HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČERNÝ Ivan1, PAČUTA Vladimír1, ERNST Dávid1, MAREK Ján1, GAŽO Ján1, ŠULIK Richard2, BUŠO Rastislav3
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2Považský cukor, a. s., Trenčianska Teplá 3CVRV Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany)

Úroda a kvalita repy cukrovej v závislosti od odrody a pestovateľských podmienok ročníka
Yield and Quality of Sugar Beet Depending on Va­riety and Growing Conditions of Year


In field experiments carried out in the years 2015–2017 on the PD Devio Nove Sady plots, the influence of the climatic conditions of the years on the root yield, sugar content and white sugar yield of 6 sugar beet varieties (Alabaster, Antek, Leopolda, Marenka, Varios and Sioux) was studied. The growing area is located at the inter­section of maize and beet production areas.
By analyzing experimental data, no statistically significant difference in the average root yield and the average sugar content was confirmed between the varieties. A statistically significant difference between the tested varieties was found only in the average white sugar yield. Differences were observed in ranges of computed confidence intervals for means. The highest stability of the root yield was found in the Alabaster variety with a permissible error of estimation Δ = 3.84 t/ha and the Leopolda variety with Δ = 4.64 t/ha. The highest stability in the root sugar content was recorded in Leopolda Δ = 0.62% and the Antek variety with Δ = 0.66%. The lowest average white sugar yield was confirmed in the Leopolda variety (12.69 t/ha), the highest in the Marenka variety (13.99 t/ha), with a statistically significant difference. In addition to the high white sugar yield, the Marenka variety proved to be the most stable with Δ = 0.25 t/ha. The evaluated varieties showed a different sensitivity to the climatic factors of the studied years.

Key words: sugar beet, variety, weather conditions, root yield, sugar content, white sugar yield.


V poľných pokusoch realizovaných v rokoch 2015–2017 na pozemkoch PD Devio Nové Sady, bol skúmaný vplyv klimatických podmienok ročníka na úrodu buliev, cukornatosť a výťažnosť bieleho cukru (rafinády) 6 odrôd (Alabaster, Antek, Leopolda, Marenka, Varios a Sioux) repy cukrovej. Pestovateľská oblasť sa nachádza na rozhraní kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Analýzou dát sme zistili že medzi odrodami nebol potvrdený štatisticky preukazný rozdiel v priemernej úrode buliev a priemernej cukornatosti. Štatisticky vysoko preukazný rozdiel medzi testovanými odrodami bol zistený len v priemernej výťažnosti bieleho cukru.
Rozdiely sme zaznamenali v rozpätí intervalov spoľahlivosti vypočítaných priemerov. Najvyššiu stabilitu úrody buliev mala odroda Alabaster s prípustnou chybou odhadu Δ = 3,84 t/ha a odroda Leopolda s hodnotou Δ = 4,64 t/ha. Najvyššiu stabilitu v cukornatosti buliev mala odroda Leopolda Δ = 0,62 % a odroda Antek s hodnotou Δ = 0,66 %. Najnižšiu priemernú úrodu bieleho cukru sme potvrdili pri odrode Leopolda (12,69 t/ha), najvyššiu pri odrode Marenka (13,99 t/ha) so štatisticky vysoko preukazným rozdielom. Odroda Marenka sa okrem vysokej výťažnosti bieleho cukru ukázala ako najstabilnejšia, s hodnotou Δ = 0,25 t/ha. Hodnotené odrody prejavili rozdielnu citlivosť na klimatické faktory sledovaných ročníkov.

Kľúčové slová: repa cukrová, odroda, poveternostné podmienky, úroda buliev, cukornatosť, produkcia bieleho cukru.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (5–6): 204–208.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz