HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PIRŠELOVÁ Beáta, LENGYELOVÁ Libuša, GALUŠČÁKOVÁ Ľudmila, KUNA Roman
(Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied)

Vplyv extraktov výhonkov repy cukrovej na klíčivosť a rast koreňov pšenice letnej, jačmeňa jarného a kukurice siatej
Impact of Sugar Beet Shoot Exudates on Germination and Root Growth of Wheat, Barley and Maize


One of the possibilities of increasing crop productivity is the use of mutual interactions between plants known as allelopathy. Allelochemicals of sugar beet have not yet been explored enough and they have mostly pronounced inhibitory effects on the germination and growth of several crops. The aim of the research was to evaluate the effect of the sugar beet water extract (Beta vulgaris, cv. Tatry, 5 and 10 g/l) on the germination and growth of roots of selected varieties of winter wheat (Triticum aestivum, cv. IS Spirella, IS Mandala, IS Laudis), spring barley (Hordeum vulgare cvs. KWS Bambina, Karmel, Maltea) and maize (Zea mays, cvs. Chapalu and Mv NN 333). The highest inhibition of germination was observed in the case of spring barley varieties (12–58%) and the lowest in the case of maize (0–18%). The inhibitory effect of the extracts also manifested on the prolongation of the root growth and their fresh weight; the highest sensitivity was recorded in Laudis variety (wheat), Karmel variety (barley) and Mv NN 333 variety (maize). The obtained results can be used for the inclusion of sugar beet in the crop rotation, but only after assessing the influence of the soil substrate in the given context, which is the subject of further analyzes.

Key words: sugar beet, allelopathy, germination, barley, wheat, maize.


Jednou z možností zvýšenia produktivity plodín je využitie vzájomných interakčných vzťahov medzi rastlinami, známych pod pojmom alelopatia. Alelochemikálie repy cukrovej sú zatiaľ málo preskúmané, prejavujú väčšinou výrazný inhibičný účinok na klíčenie a rast viacerých plodín. Cieľom výskumu bolo zhodnotiť vplyv vodného extraktu výhonkov repy cukrovej (Beta vulgaris, cv. Tatry, 5 a 10 g/l) na klíčenie a rast koreňov vybraných odrôd pšenice ozimnej (Triticum aestivum, cvs, IS Spirella, IS Mandala, IS Laudis), jačmeňa jarného (Hordeum vulgare cvs. KWS Bambina, Karmel, IS Maltea) a kukurice siatej (Zea mays, cv. Chapalu, cv. Mv NN 333). Najvyššiu inhibíciu klíčivosti sme zaznamenali v prípade odrôd jačmeňa (12–58 %), najnižšiu v prípade kukurice (0–18 %). Inhibičný účinok extraktov sa výrazne prejavil aj na predlžovacom raste koreňov a ich čerstvej hmotnosti, pričom z testovaných odrôd pšenice vykazovala najvyššiu citlivosť odroda Laudis, z odrôd jačmeňa Karmel a z odrôd kukurice odroda Mv NN 333. Získané výsledky môžu byť využité pri zaradení repy cukrovej v osevnom postupe, avšak až po zhodnotení vplyvu pôdneho substrátu v danom kontexte, čo je predmetom ďalších analýz.

Kľúčové slová: repa, alelopatia, klíčivosť, jačmeň, pšenica, kukurica.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (3): 112–114.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz