HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PECHANEC Vilém, POHANKA Tomáš, KILIANOVÁ Helena, FIŠEROVÁ Eva, ŘÍMALOVÁ Veronika
(Univerzita Palackého v Olomouci)

Variabilita půdního uhlíku na hranicích pozemků
Variability of Soil Carbon on Land Borderlines


The study uses results of analyzes of soil samples taken during the growing season from March to November 2015 on the research areas of the Křtiny School Forestry Site in Rudice and Křtiny localities. The research areas were located on the borderline of the forest-meadow, and forest-arable land and transects were directed perpendicularly to this border, each 15 m inside the area (stand). Samples were taken from soil horizon A1 at a depth of 5 cm and from horizon B at a depth of 40 cm. Analyzes of the samples were carried out in a certified laboratory by the method of oxidation of the sample with chrome-sulfur mixture and subsequent measurement on a spectrophotometer. The values obtained were statistically evaluated. Three of the four evaluated transects show a statistically significant difference in soil carbon content in forest and agricultural soil at a depth of 5 cm in soil horizon A1. At a depth of 40 cm in soil horizon B, this difference was not observed. The borderlines of regularly cultivated areas show lower soil carbon values at a depth of 5 cm.

Key words: analysis, ecotone, soil carbon, variability, monitoring.


Ve studii jsou použity výsledky analýz půdních vzorků odebíraných ve vegetačním období března až listopadu v roce 2015 na výzkumných plochách pozemků Školního lesního podniku Křtiny v lokalitách Rudice a Křtiny. Výzkumné plochy byly umístěny na hranicích les-louka, resp. les-orná půda a transekty byly vedeny kolmo k této hranici vždy 15 m dovnitř plochy (porostu). Vzorky byly odebírány z půdního horizontu A1 v hloubce 5 cm a z horizontu B v hloubce 40 cm. Analýzy vzorků probíhaly v certifikované laboratoři metodou oxidace vzorku chromsírovou směsí s následným měřením na spektrofotometru. Získané hodnoty byly statisticky vyhodnoceny. Na třech ze čtyř hodnocených transektů je prokázán statisticky významný rozdíl v obsahu půdního uhlíku v lesní a zemědělské půdě v hloubce 5 cm v půdním horizontu A1. V hloubce 40 cm v půdním horizontu B se tato rozdílnost neprokázala. Okraje pravidelně obdělávaných ploch vykazují nižší hodnoty půdního uhlíku v hloubce 5 cm.

Klíčová slova: analýza, ekoton, půdní uhlík, variabilita, monitoring.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (4): 148–151.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz