HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TRÁVNÍČEK Bohumil1, VELEBIL Jiří2
(1Univerzita Palackého v Olomouci, 2Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.)

Rostliny na usazovacích polích cukrovarů Tereos TTD
Plants in Settling Fields of Tereos TTD Sugar Factories (Bohemia, Czech Republic)


In the years of 2016 and 2017, we studied the species diversity of vascular plants in settling fields of the active sugar factories of Tereos TTD, i.e. in close proximity of the villages of Dobrovice and České Meziříčí. Altogether, we recorded 272 taxa, of which 20 can be considered as invasive (13 neophytes and 7 archeophytes) and 17 as plants endangered in the Czech Republic. From botanical and conservation points of view, the most important find is the endangered species Cerastium dubium, verified in the Mladá Boleslav region after almost 120 years. In the vicinity of both sugar factories, Rumex stenophyllus, a rare species in the Czech Republic, was found (it has also recently been found in the settling fields of all five studied sugar factories in the Haná region). Other interesting finds include Epilobium parviflorum, Hyoscyamus niger (both species near both sugar factories) and Trifolium fragiferum (near Dobrovice). Also, 18 species of the taxonomically complex genus Taraxacum were found; in all cases they are also common in the surrounding landscapes. Based on a superficial comparison of the currently observed species composition in the vicinity of these two Czech sugar factories with the species spectrum recorded near five sugar factories in the Haná region, it is possible to define a group of species, which regularly accompanies the habitat of the settling fields of sugar factories in the two compared areas. Some of these plants may also belong to group of difficult weeds and could be spread into field cultures from settling fields.

Key words: vascular plants, settling fields, sugar factory, Tereos TTD, invasive plants, endangered plants, Cerastium dubium, Rumex stenophyllus.


V letech 2016 a 2017 jsme studovali druhovou diverzitu cévnatých rostlin na usazovacích polích činných cukrovarů firmy Tereos TTD, tj. u obcí Dobrovice a České Meziříčí. Celkem jsme zaznamenali 272 taxonů, z toho 20 lze považovat za invazní (13 neofytů a 7 archeofytů) a 17 za rostliny v ČR ohrožené. Z hlediska botanického i ochranářského je nejvýznamnějším nálezem silně ohrožený druh Cerastium dubium, ověřený tak na Mladoboleslavsku po téměř 120 letech. U obou cukrovarů byl zjištěn v Čechách vzácný druh Rumex stenophyllus, který byl nedávno nalezen také na usazovacích polích všech 5 zkoumaných cukrovarů na Hané. K dalším zajímavým nálezům patří Epilobium parviflorum, Hyoscyamus niger (oba druhy u obou cukrovarů) a Trifolium fragiferum (u Dobrovice). Z taxonomicky složitého rodu Taraxacum bylo zjištěno 18 druhů, ve všech případech se jedná o taxony běžné také v okolní krajině. Na základě hrubého porovnání nyní zjištěné druhové skladby u zmíněných českých cukrovarů s druhovým spektrem zaznamenaným u 5 cukrovarů na Hané lze vymezit skupinu druhů, které pravidelně provází biotopy usazovacích polí cukrovarů v obou porovnávaných oblastech. Některé z těchto rostlin mohou patřit také k obtížným plevelům a mohly by být z usazovacích polí šířeny do zemědělských kultur.

Klíčová slova: cévnaté rostliny, usazovací pole, cukrovar, Tereos TTD, invazivní rostliny, ohrožené rostliny, Cerastium dubium, Rumex stenophyllus.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (7–8): 254–261.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz