HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PAČUTA Vladimír1, RAŠOVSKÝ Marek1, ČERNÝ Ivan1, MICHALSKA-KLIMCZAK Beata2, WYSZYNSKI Zdzislaw2, BUDAY Miroslav1, BREZOVSKÝ Oskar3
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2Warsaw University of Life Sciences – SGGW Warszawa, 3PD Horný Bar)

Vplyv biotických a abiotických faktorov na obsah melasotvorných látok, výťažnosť bieleho cukru a úrodu bieleho cukru repy cukrovej
Influence of Biotic and Abiotic Factors on Molasses Components, White Sugar Content and White Sugar Yield of Sugar Beet


The main goal of a polyfactor field experiment with sugar beet realized in 2014–2016 by the Department of Crop Production of SUA in Nitra was to investigate the influence of certain factors (year, variety, biopreparation) on molasses components in the root, white sugar yield, and white sugar content. The different weather conditions in the years had a highly significant influence on all the investigated parameters. In 2014, the lowest values of K+ and α-aminoN were recorded. White sugar yield and white sugar content were highest in 2016. Genotype variability of selected varieties had a highly significant influence on all the investigated parameters except white sugar yield. The best rate of molasses components was recorded in the Kant variety. The Antek variety reached the highest white sugar content 15.54% and the Galvani variety had the highest white sugar yield 12.43 t/ha. Algaebased biopreparations (Alga 300 P, K and Alga 600) used in the experiment had a highly significant influence the decrease in α-aminoN content, significantly influenced potassium content in sugar beet juice and white sugar yield (Alga 600, 12.43 t/ha). No significant influence of this factor on the remaining monitored parameters (sodium and white sugar content) was recorded.

Key words: sugar beet, weather conditions, variety, algaebased biopreparations, production parameters.


Trojročný experimentálny výskum z rokov 2014 až 2016 realizovaný Katedrou rastlinnej výroby SPU v Nitre mal za hlavný cieľ zistiť vplyv vybraných faktorov (ročník, odroda, biopreparát) na obsah melasotvorných látok v koreni repy cukrovej, úrodu bieleho cukru, resp. jeho výťažnosť. Rozdielny priebeh poveternostných podmienok v jednotlivých rokoch sa vysoko preukazne podieľal na dosiahnutých výsledkoch všetkých sledovaných parametrov. V roku 2014 sme zistili najnižšie hodnoty obsahu K+ a α-aminoN. Úroda bieleho cukru a výťažnosť bieleho cukru boli najvyššie v roku 2016. Variabilita genotypu vybraných odrôd mala vysoko preukazný vplyv na všetky sledované parametre, okrem úrody bieleho cukru. Najpriaznivejší pomer melasotvorných látok sme zistili pri odrode Kant. Odroda Antek dosiahla najvyššiu výťažnosť bieleho cukru 15,54 % a pri odrode Galvani sme zistili najvyššiu úrodu bieleho cukru 12,43 t/ha. Biopreparáty na báze morských rias (Alga 300 P, K a Alga 600) použité počas vegetácie mali vysoko preukazný vplyv na znížení obsahu α-aminoN, preukazne ovplyvnili hodnoty draslíka v repnej šťave a úrodu bieleho cukru (Alga 600, 12,43 t/ha). Na ostatné sledované parametre (obsah sodíka a výťažnosť bieleho cukru) preukazný vplyv tohto faktora zistený nebol.

Kľúčové slová: repa cukrová, poveternostné podmienky, odroda, biopreparát na báze morských rias, parametre produkcie.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (9–10): 304–308.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz