HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BERANOVÁ Markéta, NAVRÁTILOVÁ Miroslava
(Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta provozně ekonomická)

Vliv výše finančních příjmů mladých spotřebitelů na ochotu realizace nákupu cukru se speciálním označením kvality
Influence of Young Consumers’ Financial Income on their Willingness to Purchase Sugar of Special Quality Label


The aim of the presented paper is to determine the impact of financial income on the willingness to pay for white beet and brown cane sugar and their labeling in the young population aged 15–35 in the Czech Republic.
The contribution monitors the impact of financial income (monthly net income of respondents’ households) on their willingness to pay for sugar and willingness to spend higher amounts on sugar of a certain brand.
The results of the survey make it clear that almost three quarters of the total number of respondents buy packaged sugar. From the point of view of the researched effects, there was no evidence of dependence between the willingness of the respondents to pay a certain amount of money for white beet and cane sugar and the net income of their households. With regard to the purchase of sugar bearing a certain food quality label, the dependence between net income and willingness to pay for sugar of certain labels was demonstrated; in particular, there was a relationship between the monthly net income of respondents’ households and their willingness to pay a higher price for packaged sugar bearing the Klasa and the Organic Farming Product labels.

Key words: sugar, finance, young consumer, income, brand.


Cílem předkládaného příspěvku je zjistit vliv finančních příjmů na ochotu platit za řepný bílý a přírodní třtinový cukr a jeho označování u mladé populace ve věku 15–35 let v České republice.
V příspěvku je sledován vliv finančních příjmů (měsíčního čistého příjmu domácností respondentů) na ochotu platit za cukr a ochotu platit vyšší částky za cukr s určitým označením.
Z výsledků provedeného šetření je patrné, že z celkového počtu respondentů jich necelé tři čtvrtiny kupují do domácnosti balený cukr.
Z hlediska zkoumaných vlivů nebyla prokázána závislost mezi ochotou respondentů platit určitou peněžní částku za bílý řepný a třtinový cukr a výší čistého příjmu jejich domácností. Z hlediska nákupu baleného cukru, který nese určité označení kvality potravin, byly závislosti mezi čistými příjmy a ochotou platit za cukr s určitým označením prokázány, konkrétně byly prokázány vztahy mezi čistými měsíčními příjmy domácností respondentů a ochotou platit vyšší cenu za cukr, který nese označení Klasa a Produkt ekologického zemědělství.

Klíčová slova: cukr, finance, mladý spotřebitel, příjem, značka.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (7–8): 270–274.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz