HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MATŁOK Natalia1, GORZELANY Józef1, WITEK Grzegorz2, BALAWEJDER Maciej1
(1Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, 2Dr Green Sp. z o.o. – Polsko)

Pestovanie cukrovej repy s využitím alternatívneho hnojiva na list od firmy Dr Green
Sugar Beet Cultivation using Alternative Foliar Fertilizer by Dr Green Manufacturer


The paper presents the results of field experiments on the impact of innovative foliar fertilizer produced from an alternative source of phosphorus (calcinated bone waste) on the size and quality of sugar beet harvest. Field trials were conducted at 7 sites in Poland with different soil and climatic conditions.
The application of the foliar fertilizer affected the growth of sugar beet plants in the early stages of development, as well as the final sugar content and white sugar production. The average yield of sugar beet root fertilized with the tested fertilizer was 74.3 t/ha and was 1.7 t higher than in controls in which only microelement fertilizers were used. The tested foliar fertilizer also caused an increase in the yield of technological white sugar production, which was 1.6 t/ha higher than the control sample. This fertilizer also influences the sugar beet plant resistance during periods of more intense cercospora; the plants treated with the foliar fertilizer were less infected by the disease.

Key words: sugar beet, foliar fertilizer, soil and climatic conditions, root yield.


Príspevok prezentuje výsledky poľných experimentov o vplyve inovatívneho hnojiva, aplikovaného na list a vyrábaného na základe alternatívneho zdroja fosforu (z tepelne spracovaného kostného odpadu) na veľkosť a kvalitu úrody repy cukrovej. Poľné pokusy boli uskutočnene na 7 lokalitách v Poľsku, ktoré sa líšili pôdnymi a klimatickými podmienkami.
Aplikácia testovaného hnojiva na list ovplyvnila rast rastlín repy cukrovej v počiatočných štádiách vývoja, ako aj veľkosť výsledného obsahu cukru a urodu bieleho cukru. Úroda buliev repy cukrovej hnojených testovaným hnojivom bola v priemere 74,3 t/ha a bola o 1,7 t vyššia, ako pri kontrolách, kde sa použilo iba hnojenie mikro­prvkami. Testované listové hnojivo ovplyvnilo aj zvýšenie úrody technologického bieleho cukru, ktorý bol o 1,6 t/ha vyšší, ako priemerný získaný pri kontrole. Toto hnojivo priaznivo ovplyvnilo zvýšenie rezistencie rastlín repy cukrovej v období intenzívnejšieho výskytu cercospory. Rastliny hnojene testovaným hnojivom sa vyznačovali menšou paralýzou uvedeným ochorením.

Kľúčové slová: cukrová repa,hnojenie na list, pôdna a klimatické podmieni, úroda buliev.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (11): 358–361.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz