HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

NÉTEK Rostislav, POHANKA Tomáš
(ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad)

Vývoj Android mapové aplikace pro terénní sběr zemědělských dat
Development of Andriod Map Application for Field Collection of Agriculture Data


The aim of the article is to demonstrate the benefits and possibilities of a terrain mobile map application called Mobigri. It is a fully functional mobile app for the Android platform, enabling real-time capture of attribute (descriptive), spatial (localization), and multimedia (picture) data through a smart mobile phone. From the field of field data collection, or native mobile application, records of crops and cultivated crops can be edited and downloaded at any time and from anywhere, even without the need for an Internet connection. Above all, for both own (primary) data collection and status monitoring, localization and actual recording of farmland status directly on the ground is an indisputable asset. The case study and its testing is carried out as a pilot study on sugar beet fields in the Haná region around Olomouc. Mobigri will be available at the official Google Play storage for the Android operating system. An application requires an Internet connection only for downloading underlying data and synchronizing with the server, no Internet connection is required for data collection.

Key words: mobile application, Android, precision agriculture, map client, sugar beet.


Cílem článku je demonstrovat přínosy a možnosti terénní mobilní mapové aplikace nazvané Mobigri. Jedná se o plně funkční mobilní aplikaci pro platformu Android, umožňující terénní sběr atributových (popisných), prostorových (lokalizace) a multimediálních (fotografie) dat v reálném čase prostřednictvím chytrého mobilního telefonu. Z principu terénního sběru zemědělských dat, respektive nativní aplikace umístěné v mobilním telefonu, lze záznamy o polnostech a pěstovaných zemědělských plodinách editovat a pořizovat kdykoliv a odkudkoliv, dokonce i bez nutnosti připojení k internetu. Především pak je jak pro vlastní (primární) sběr dat, tak monitoring stavu lokalizace a aktuální záznam stavu zemědělských ploch přímo v terénu neoddiskutovatelným přínosem. Popisovaná případová studie a její testování probíhá jako pilotní studie na polích cukrové řepy v oblasti Hané v okolí Olomouce. Aplikace Mobigri bude dostupná na oficiálním úložišti Google Play pro operační systém Android. Aplikace vyžaduje připojení k internetu pouze pro stažení podkladových dat a synchronizaci se serverem, pro vlastní sběr není připojení k internetu vyžadováno.

Klíčová slova: mobilní aplikace, Android, precizní zemědělství, mapový klient, cukrová řepa.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (2): 67–70.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz