HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel, BARTOVSKÝ Tomáš, KADLEC Pavel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření viskozity
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Viscosity Measurement


The introductory part of the article is devoted to the importance of viscosity as a physical quantity that characterizes sugar solutions and sugar intermediate products and provides information for process control in sugar production. Further, definitions of dynamic and kinematic viscosity are included, and the concepts Newtonian and non-Newtonian fluids are explained. Functional principles of viscosity sensors are described in detail (gradually they are capillary, rotary, body and vibrating viscometers). Examples of selected commercially available viscometers and their functional properties are provided.

Key words: viscosity measurement, capillary viscometers, rotational viscometers, moving body viscometers, vibrating viscometers.


Úvodní část článku je věnována významu viskozity jako fyzikální veličiny, která charakterizuje cukerné roztoky a cukrovarnické mezivýrobky a poskytuje informace pro řízení procesů při výrobě cukru. Dále jsou uvedeny definice dynamické a kinematické viskozity a vysvětleny pojmy newtonská a nenewtonská kapalina. Podrobně jsou popsány funkční principy snímačů pro měření viskozity (viskozimetry kapilární, rotační, tělískové a vibrační). Jsou uvedeny příklady vybraných komerčně dostupných viskozimetrů a jejich funkční vlastnosti.

Klíčová slova: měření viskozity, kapilární viskozimetry, rotační viskozimetry, tělískové viskozimetry, vibrační viskozimetry.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (4): 161–166.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz