné praxe a s tím souvisejícími obtížemi.

Klíčová slova: kilogram, nová definice jednotek, konstanty, watt balance, kibble balance.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (9–10): 336–338.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz