HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VÁŇOVÁ Marie1, JIRSA Ondřej1, HLEDÍK Pavel2
(1Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž, 2Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., stanice Ivanovice na Hané)

Vliv cukrové řepy jako předplodiny, osevního sledu a počasí na výnos a jakost jarního ječmene
Influence of Sugar Beet as Pre-Crop, Crop Rotation and Weather on Yield and Quality of Spring Barley


The work presents the results from 2016–2018 from the same locality (Ivanovice na Hané) using the same technology of spring barley cultivation. Sugar beet was used as pre-crop in all the mentioned years; it was grown after three different pre-crops: silage maize, winter wheat and spring barley. Each of these variants used four tillage methods (tillage 22 cm, tillage 15 cm, no tillage, disc 10 cm).
The grain yield and its malt quality were assessed in relation to the weather conditions and cultivation method. Higher temperatures and rainfall deficit resulted in a significant decrease in the grain yield and quality parameters. Trials in an area where the moisture deficit during the vegetation period reached almost 40% proved that the content of organic matter in soil, its quality and rate of decomposition are very important factors not only for the subsequent crop but also for other crops in the rotation.

Key words: spring barley, sugar beet, pre-crop, yield, quality, weather data.


V práci jsou uvedeny výsledky z let 2016–2018 ze stejné lokality (Ivanovice na Hané), při stejné technologii pěstování jarního ječmene. Ve všech letech byla předplodinou cukrovka, která byla pěstována po třech různých předplodinách: po kukuřici na siláž, ozimé pšenici a jarním ječmeni. Každá z těchto variant měla čtyři způsoby zpracování půdy (orba 22 cm, orba 15 cm, bez orby, disk 10 cm).
Byl hodnocen výnos zrna a jeho kvalita z hlediska sladařské jakosti ve vztahu k průběhu počasí a způsobu pěstování.
Vyšší teploty a nedostatek srážek významně snížily výnos zrna a zhoršily kvalitativní parametry. Pokusy v oblasti, kde byl vláhový deficit ve vegetačním období téměř 40v%, ukázaly, že jedním z velmi důležitých faktorů je i obsah organické hmoty v půdě, její kvalita a rychlost rozkladu, a to jak pro následnou plodinu, tak i pro další plodiny v rámci osevního sledu.

Klíčová slova: jarní ječmen, cukrová řepa, předplodina, výnos, kvalita, meteo data.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (11): 353–358.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz