HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ZARDZEWIAŁY Miłosz, GORZELANY Józef, ZAGUŁA Grzegorz
(Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Rzeszów, Polska)

Vplyv predsejbovej magnetickej stimulácie semien a hnojenia na úrodu a kvalitu buliev cukrovej repy
Influence of Pre-sowing Magnetic Stimulation of Seeds and Fertilization on Yield and Quality of Sugar Beet Roots


In a field experiment with sugar beet in 2015, a magnetic field was used as a means of physical improvement of germination, growth and development of plants. The multifactorial experiment studied the influence of the variety (Primadonna Tadeusz), magnetic stimulation of 40 mT and control (without stimulation) and two variants of mineral fertilization (optimal based on the content of nutrients, and control without fertilization) on the results of selected plant parameters. During the growing season plant growth and development were monitored and measurements were made. The root and leaf yield, content of selected molasses compounds and sugar were determined. Observations carried out during the experiment showed a statistically significant effect of pre-sowing seeds stimulation with magnetic field and fertilization on the growth and development of plants and sugar content in the sugar beet roots. The most favorable values were obtained for the pre-sowing variant with magnetic field stimulation of 40 mT and optimal fertilization developed on the basis of nutrient content.

Key words: sugar beet, magnetic stimulation, fertilization, root and leaf yield.


V experimente v roku 2015 s cukrovou repou v poľných podmienkach bolo použité magnetické pole ako fyzikálny faktor na zlepšenie klíčenia, rastu a vývoja rastlín. Vo viacfaktorovom experimente bol sledovaný vplyv odrody (Primadonna, Tadeusz), stimulácie magnetickým poľom s indukciou 40 mT, kontroly (bez stimulácie) a dvoch variantov hnojenia, optimálne (zostavené na základe obsahu živín v pôde) a kontroly (bez hnojenia) na výsledky vybraných parametrov rastlín. Počas vegetačného obdobia boli vykonávané merania a sledovaný rast a vývoj rastlín. Bola stanovená úroda buliev a listov, obsah zvolených melasotvorných látok, výťažnosť a úroda bieleho cukru z cukrovej repy. Pri hodnotení sledovaných premenných faktorov v rámci poľného pokusu bol štatisticky vysoko preukazný vplyv predsejbovej magnetickej stimulácie semien a správneho hnojenia na rast a vývoj rastlín a takisto na cukornatosť skúmaných odrôd cukrovej repy. Pri hodnotení vzoriek sme najpriaznivejšie hodnoty dosiahli pri variante s predsejbovou stimuláciou osiva magnetickým poľom s indukciou 40 mT a optimálnym hnojením zostaveným na základe obsahu živín v pôde.

Kľúčové slová: cukrová repa, magnetická stimulácia, hnojenie, úroda buliev a listov.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (3): 102–105.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz