HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HŮLA Josef, KOVAŘÍČEK Pavel, VLÁŠKOVÁ Marcela
(Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha)

Infiltrace vody do půdy při pásovém zpracování půdy
Water Infiltration into Soil at Strip Tillage


The ability of water infiltration during intense rainfalls was evaluated in a field experiment on sandy loam cambisol. After strip tillage for maize, an increase in water infiltration into the soil was recorded in places where the tillage was deeper. After the erosion event at the end of June, the surface runoff reduced by 46% in the case of strip tillage and by 30% in the case of medium-deep loosening compared to conventional plowing technology. Strip tillage reduced soil loss in erosion events during spring and part of summer. In mid-August, the differences between experimental variants were not significant. However, strip tillage may be recommended as beneficial for water infiltration into the soil as well as for reducing water erosion risk.

Key words: erosion events; surface runoff; anti-erosion technologies.


V poloprovozním polním pokusu na písčitohlinité kambizemi byla hodnocena schopnost půdy přijímat vodu při intenzivních dešťových srážkách. U pásového zpracování půdy pro kukuřici se projevila zvýšená infiltrace vody do půdy v místech hlubšího kypření. Po erozní události koncem června byl povrchový odtok vody nižší o 46 % v případě pásového zpracování půdy a o 30 % u celoplošného středně hlubokého kypření v porovnání s konvenční technologii s orbou. V průběhu jara a části letního období se pásové zpracování půdy projevilo snížením smyvu zeminy při erozních událostech. V polovině srpna se však rozdíly mezi pokusnými variantami vyrovnaly. Přesto lze pásové zpracování půdy doporučit jako přínos z hlediska příjmu vody půdou i omezení rizika vodní eroze půdy.

Klíčová slova: erozní události; povrchový odtok; protierozní technologie.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (3): 93–98.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz