HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš1, RUMÁNKOVÁ Lenka1, PULKRÁBEK Josef1, KRAJČÍROVÁ Renáta2
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, 2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Tvorba ceny cukru na světových trzích v závislosti na světové ceně cukru
Sugar Price Formation at Global Sugar Markets in Relation to World Sugar Price Development


The world sugar market is currently undergoing a very dynamic development. Sugar prices are oscillating as a result of a number of factors and tend to drop sharply. However, due to the regulation of individual world markets, there is a very significant difference in the price of sugar among the individual regions. The aim of the article is to identify the relationship between the International sugar organization price (ISO/ISA) and the prices of sugar on selected stocks in the world. The data used for the analysis itself come from the F.O.Licht database. The analysis covers daily sugar prices recorded in regional sugar markets: New York (USA); London (UK); New Delhi (India); Sao Paulo (Brazil); Mexico City (Mexico); Beijing (China); Moscow (Russia). The analysis was based on sugar price time series containing daily data from August 2012 to August 2017. Correlation and regression analyses were applied to reach the aim of the paper. The analysis proved the importance of the world price of sugar for the price formation on the individual markets except for Russia. However, its crucial influence was only demonstrated in the US and the UK. Consequently, these two markets can be considered dominant in terms of global sugar price formation.

Key words: price of sugar, stock markets, development, trend, relationship, regression, correlation, dependence.


Trh s cukrem ve světě prochází v současné době velmi dynamickým vývojem. Ceny cukru v důsledku působení řady faktorů oscilují a mají tendenci výrazně klesat. Nicméně v důsledku regulací jednotlivých trhů ve světě, existují velmi výrazné diferenci v oblasti cen cukru na mezi jednotlivými regiony. Cílem článku je identifikovat vztah ceny cukru dle International sugar organization (ISO/ISA) a cen cukru na vybraných burzách ve světě. Data použitá ve vlastní analýze byla získána z databáze F.O.Licht. Jedná se o řady obsahující denní ceny cukru na jednotlivých světových trzích, a to New York (USA), Londýn (UK), New Delhi (Indie), Sao Paulo (Brazílie), Mexico City (Mexiko), Peking (Čína) a Moskva (Rusko). Analýza byla založena na časových řadách ceny cukru obsahujících denní údaje v období srpen 2012 až srpen 2017. K naplnění cíle byla použita korelační a regresní analýza. Analýza prokázala význam světové ceny cukru při tvorbě ceny na jednotlivých trzích s výjimkou Ruska. Její zásadní vliv byl však prokázán pouze v případě trhů v USA a UK. Tyto dva trhy lze tedy na základě provedené analýzy považovat za dominantní z hlediska tvorby ceny cukru.

Klíčová slova: cena cukru, burzy, trhy, vývoj, trend, vztah, regrese, korelace, závislost.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (12): 408–411.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz