HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ORKIĆ Ivanka1, ŠTEFANIĆ Edita2, ANTUNOVIĆ Slavica3, ZIMA Dinko4, KOVAČEVIĆ Vesna5, ŠTEFANIĆ Ivan2, DIMIC Darko2
(1City of Osijek, Croatia; 2J.J. Strossmayer University, Faculty of Agriculture, Osijek, Croatia; 3Polytechnic in Slavonski Brod, Croatia; 4Polytechnic in Pozega, Croatia; 5Polytechnic in Rijeka, Croatia)

Hostitelské spektrum kokotice ladní (Cuscuta campestris Yuncker) na polích cukrové řepy (příkladová studie ze severovýchodního Chorvatska)
Host Range of Field Dodder (Cuscuta campestris Yuncker) in Sugar Beet Fields (Example from Northeastern Croatia)


Dodders are cosmopolitan parasitic rootless and leafless plants, only minimally photosynthetic, and entirely dependent on the host. Among them, field dodder (Cuscuta campestris Yunck.) is the most widely distributed dodder species that can cause a serious problem in sugar beet production in many areas around the world. Depending on the severity of infestation, dodder can reduce the sugar beet yield by 20–100%. Distribution and abundance of field dodder has become significant in northeastern Croatia sugar beet fields, showing 30% of high and 10% of severe dodder infestation. A similar pattern has been observed in the surrounding fields and rural habitats with severe dodder attack occurring particularly in alfalfa fields. Dodder has a broad host range, and has preference. During this study, a total of 28 weed species served as dodder hosts. The host weed species having a strong association with the sugar beet crop were Conyza canadensis, Solanum nigrum, Datura stramonium, Amaranthus retroflexus and Atriplex patula. However, many other weeds can support dodder development in other fields, field borders and non-crop areas. Their soil can become a reservoir of dodder seeds during the years when non-host crops are grown. They are Polygonum aviculare, Polygonum persicaria, Polygonum lapathifolium, Convolvulus arvensis and Chenopodium album.

Key words: dodder (Cuscuta spp.), parasitic plant, biology, distribution, infestation level, management options, Croatia.


Kokotice jsou parazitní, nekořenící a bezlisté rostliny s minimální fotosyntézou, které jsou výhradně závislé na hostiteli. Jedním z nejrozšířenějších druhů je kokotice ladní (Cuscuta campestris Yunck.), která by mohla působit vážné problémy v produkci cukrové řepy po celém světě. V závislosti na intenzitě napadení může kokotice snížit výnos řepy o 20–100 %. Z kokotice se, s ohledem na její rozšíření a početnost, stal významný problém řepných polí v severovýchodním Chorvatsku, která vykazují 30 % vysoké a 10 % střední intenzity napadení tímto parazitem. Podobný problém byl pozorován i na přilehlých polích, vysoký stupeň napadení byl pozorován v porostech vojtěšky, a na dalších rurálních plochách. Kokotice má široké hostitelské spektrum a různou preferenci druhů. Provedený výzkum identifikoval až 28 plevelných druhů, které kokotici sloužily jako hostitelé. Patří k nim Conyza Canadensis, Solanum nigrum, Datura stramonium, Amaranthus retroflexusAtriplex patula. Existují však i další plevelné druhy, které umožňují vývoj kokotice na polích, na jejich hranicích i na dalších ruderálních plochách. Ty se mohou stát zdrojem semen kokotice v letech, kdy není pěstována hostitelská plodina. K těmto druhům patří Polygonum aviculare, Polygonum persicaria, Polygonum lapathifolium, Convolvulus arvensis a Chenopodium album.

Klíčová slova: kokotice (Cuscuta spp.), parazitická rostlina, biologie, rozmístění, intenzita napadení, možnosti ochrany, Chorvatsko.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (5–6): 198–203.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz