HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

Seznam doporučených odrůd cukrové řepy pro rok 2019
List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2019


The total of 35 sugar beet varieties were added to the list of recom­mended varieties in 2018. The trials used only seed treated with Cruiser Force insecticide. The weather after sowing was favorable for germination but the following months were dry with low rainfall and very high temperatures at most locations. Average bulb yield was in average 15 t/ha lower than year 2017; on the other hand sugar content was in average 2 percentage points higher  (20.1%).
The list of recommended sugar beet varieties is published every year by the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (ÚKZÚZ) commissioned by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. Those who take part in the process are Sugar Beet Growers Associations, sugar companies and seed firms. The varieties are divided and evaluated according to their tolerance. The overall indicator, the INDEX, expresses parameters of a variety in relation to the average of the whole tested assortment on a relative scale. The list of recommended varieties includes not only one-year results, but also the results of two and three-year tests. Results from locations with beet cyst nematode infestation are shown in separate tables.

Key words: sugar beet, varieties, testing.


V roce 2018 bylo do seznamu doporučených odrůd zařazeno 35 odrůd cukrové řepy. V pokusech bylo použito výhradně osivo namořené insekticidem Cruiser Force. Po zasetí bylo příznivé počasí pro vzcházení rostlin, ale pak následovalo na většině lokalit období suchých měsíců s minimem srážek a s velmi vysokými teplotami. Průměrný výnos bulev byl v průměru o 15 t/ha nižší než v roce 2017 a cukernatost byla naopak v průměru o 2 procentní body vyšší (20,1 %).
Seznam doporučených odrůd zveřejňuje každý rok ÚKZÚZ na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR. Na spolupráci se podílejí Svazy pěstitelů cukrovky, cukrovarnické společnosti a osivářské firmy. Odrůdy jsou do tabulek rozděleny podle tolerance, a tak i hodnoceny. Souhrnným ukazatelem, vyjadřujícím parametry odrůdy k průměru celého zkoušeného sortimentu v relativních hodnotách, je INDEX. Seznam doporučených odrůd uvádí nejenom výsledky jednoleté, ale i z dvouletého a tříletého zkoušení. Lokality s výskytem háďátka řepného jsou hodnoceny samostatně.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůdy, zkoušení.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (1): 9–17.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz